تأثیر کووید-19 بر کسب و کار از طریق رویکرد تحلیل بقا (مورد مطالعه استان همدان)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ،دانشگاه بوعلی سینا

2 استادیار گروه اقتصاد،مجتمع آموزش عالی سراوان

10.30465/ce.2023.42166.1813

چکیده

ظهور بحران کووید در سراسر جهان و تاثیر آن بر بازار و فعالیت‌های اقتصادی سبب شد که بسیاری از کشورها در این دوره رکودی را تجربه کنند که بر همه بخش‌های اقتصادی اثر گذار بود . در دوره رویارویی با این بحران بسیاری از کشورها شاهد کاهش رشد اقتصادی بودند زیرا این بیماری سبب تعطیلی بنگاه-های تولیدی و تعدیل نیروی کار گردید که در نتیجه کاهش رشد اقتصادی را به همراه داشت .هدف این تحقیق بررسی تاثیر کووید بر فعالیت‌های واحدهای کسب و کار در گروه‌های شغلی مختلف از طریق رویکرد تحلیل بقا است. با استفاده از اطلاعاتی که از شروع و پایان یک کسب و کار، در طی ماه‌های منتهی به فروردین 1390تا شهریور 1400 به دست آوردیم؛ نتایج ما نشان داده‌اند که قبل از شروع کووید گروه‌های شغلی به میزان 10درصد خطر تعطیلی کمتری دارند. همچنین واحدهای کسب و کار در دیگر شهرهای استان همدان نسبت به شهرستان همدان به میزان 35درصد با خطر تعطیلی کمتری مواجه هستند.
طبقه بندی JEL:
I10, D22,M10


کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of covid -19 on businesses through the survival analysis approach (case study :Hamadan province)

نویسندگان [English]

  • Saeid Eisazadeh 1
  • maryam mazharyava 2
1 Associate Professor of Social &Economic faculty at Bu ali University
2 Assistant Professor of Economic at Saravan Higher Education Complex,M
چکیده [English]

Abstract
The emergence of the Covid crisis around the world and its impact on the economic activity caused many countries to experience a recession during this period that affected all sectors of the economy. During the period of facing this crisis, many countries witnessed a decrease in economic growth because this disease caused the closure of production companies and the adjustment of the workforce, which resulted in a decrease in economic growth. This study aims to assess the effect of covid 19 on businesses through the survival analysis approach. By using the information of starting and ending of businesses during December-2011 and September 2021, we have resulted that the businesses had a 10% lower risk of closure before the start of Covid19. Also businesses in the other cities of the province 35% less likely to close down compared to Hamadan city.
Key words: Covid19, survival Analysis, closure rate of business
JEL:I10, D22, I10

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Covid19
  • survival Analysis
  • closure rate of business
  • period of activity
  • Hamadan province JEL:I10
  • D22
  • I10
پور محمدی،منیره.ویوسفی،کوثر.(1399).اپیدمی در بازار کار:شواهدی از ایران.فصلنامه برنامه ریزی و بودجه،25 (4) ، 69-94
گزارش پژوهشی تأثیر ویروس کرونا بر کسب‌ و کارهای ایرانی،پژوهشکده آمار . 1400، 33-42.
صائب‌نیا، سمیه.و کریمی، فرشته.(1399). بررسی تاثیر بیماری کرونا(Covid-19) بر عملکرد کسب‌و‌کار( مورد مطالعه: کسب‌و‌کار‌های کوچک و متوسط استان اردبیل). فصلنامه چشم‌انداز حسابداری و مدیریت، 24 (4) ، 48-67 .
طاهرپور،جواد؛رجبی،فاطمه؛میرزایی،حجت الله.وسهیلی،حبیب.(1400). اثرات همه گیری ویروس کرونا بر بازار کار ایران.پژوهشنامه اقتصادی،21 (81) ، 155-196.
طاهرپور،جواد؛رجبی،فاطمه؛میرزایی،حجت الله.وسهیلی،حبیب.(1400). اثرات همه گیری ویروس کرونا بر بازار کار ایران.بررسی مسائل اقتصاد ایران،8(2)،161-187.
عیسی زاده،سعید ؛نائینی ،هادی.و قلی پور،اعظم. (1399). بررسی عوامل موثر بر طول مدت بیکاری کارجویان در ایران.فصلنامه پژوهشها و سیاست­های اقتصادی، 29 (97) ،7-28 .
لطفعلی پور ،محمدرضا؛رجب زاده،ناهید ؛سیفی، ا حمد .و رزمخواه،مصطفی.(1396). مطالعۀ عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از مدل­های ناپارامتریک و شبه پارامتریک تحلیل بقا. دوفصلنامه پولی مالی ،24(13)،89-128 .
Baker, S., Bloom, N.,Davis,S.,  &Terry,S.(2020). covid-induced economic uncertainty.        national bureau of economic research,Working paper, 12615(4),45-64.
Cameron Cameron, A. c., & Trived,P, K.(2005). Microeconometrics methods and applications.United States of America. Cambridge University Press,34(1),456-472.
Dingel, J., & Neiman, B.(2020).How many jobs can be done at home?. Becker Friedman Institute white paper,90(3),90-120 .
Coibin, O., Gorodnichenko, Y., & Weber, M.(2020.Global Economic Effect of Covid-19.Congressional Reserch Service.(2021).
Holgersen, H., Jia,  Z., & Svenkerud, S.(2020). Labor demand during the Covid-19 crisis in Norway  ( Evdence from vacancy posting data). National Bureau of Economic Research,24(3),47-82
ILO.(2020).COVID-19&jobs and the future of work in the LDCs: A (disheartening) preliminary account, 1-44
Landmesser, J. (2006).Application of hazard models to estimation of unemployment duration in Germany and Poland. Dynamic Econometric Models. Nicolaus Copernicus University, 7(2), 161-168
Obi ,E,.Yunusa, T,. &Samuel ,S.(2020).The Socio-Economic Impact of Covid-19 on The Economic Activities of Selected States in Nigeria.IJSEI ,1(2),33-63.
 Prass , A., Boneva ,A., Teodora., & Golin, C. M.(2020). Inequality in the Impact of the Coronavirus Shock: Evidence from Real Time Surveys. CEPR Discussion Paper, 14665(2),45-84.
Roy,s.(2020). Economic Impact of Covid-19Pandemic, ReaserchGate,12(2),32-45.
Setzer,R  .(2004).The political economy of exchange rate regime duration: A survival analysis. Manuscript University of Hohenheim,23(2),45-57.
Zhang  S,.Wang Y., Rauch A., & Wei F.(2020). Unprecedented disruption of lives and work: Health, distress and life satisfaction of working adults in China one month into the COVID-19 outbreak. Psychiatry research, 124(3),89-102