تأثیر نااطمینانی سیاست اقتصادی بر انتشار دی ‌اکسید کربن در خاورمیانه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

2 استادیار‌، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

10.30465/ce.2022.39870.1747

چکیده

گرم شدن تدریجی کره زمین و تغییرات آب و هوایی به دلیل انتشار گازهای گلخانه‌ای از جمله گاز دی‌اکسید کربن امنیت جهانی را با تهدید جدی روبرو کرده است. مطالعات متعددی سعی در شناسایی عوامل اقتصادی و غیراقتصادی مؤثر بر انتشار دی‌اکسید کربن جهت جلوگیری از تخریب محیط زیست را داشته‌اند؛ اما با این حال، تأثیر نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر انتشار دی‌اکسید کربن کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. به همین دلیل در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نااطمینانی سیاست اقتصادی بر انتشار دی‌اکسید کربن در منطقه خاورمیانه با استفاده از رهیافت خود رگرسیون توضیحی برای داده‌های پانل (Panel ARDL) و الگوی رگرسیون اثرات تصادفی جمعیت، رفاه و فناوری تعمیم‌یافته (STRIPAT) طی دوره زمانی 2016-2000 پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد در بلندمدت تأثیر تولید ناخالص داخلی سرانه و مجذور آن بر انتشار گاز دی‌اکسید کربن به ترتیب مثبت و منفی و معنادار بوده است و همچنین متغیرهای اندازه جمعیت، مصرف انرژی و نااطمینانی سیاست اقتصادی بر انتشار گاز دی‌اکسید کربن تأثیر مثبت و معناداری دارند به‌گونه‌ای که در بلندمدت با افزایش یک درصدی اندازه جمعیت، مصرف انرژی و نااطمینانی سیاست اقتصادی میزان انتشار گاز دی‌اکسید کربن به ترتیب به میزان 17/0، 37/0 و 01/0 درصد افزایش می‌یابد.
طبقه بندی jel:
N55, O13

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of economic policy uncertainty on CO2 emissions: evidence from Middle East countries

نویسندگان [English]

  • ali alisoofi 1
  • SEYED MAHDI HOSSEINI 2
  • amir Dadras Moghadam 2
1 PhD candidate, Department of Agricultural Economics, Faculty of Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran,
چکیده [English]

Global warming and climate change due to the emission of greenhouse gases, including carbon dioxide, have seriously threatened global security. Several studies have tried to identify the economic and non-economic factors affecting the emission of carbon dioxide in order to prevent the destruction of the environment; However, the impact of economic policy uncertainty on carbon dioxide emissions has been less studied. for this purpose, in this study, the impact of economic policy uncertainty on carbon dioxide emissions in the Middle East region was investigated using the explanatory auto-regression approach for panel data (Panel ARDL) and STRIPAT model over the time period 2000–2016 has been paid. The results show that in the long term, the effect of GDP per capita and its square on the emission of carbon dioxide gas has been positive and negative and significant, respectively, and also the variables of population size, energy consumption and economic policy uncertainty have a positive and significant effect on the emission of carbon dioxide gas in a way In the long term, with a one percent increase in population size, energy consumption, and economic policy uncertainty, the amount of carbon dioxide gas emissions will increase by 0.17, 0.37, and 0.01 percent, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Policy Uncertainty؛ CO2؛ Kuznets Environmental Curve؛ Middle East؛ STRIPAT JEL Classification: N55
  • O13
پناهی، حسین، محمدزاده پرویز، جمشیدی عذرا. (۱۳۹۳) بررسی اثر تروریسم بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب خاورمیانه. پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهش های اقتصادی).; ۱۴ (۴) :۱۴۹-۱۷۵
جهادی، محبوبه، علمی، زهرا (میلا). (1390). تکانه‏­های قیمت نفت و رشد اقتصادی (شواهدی از کشورهای عضو اوپک). فصلنامه علمی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 1(2)، 40-11.
ساجدی, امیر. (1396). سیاست خاورمیانه‌ای ترامپ؛ مطالعه موردی بحران سوریه و حمله موشکی امریکا. فصلنامه علمی مطالعات روابط بین الملل, 10(40), 69-
عارفیان، محمدرضا، فرجی دیزجی، سجاد، قاسمی، سحر. (1399). بررسی نقش انرژی تجدید‌پذیر، انرژی تجدید‌ناپذیر و رشد اقتصادی بر انتشار کربن در کشورهای OECD. اقتصاد و تجارت نوین، 15 (3)، 137-109. doi: 10.30465/jnet.2020.6298
گل خندان، ابوالقاسم، معظمی نژاد، فاطمه. (1399). تاثیر رشد اقتصادی، جمعیت، مصرف انرژی و تجارت بر کیفیت محیط‌زیست درکشورهای منطقه منا. پژوهش­های محیط زیست, 11 (21)، 168-157.
لعل خضری، حمید، کریمی پتانلار، سعید. (1398). بررسی تأثیر نابرابری توزیع درآمدی بر انتشار گاز دی ‌اکسید کربن در ایران (با تأکید بر شدت انرژی). بررسی مسائل اقتصاد ایران، 6 (1)، 200-181. doi: 10.30465/ce.2019.4924
مداح، مجید، عبدی چرلو، منصور. (1399). ارزیابی اثر نفت برآلودگی محیط‌زیست در کشورهای عضو اوپک بر اساس سیاست­های کلی. سیاست‌های راهبردی و کلان، 8 (شماره 29)، 37-24. doi: 10.30507/jmsp.2020.102270
ناهیدی امیرخیز، محمدرضا، رحیم­زاده، فرزاد، شکوهی فرد، سیامک. (1399). بررسی رابطه‌ رشد اقتصادی، مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه­ای (مطالعه موردی: کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی). فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 22 (3)، 26-13. doi: 10.22034/jest.2018.24919.3396.
Adams, S., Adedoyin, F., Olaniran, E., & Bekun, F. V. (2020). Energy consumption, economic policy uncertainty and carbon emissions; causality evidence from resource rich economies. Economic Analysis and Policy, 68, 179-190.
Adedoyin, F. F., & Zakari, A. (2020). Energy consumption, economic expansion, and CO2 emission in the UK: the role of economic policy uncertainty. Science of the Total Environment, 738, 140014.
ADEDOYIN, F. F., Ozturk, I., Bekun, F. V., Agboola, P. O., & Agboola, M. O. (2021). Renewable and Non-renewable Energy Policy Simulations for abating emissions in a complex economy: Evidence from the Novel Dynamic ARDL. Renewable Energy.‏
Alola, A. A., Arikewuyo, A. O., Ozad, B., Alola, U. V., & Arikewuyo, H. O. (2020). A drain or drench on biocapacity? Environmental account of fertility, marriage, and ICT in the USA and Canada. Environmental Science and Pollution Research, 27(4), 4032-4043.‏
Al-Thaqeb, S. A., & Algharabali, B. G. (2019). Economic policy uncertainty: A literature review. The Journal of Economic Asymmetries, 20, e00133.
Altig, D., Baker, S., Barrero, J. M., Bloom, N., Bunn, P., Chen, S., ... & Thwaites, G. (2020). Economic uncertainty before and during the COVID-19 pandemic. Journal of Public Economics, 191, 104274.
Amin, A., & Dogan, E. (2021). The role of economic policy uncertainty in the energy-environment nexus for China: Evidence from the novel dynamic simulations method. Journal of Environmental Management, 292, 112865.‏
Amin, A., Dogan, E., & Khan, Z. (2020). The impacts of different proxies for financialization on carbon emissions in top-ten emitter countries. Science of the Total Environment, 740, 140127.‏
Ansari, M. A., Haider, S., & Khan, N. A. (2020). Environmental Kuznets curve revisited: An analysis using ecological and material footprint. Ecological Indicators, 115, 106416.‏
Anser, M. K., Apergis, N., & Syed, Q. R. (2021). Impact of economic policy uncertainty on CO 2 emissions: evidence from top ten carbon emitter countries. Environmental Science and Pollution Research, 1-10.‏
Apergis, N., & Payne, J. E. (2010). The emissions, energy consumption, and growth nexus: evidence from the commonwealth of independent states. Energy policy, 38(1), 650-655.
Aslam, B., Hu, J., Hafeez, M., Ma, D., AlGarni, T. S., Saeed, M., ... & Hussain, S. (2021). Applying environmental Kuznets curve framework to assess the nexus of industry, globalization, and CO2 emission. Environmental Technology & Innovation, 21, 101377.‏
Baker, S. R., Bloom, N., Davis, S. J., & Terry, S. J. (2020). Covid-induced economic uncertainty (No. w26983). National Bureau of Economic Research.
Baltagi, B. H. (2005). Econometric analysis of panel data 3rd Edition England JW &Sons.
Baltagi, B. H., & Kao, C. (2001). Nonstationary panels, cointegration in panels and dynamic panels: A survey. In Nonstationary panels, panel cointegration, and dynamic panels. Emerald Group Publishing Limited.‏
Chaitip, P., Chokethaworn, K., Chaiboonsri, C., & Khounkhalax, M. (2015). Money supply influencing on economic growth-wide phenomena of AEC open region. Procedia Economics and Finance, 24, 108-115.‏
Dietz, T., & Rosa, E. A. (1994). Rethinking the environmental impacts of population, affluence and technology. Human ecology review, 1(2), 277-300.‏
Dogan, E., Ulucak, R., Kocak, E., & Isik, C. (2020). The use of ecological footprint in estimating the environmental Kuznets curve hypothesis for BRICST by considering cross-section dependence and heterogeneity. Science of The Total Environment, 723, 138063.‏
Ehrlich, P. R., & Holdren, J. P. (1971). Impact of population growth. Science, 171(3977), 1212-1217.‏
Fatima, T., Shahzad, U., & Cui, L. (2021). Renewable and nonrenewable energy consumption, trade and CO2 emissions in high emitter countries: does the income level matter?. Journal of Environmental Planning and Management, 64(7), 1227-1251.‏
Feng, L., Li, Z., & Swenson, D. L. (2017). Trade policy uncertainty and exports: Evidence from China's WTO accession. Journal of International Economics, 106, 20-36.
Haider, A., Bashir, A., & ul Husnain, M. I. (2020). Impact of agricultural land use and economic growth on nitrous oxide emissions: Evidence from developed and developing countries. Science of the Total Environment, 741, 140421.‏
Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica: Journal of the econometric society, 1251-1271.‏
Hsieh, H. C., Boarelli, S., & Vu, T. H. C. (2019). The effects of economic policy uncertainty on outward foreign direct investment. International Review of Economics & Finance, 64, 377-392.
Jiang Y, Zhou Z, Liu C (2019) Does economic policy uncertainty matter for carbon emission? Evidence from US sector level data. Environ Sci Pollut Res 26(24):24380–24394
Liang, X., Gong, Q., Zheng, H., & Xu, J. (2020). Examining the impact factors of the water environment using the extended STIRPAT model: A Case Study in Sichuan. Environmental Science and Pollution Research, 1-11.‏
Mohmmed, A., Li, Z., Arowolo, A. O., Su, H., Deng, X., Najmuddin, O., & Zhang, Y. (2019). Driving factors of CO2 emissions and nexus with economic growth, development and human health in the Top Ten emitting countries. Resources, Conservation and Recycling, 148, 157-169.‏
Moutinho, V., Madaleno, M., & Elheddad, M. (2020). Determinants of the Environmental Kuznets Curve considering economic activity sector diversification in the OPEC countries. Journal of cleaner production, 271, 122642.‏
Omri, A., Nguyen, D. K., & Rault, C. (2014). Causal interactions between CO2 emissions, FDI, and economic growth: Evidence from dynamic simultaneous-equation models. Economic Modelling, 42, 382-389.
Ozcan, B., & Ulucak, R. (2021). An empirical investigation of nuclear energy consumption and carbon dioxide (CO2) emission in India: Bridging IPAT and EKC hypotheses. Nuclear Engineering and Technology, 53(6), 2056-2065.
Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross‐section dependence. Journal of applied econometrics, 22(2), 265-312.‏
Pesaran, M. H., & Shin, Y. (1995). An autoregressive distributed lag modelling approach to cointegration analysis.‏
Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. Journal of econometrics, 68(1), 79-113.‏
Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. P. (1999). Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels. Journal of the American statistical Association, 94(446), 621-634.‏
Pirgaip, B., & Dinçergök, B. (2020). Economic policy uncertainty, energy consumption and carbon emissions in G7 countries: evidence from a panel Granger causality analysis. Environmental Science and Pollution Research, 27, 30050-30066.‏
Ridzuan, N. H. A. M., Marwan, N. F., Khalid, N., Ali, M. H., & Tseng, M. L. (2020). Effects of agriculture, renewable energy, and economic growth on carbon dioxide emissions: Evidence of the environmental Kuznets curve. Resources, Conservation and Recycling, 160, 104879.‏
Tam, P. S. (2018). Global trade flows and economic policy uncertainty. Applied Economics, 50(34-35), 3718-3734.
Wang, Q., Xiao, K., & Lu, Z. (2020). Does economic policy uncertainty affect CO2 emissions? Empirical evidence from the United States. Sustainability, 12(21), 9108.‏
Wen, L., Ma, Z., Li, Y., & Li, Q. (2017). An investigation and forecast on CO 2 emission of China: Case studies of Beijing and Tianjin. Environmental Engineering Research, 22(4), 407-416.‏
World Bank, 2016. World Development Indicators.
York, R., Rosa, E. A., & Dietz, T. (2003). STIRPAT, IPAT and ImPACT: analytic tools for unpacking the driving forces of environmental impacts. Ecological economics, 46(3), 351-365.‏