پویایی‌های چرخه‌های تجاری در حضور اصطکاک مالی در ایران: رویکرد غیرخطی (نامتقارن) خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی (NARDL)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیاراقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه

2 استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه

3 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه

10.30465/ce.2023.42076.1811

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی پویایی‌های چرخه‌های تجاری در حضور اصطکاک مالی در اقتصاد ایران است. در این راستا از الگوی غیرخطی خودرگرسیون با وقفه-های توزیعی (NARDL) و داده‌های فصلی طی دوره زمانی 1400:2– 1370:3 استفاده شده است. همچنین نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی به عنوان معیاری از اصطکاک مالی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج آزمون کرانه‌ها حاکی از آن است که رابطه هم‌جمعی بین متغیرهای مدل وجود دارد. در کوتاه‌مدت و بلندمدت یک رابطه مثبت و منفی معنی‌داری بین تولید ناخالص داخلی و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی وجود دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که بخش مالی از یک الگوی چرخه‌ای پیروی می‌کند. اثرات شوک اصطکاک مالی بر چرخه‌های تجاری نامتقارن است. در نهایت، این مطالعه نشان می‌دهد رونق اقتصادی می‌تواند در طول زمان باعث کاهش نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی شود و منعکس‌کننده اثر رونق بر اشتغال و شرایط تجاری و در نتیجه توانایی وام‌گیرندگان برای بازپرداخت وام‌ها است. از منظر سیاست، نتایج حاکی از آن است که سیاست‌گذاران باید اقدامات سیاستی ضدچرخه ای را با هدف کاهش قابل‌توجه در نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی در طول دوره‌های رکود اقتصادی اجرا کنند.
طبقه‌بندی JEL:
E32،G01، E43, G28

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The business cycle dynamics due to the presence of financial frictions in Iran: NARDL approach

نویسندگان [English]

  • Ali Rezazadeh 1
  • Shahab Jahangiri 2
  • Roghayeh Mohseninia 3
1 Associate Professor, Departmet of Economics and Management, Urmia University
2 Assistant Professor, Departmet of Economics and Management, Urmia University
3 PhD. Candidate of Economics, Departmet of Economics and Management, Urmia University
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the nonlinear business cycle dynamics due to the presence of financial frictions in Iran's economy. For this purpose, a NARDL model is estimated by using seasonal data during 1991q4- 2021q3. Also, this study used of the ratio Non-Performing Loans/Total Loans as a measure of financial friction. The results of the Bounds test indicate that there is a cointegration relationship between the model variables. The results of the model estimation show that the GDP has an asymmetric behavior in the short and long term. Based on this, in the short and long term, there is a significant relationship between GDP and the ratio Non-Performing Loans/Total Loans and financial market conditions have a significant non-linear effect on the dynamics of business cycles. According to the results, the effects of financial friction shock on business cycles are asymmetric, and therefore the predictive efficiency of all linear models is questioned. Finally, this study shows that economic prosperity can reduce the ratio of non-performing loans to total paid facilities over time, and this most likely reflects the effect of prosperity on employment and business conditions, and as a result, the ability of borrowers to repay loans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business cycles؛ Financial Frictions؛ financial accelerators؛ Asymmetric effects؛ Non-linear Autoregressive Distributed Lagged (NARDL) model JEL Classification: E22
  • E31
  • E32
  • G01
  • E43
تحویلی، علی، سحابی، بهرام، یاوری، کاظم و مهرگان، نادر. (1398). ادوار تجاری و شتاب دهنده مالی در اقتصاد ایران. اقتصاد مقداری، 16(1)، 23-1
درگاهی، حسن و هادیان، مهدی. (1395). تعامل بخش‌های حقیقی و مالی در اقتصاد ایران: رویکرد .DSGE اقتصاد و الگوسازی، 7(26)، 32-1
شاه حسینی، سمیه و بهرامی، جاوید. (1395). نوسانات اقتصاد کلان و سازوکارانتقال پولی در ایران (رویکرد مدل DSGE).‎ پژوهشنامه‌ی اقتصادی، 16(60)، 48-1
عباسقلی نژاد اسبقی، رعنا و نوفرستی، محمد. (1397). تحلیل قدرت اعتباردهی سیستم بانکی ایران به هنگام وجود اصطکاک‌های مالی در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 7(28), 213-183.‎
قربانی، فهمیده، دین‌محمدی، مصطفی و جباری، امیر. (1397). بررسی تأثیر ادوار تجاری بر سوددهی بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران (طی دوره 1396-1384). بررسی مسائل اقتصاد ایران، 5(2)، 78-53.
کردبچه، حمید و پردل نوش‌آبادی، لیلا. (1390). تبیین عوامل موثر بر مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران. پژوهشهای اقتصادی ایران، 16(49)، 150-117.
Abilov, N. (2021). The role of banking and credit in business cycle fluctuations in Kazakhstan (No. 8). NAC Analytica, Nazarbayev University.
Alam, I., & Quazi, R. (2003). Determinants of capital flight: An econometric case study of Bangladesh. International Review of Applied Economics, 17(1), 85-103.
Anguyo, F.L., Gupta, R., Kotze, K. (2017). Monetary Policy & Financial Frictions in a Small Open Economy Model for Ug&a, School of Economics Macroeconomic Discussion Paper Series 01-2017, School of Economics, University of Cape Town.
Arellano, C., Bai, Y., Kehoe, P. (2016). Financial Frictions & Fluctuations in Volatility, Federal Reserve Bank of Minneapolis, Research Department Staff Report.
Arellano, M., S. Bond. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence & an application to employment equations.  Review of Economic Studies 58, 227-297.
Awijen, H., & Hammami, S. (2017). Financial frictions & regime switching: the role of collateral asset in emerging stock market (No. 2017-6). Economics Discussion Papers.
Balfoussia, H., & Gibson, H. (2015). Financial conditions & economic activity: the potential impact of the targeted longer-term refinancing operations (TLTROS). Bank of Greece.
Banerjee, A., Dolado, J., & Mestre, R. (1998). Error‐correction mechanism tests for cointegration in a single‐equation framework. Journal of time series analysis, 19(3), 267-283.
Bernanke, B. (1983). NonMonetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of the Great Depression. American Economic Review,73 (1), 257-276.
Bernanke, B. S., Gertler, M. (1989). “Agency costs, net worth, & business uctuations”, The American Economic Review, 79(1), 14-31.
 Bernanke, B. S., Gertler, M., & Gilchrist, S. (1999). The Financial Accelerator in a Quantitative Business Cycle Framework.H&book of macroeconomics, 1, 1341-1393.
Bernanke, B., Blinder, A. (1992). The Federal Funds Rate & the Channels of Monetary Transmission. American Economic Review, 82, 901-921.
Borio, C. (2014). The Financial Cycle & Macroeconomics: What Have We Learnt? Journal of Banking & Finance, 45, 182-198.
Brazdik, F., M. Hlavacek & A. Marsel. (2012). Survey of Research on Financial Sector Modeling within DSGE Models: What Central Banks can Learn from it. Journal of Economics & Finance, 62(3): 252 – 277.
Brzoza-Brzezina, M., M. Kolasa & K. Makarski. (2013). The Anatomy of St&ard DSGE Models with Financial Frictions. Journal of Economic Dynamics & Control, 37(1): 32-51.
Carlstrom, C. T. & T. S. Fuerst (1997). Agency costs, net worth, & business fluctuations: A computable general equilibrium analysis. The American Economic Review 87(5), 893–910.
Christiano, L. J., R. Motto.,&  M, Rostagno. (2014). Risk shocks. American Economic Review 104(1), 27–65.
Christiano, L., Motto, R. & Rostango, M. (2010). Financial Factors in economic Fluctuation. Working Paper Series of European Central Bank, 1192.
Claessens, S., Kose, M. A., & Terrones, M. E. (2012). How do Business & Financial Cycles Interact?. Journal of International Economics, 87(1), 178-190.
Cristina Fuentes‐Albero.( 2019). Financial Frictions, Financial Shocks, & Aggregate VolatilityJournal of Money, Credit & Banking, Blackwell Publishing, vol. 51(6), pages 1581-1621, September.
Curdia, V. & Woodford, M. (2010). Credit Spreads & Monetary Policy. Journal of Money, credit & Banking, 42:3–3.
De Bock, M. R., & Demyanets, M. A. (2012). Bank asset quality in emerging markets: Determinants & spillovers. International Monetary Fund.
Drehmann, M., Borio, C. E., & Tsatsaronis, K. (2012). Characterising the financial cycle: don't lose sight of the medium term!.
Duncan, A. ,& C,Nolan. (2017). Financial frictions in macroeconomic models. Technical report, School of Economics Discussion Papers.
Espinoza, M. R. A., & Prasad, A. (2010). Nonperforming loans in the GCC banking system & their macroeconomic effects. International Monetary Fund.
Etoundi Atenga, E. M., Abdo, M. H., & Mougoué, M. (2021). Financial Frictions & Macroeconomy During Financial Crises: A Bayesian DSGE Assessment. American Business Review, 24(2), 62-99.
Fernández-Villaverde, J., Rubio-Ramirez, J. (2010). Macroeconomics & volatility: Data, models, & estimation. NBER Working Paper 16618.
Freystätter, H. (2010). Financial market disturbances as sources of business cycle fluctuations in Finl&. Bank of Finl& Discussion Paper 5/2010.
Fuentes‐Albero, C. (2019). Financial frictions, financial shocks, & aggregate volatility. Journal of Money, Credit & Banking, 51(6), 1581-1621.
Gaglianone. , & Areosa (2016). Financial Conditions Indicators for Brazil. Working Paper n.435, Central Bank of Brazil.
Garcia-Cicco, Javier. Pancrazi, Roberto. Uribe, Martin.( 2010). Real business cycles in emerging countries? Am. Econ. Rev. 100 (5), 2510–2531.
Gerali, A., Neri, S., Sessa, L., & Signoretti, F. M. (2010). Credit & Banking in a DSGE Model of the Euro Area. Journal of money, Credit & Banking, 42, 107-141.
Gertler, M. & Karadi, P. (2011). A model of Unconventional Monetary Policy. Journal of monetary Economics, 58(1):17–34.
Gertler, M. (1988). Financial Structure & Aggregate Economic Activity, An Overview. NBER Working Paper No. 2559.
Gilchrist, S. G., Zakrajsek, E. (2012). Credit Supply Shocks & Economic Activity in a Financial Accelerator Model in Rethinking the Financial Crisis Conference.  Edited by Alan Blinder, &rew Lo& Robert Solow, Russell Sage Foundation.
Guarda, P., & Jeanfils, P. (2012). Macro-Financial Linkages: evidence from country-specific VARs.
Gunay, H. & M. Kili. (2015). Credit Market Imperfections & Business Cycle Asymmetries in Turkey. Journal of Empirical Finance, 34 (2): 79-98.
Haavio, M. (2012). Financial cycles & business cycles: some stylized facts.
Hajilee, M., Stringer, D. Y., & Metghalchi, M. (2017). Financial market inclusion, shadow economy & economic growth: New evidence from emerging economies. The Quarterly Review of Economics & Finance, 66, 149-158.
Hammersland, R., & Traee, C. B. (2014). The financial accelerator & the real economy: A small macro-econometric model for Norway with financial frictions. Economic Moldelling. 36. Pp. 517-537.
Hollander, H., & Liu, G. (2013). The equity price channel in a New-Keynesian DSGE model with financial frictions & banking, Stellenbosch Economic Working Papers.
Iacoviello, M. (2015). Financial business cycles. Review of Economic Dynamics 18(1), 140 – 163. Money, Credit, & Financial Frictions.
Jermann, U., & Quadrini, V. (2012). Macroeconomic effects of financial shocks. American Economic Review, 102(1), 238-71.
 Kiyotaki, N., & Moore, J. (1997). Credit Chains. Journal of Political Economy, 105(21), 211-248.
Koengkan, M. (2018). The positive influence of urbanization on energy consumption in Latin American countries: An approach with ARDL & NARDL modeling. Revista de Estudos Sociais, 20(40), 4-23.
Konečný, T., & Kucharčuková, O. B. (2014). Evaluating the links between the financial & real sectors in a small open economy: The case of the Czech Republic. Economic Research Bulletin, 12(2), 16-19.
Lubis, D. D., & Mulyana, B. (2021). The Macroeconomic Effects on Non-Performing Loan & its Implication on Allowance for Impairment Losses. Journal of Economics, Finance & Accounting Studies, 3(2), 13-22.
Marcucci, J., & Quagliariello, M. (2008). Is bank portfolio riskiness procyclical?: Evidence from Italy using a vector autoregression. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 18(1), 46-63.
Mimir, Y. (2016). Financial intermediaries, credit shocks & business cycles. Oxford Bulletin of Economics & Statistics, 78(1), 42-74.
Mishkin, F. (1995). Monetary Policy Strategy. The MIT Press, London.
Neumeyer, Pablo A., & Fabrizio Perri.( 2005). Business Cycles in Emerging Economies: The Role of Interest Rates. Journal of Monetary Economics 52 (2): 345-380.
Ozili, P. K. (2015). How bank managers anticipate non-performing loans. Evidence from Europe, US, Asia and Africa. Evidence from Europe, US, Asia and Africa, 73-80.
Perri, F., & Quadrini, V. (2011). International recessions: National Bureau of Economic Researcho. Document Number.
Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of applied econometrics, 16(3), 289-326.
Pirozhkova, E. (2013). Financial Frictions & Robust Monetary Policy in the Models of New Keynesian Framework. Bcam Working Paper of Birkbeck Centre for Applied Macroeconomics, 1701.
Rahmani, Teymur. Fallahi, Saman. (2019). The Role of Financial Frictions in Iran’s Business Cycles: A DSGE Approach,  Iranian Economic Review. Vol. 23, No. 1, 2019. pp. 341-372.
Rossana, Merola. (2014). The role of _nancial frictions during the crisis: an estimated DSGE model. Working Paper no. 33.
Scheinkamn, J., & Weiss, L.(1986). “Borrowing Constraints & Aggregate Economic Activity”. Economectrica, 54(1), 23–45.
Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In Festschrift in honor of Peter Schmidt (pp. 281-314). Springer, New York, NY.amework. In Festschrift in honor of Peter Schmidt (pp. 281-314). Springer, New York, NY.
Stracca, L., & Fornari, F. (2013). What does a financial shock do? First international evidence (No. 1522).
Tari, R., Yiğitbaş, B. Ş., & Kurt, S. (2012). Asimetrik bilgi, banka kredileri ve reel sektör arasındaki ilişkilerin ampirik analizi, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11 (4), 1248-1274.
Vlcek, M. J., & Roger, M. S. (2012). Macrofinancial Modeling at Central Banks: Recent Developments & Future Directions. IMF Working Paper. No. 12/21.
Walsh, Carl E. (2010), Monetary Theory & Policy, Massachusetts Institute of Technology, The MIT Press, Third Edition.
Williamson, S. D. (1987). Financial intermediation, business failures, and real business cycles. Journal of Political Economy, 95(6), 1196-1216.
Zanetti, F. (2012). Banking & the role of money in the business cycle, Journal of Macroeconomics, 34: 87-94.