برآورد تمایل به پرداخت برای بیمه درمانی تکمیلی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CV) و مدل رگرسیون لاجیت

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده علوم اقتصادی و اداری

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده علوم اقتصادی و اداری

3 دانشیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، ایران، تهران، خیابان شهید بهشتی، نبش احمد قیصر، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبائی

4 دانشجوی دکتری اقتصاد بخش عمومی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، ایران، بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده علوم اقتصادی و اداری

چکیده

خدمات درمانی دولتی در ایران بصورت محدود می­باشد و سهم پرداخت از جیب افراد از هزینه­های درمانی بالا می­باشد. بیمه تکمیلی، امکان خرید خدمات و پوشش بیمه­ای بیشتر و گسترده­تر را به افراد می­دهد و آنها را در مواجهه با مخارج سنگین درمانی محافظت می­کند. مشخص نبودن میزان تمایل به پرداخت برای بیمه­های تکمیلی یکی از موانع اصلی گسترش صنعت بیمه می­باشد. تحقیق حاضر به محاسبه میزان تمایل به پرداخت کارکنان کارگاه­های صنعتی کوچک در 7 منطقه تهران، شیراز و بندرعباس برای بیمه تکمیلی با استفاده از روش ‌ارزش­گذاری مشروط در سال 1396 پرداخته است.بر اساس نتایج بدست آمده از الگوی لاجیت، میزان تمایل به پرداخت بیمه درمانی تکمیلی برابر با 23/70 هزار تومان بوده است. همچنین وضعیت تحصیلات، وضعیت اشتغال، درآمد واقعی، سابقه بیماری، وضعیت سلامتی، تعداد مراجعه به پزشک، هزینه واقعی سلامت و رضایت از خدمات درمانی از عوامل اثرگذار بر روی تمایل به پرداخت افراد هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating willingness to pay for supplementary health insurance; Applications of the contingent valuation method and logit regression model

نویسندگان [English]

 • Ahmad Jafari Samimi 1
 • saeed karimi potanlar 2
 • Teimor mohammadi 3
 • Moosa Tatar 4
1 ی
2 d
3 d
4 g
چکیده [English]

Healthcare insurance coverage services in Iran are limited, and out-of-pocket costs are very high. Supplementary health insurance grants extra coverage and additional healthcare services in the presence of limited health insurance services to the individuals and protects them against huge healthcare costs. One of the obstacles to expanded health insurance schemes, especially in supplementary health insurance, is an undetermined willingness to pay (WTP) for these types of coverages. The objective of this study is to estimate WTP for supplementary health insurance. Data collected from small and medium enterprise employees in 7 areas Iran including Tehran, Shiraz, and Bandar-e Abbas in 2017 and the contingent valuation method and a logit regression model was implemented to analyze the data. Results show that WTP for supplementary health insurance is 70.23 thousand Tumans. Education level, employment status, real income, current health conditions, history of chronic disease, number of doctor visits, real healthcare costs, and satisfaction from healthcare services are all found to affect WTP for supplementary health insurance.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • willingness to pay
 • healthcare cost
 • supplementary health insurance
 • contingent valuation
 • logit regression model. JEL classification: D12
 • D91
 • P36
اصغرپور، حسین، برادران خانیان، زینب. (1397). اثرات نامتقارن درآمد‌های نفتی بر کسری بودجه دولت در ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل. بررسی مسائل اقتصاد ایران. شماره 5. ص 1-27.‎
کاظمیان، محمود و جوادی نسب، حمیده. (1395). ارزش­گذاری اقتضایی و ارزیابی تأثیر سیاست­های گسترش بیمه­های اجتماعی درمان بر تمایل به پرداخت خانوارهای کم­درآمد در بخش غیررسمی اشتغال. پژوهش­های رشد و توسعه پایدار (پژوهش­های اقتصادی). شماره ۱۶. ص19-1.
سرمد، زهره و عباس بازرگان و الهه حجازی. (1384). روش­های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگاه، تهران.
نصرت­نژاد، شیرین، پوررضا، ابوالقاسم، معینی، مریم و حیدری، حسن. (1393) عوامل موثر بر تقاضای بیمه درمان خصوصی در تهران. بیمارستان. شماره 13. ص۳۷-۴۴.
Sirag, A., Nor, N. M., Law, S. H., Abdullah, N. M. R., & Lacheheb, M. (2017). The impact of health financing and CO2 emission on health outcomes in Sub-Saharan Africa: A cross-country analysis. GeoJournal, 82(6), 1247-1261.
Luyten, J., Naci, H., & Knapp, M. (2016). Economic evaluation of mental health interventions: an introduction to cost-utility analysis. Evidence-Based Mental Health, 19, pp. 49-53.
Walshe, K., & Smith, J. (Eds.). (2011). Healthcare management. McGraw-Hill Education (UK).
Al-Hanawi M, K,. (2017). The healthcare system in Saudi Arabia: How can we best move forward with funding to protect equitable and accessible care for all? Int J Healthc. 2017; 3(2):78–94.
Doshmangir L, Bazyar M, Najafi B, Haghparast-Bidgoli H. (2019). Health financing consequences of implementing health transformation plan in Iran: achievements and challenges. International Journal of Health Policy and Management. 2019;8(6):384-386.
Polanco, V. P., Abalu, O., Abuawad, A., & Segura, L. (2019). Out-of-Pocket Health Expenditure Remains High Among Iranians. American Journal of Public Health, 109(4), 520-520.
Behzadifar M, Beyranvand T, Jafari M, et al. A Description of the Temporal Pattern of Out-of-Pocket Expenditure Related to Iranian Healthcare Services during 1995–2014. Iranian journal of public health. 2018;47(10):1552.
Dormont, B. (2019). Supplementary Health Insurance and Regulation of Healthcare Systems. Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance. 2019.
Mitchell, R. C., & Carson, R. T. (2013). Using surveys to value public goods: the contingent valuation method. Rff Press.
Kavosi, Z., Keshtkaran, A., Hayati, R., Ravangard, R., Khammarnia, M. (2014) Household financial contribution to the health System in Shiraz, Iran in 2012. International Journal of HealthPolicy and Management .2014;3(5):243. doi:10.15171/ ijhpm.2014.87
Kavosi, Z., Norouz Sarvestani, E., Bordbar, N., Bayati, M., & Lotfi, F. (2019). Influencing Factors on Buying Health Supplemental Insurance by the Staff of Shiraz University of Medical Sciences. Journal of Health Management & Informatics, 6(3), 119-125.
Bock, J. O., Heider, D., Matschinger, H., Brenner, H., Saum, K. U., Haefeli, W. E., & König, H. H. (2016). Willingness to pay for health insurance among the elderly population in Germany. The European Journal of Health Economics, 17(2), 149-158.
Jofre-Bonet, M., & Kamara, J. (2018). Willingness to pay for health insurance in the informal sector of Sierra Leone. PloS one, 13(5), e0189915.
Ryan, M. and K. Gerard (2003). Using Discrete Choice Experiment to Value Health Care Programmes: Current Practice and Future Research Reflections. Applied Health Economics and Health Policy, 2 (1): 55-64.
Shackley, P. and M. Ryan (1995). Assessing the Benefits of Healthcare: How Far Should We Go? Quality in Healthcare, 4 (3): 207-213.
Adamowicz, W., P. Boxall, P. Williams and J. Louviere (1998). A Stated Preference Approaches for Measuring Passive Use Values: Choice Experiments and Contingent Valuation. American Journal of Agricultural Economics, 80: 64-75.
 Ryan, M., Watson, V., & Entwistle, V. (2009). Rationalising the ‘irrational’: a think aloud study of discrete choice experiment responses. Health economics, 18(3), 321-336.
Portney, P. R. (1994). The contingent valuation debate: why economists should care. Journal of Economic perspectives, 8(4), 3-17.
Davis, Alison (2012). Kentucky Healthcare Market Report. Lexington, KY: Community and Economic Development Initiative of Kentucky. University of Kentucky College of Agriculture.
Bishop, R. C., & Heberlein, T. A. (1979). Measuring Values of Extra-Market Goods: Are Indirect Method Biased. American Journal of Agricultural Economics, 61(5), 926-930.
Hanemann, W. (1985). Some Issues in Continuous and Discrete Response Contingent Valuation Studies. Northeast Journal of Agricultural Economics, 14: 5–13.
Mas-Colell, A., Whinston, M. D., & Green, J. R. (1995). Microeconomic theory (Vol. 1). New York: Oxford university press.
Al-Hanawi, M. K., Vaidya, K., Alsharqi, O., & Onwujekwe, O. (2018). Investigating the Willingness to Pay for a Contributory National Health Insurance Scheme in Saudi Arabia: A Cross-sectional Stated Preference Approach. Applied health economics and health policy, 16(2), 259-271.
Bosworth, R., Cameron, T. A., & Deshazo, J. R. (2015). Willingness to Pay for Public Health Policies to Treat Illnesses.Journal of Health Economics, 39, 74–88.
Tambor, M., Pavlova, M., Rechel, B., Golinowska, S., Sowada, C., & Groot, W. (2014). Willingness to pay for publicly financed health care services in Central and Eastern Europe: Evidence from six countries based on a contingent valuation method. Social Science & Medicine, 116, 193-201.
Asgary, A., Willis, K., Taghvaei, A. A., & Rafeian, M. (2004). Estimating rural households’ willingness to pay for health insurance. The European Journal of Health Economics, formerly: HEPAC, 5(3), 209-215.
Schneider, P. (2004). Why should the poor insure? Theories of decision-making in the context of health insurance. Health policy and planning, 19(6), 349-355.
Hoy, M., & Robson, A. J. (1981). Insurance as a Giffen good. Economics Letters, 8(1), 47-51.
Szpiro, G. G. (1985). Optimal insurance coverage. The Journal of Risk and Insurance, 52(4), 704-710.
Van der Wulp, I., van den Hout, W. B., de Vries, M., Stiggelbout, A. M., & van den Akker-van, E. M. (2012). Societal preferences for standard health insurance coverage in the Netherlands: a cross-sectional study. BMJ open, 2(2), e001021.
Yasunaga, H., Ide, H., Imamura, T., & Ohe, K. (2006). Willingness to pay for health care services in common cold, retinal detachment, and myocardiac infarction: an internet survey in Japan. BMC health services research, 6(1), 12.
Chomi, E. N., Mujinja, P. G., Hansen, K., Kiwara, A. D., & Enemark, U. (2015). Household perceptions towards a redistributive policy across health insurance funds in Tanzania. BMC health services research, 15(1), 102.