بررسی تاثیر شاخص‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جهانی شدن روی وضعیت بازار کار ایران : رویکرد رگرسیون حداقل مربعات استوار طی سال‌های 1375-1393

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری اقتصاد بین الملل دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد و مدیریت

چکیده

جهانی شدن و تبعات آن روز به روز در جهان امروزی بشری، گستردگی و اهمیت بیشتری می‌یابد. شاید مهم‌ترین ابعاد این تاثیرات از جانب ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باشد. تعاملات گسترده در دنیای امروز باعث گردیده که این جنبه‌ها به شدت درهم آمیخته شده، موجب پیچیدگی هر چه بیشتر در جوامع مختلف و کشورها گردند. شاید یکی از مهم‌ترین موضوعات تحت تاثیر این ابعاد مختلف جهانی شدن بازار کار و وضعیت اشتغال در یک کشور باشد. بنابراین تحقیق پیش رو سعی بر این داشت که تاثیر شاخص‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را روی وضعیت اشتغال در ایران در طی سال‌های 1375-1393 را با استفاده از روش کمتر استفاده شده رگرسیون استوار ROBUSTLS، مورد بررسی قرار دهد. نتایج بیانگر تاثیر مثبت شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی روی بیکاری و تاثیر منفی شاخص سیاسی روی وضعیت بیکاری در ایران بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Economic, Political and Social Indicators of Globalization on the Situation of the Iranian Labor Market: The Regression Approach of Fixed Minimum Squares during the years 1375-1393

نویسندگان [English]

  • mohammad mahdi barghi oskooee 1
  • kazem abedzadeh 2
1 d
2 g
چکیده [English]

Globalization and its consequences are becoming ever more widespread and important in today's human world. Perhaps the most important of these impacts comes from the economic, political and social dimensions. Extensive interactions in today's world have made these aspects highly intertwined, making them more complex in different societies and countries. Perhaps one of the most important issues affected by these different dimensions is the globalization of the labor market and the employment situation in a country. In light of these findings, the present study attempted to investigate the impact of economic, political and social indicators of Globalization on employment status in Iran during the years 1996-2014 by using the ROBUSTLS Robust Least Squares regression method. The results showed the positive effect of economic and social indicators of Globalization on unemployment and the negative effect of political index of Globalization on unemployment in Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • Labor Market
  • Unemployment
  • Robust Regression Regression. Classification: JEL F62
  • F66
  • O49
ابریشمی، حمید، مهدوی، ابوالقاسم و احراری، مهدی (2001)، «اثرات جهانی شدن بر اشتغال و تقاضای نیروی کار ماهر و غیر ماهر ایران»، پژوهش نامه بازرگانی، دوره 15، شماره 58، صص 107-141.
امینی، علیرضا و مرادزاده، سلاله (1394)، تحلیل تاثیر آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه، اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، دوره  9، شماره  31،  صص77-93 .
جعفری صمیمی، احمد، قادری، صلاح الدین، قادری، سامان و کتابی، طاها(1392)، «بررسی اثر بازبودن تجاری و جهانی شدن اقتصادی بر اشتغال: رویکرد آزمون کرانه‌ها»، تحقیقات مدل سازی اقتصادی، شماره 13، صص 1-26.
 دادگر، یداله، نظری، روح اله و فاطمه، فهیمی‌فر (1393)، «بررسی آزمون قانون اوکان در اقتصاد ایران با تأکید ویژه بر ساختار جمعیتی»،  تحقیقات اقتصادی، دوره 49،شماره 4، صص 927-959.
دادگر، یداله و ندیری، محمد (1384)، «ارزیابی تاثیر جهانی شدن تجارت بر اشتغال (بخش صنعت در ایران)»، نامه مفید، دوره  11، شماره 51 (نامه اقتصادی)، صص17-36.
رمضانپور، اسماعیل (1384)، «جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن روی اشتغال»، تحقیقات اقتصادی، دوره 40، شماره 1، صص 155-178.
 ستاری فر، محمد، زارعی، حمیدرضا و شکری، نوشین (1393)، «اثر مهاجرت و شهرنشینی بر اشتغال غیررسمی‌در مناطق مختلف ایران (روش شاخص‌های چندگانه-علل چندگانه (MIMIC)»، اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، دوره 8، شماره 29، صص 49-70.
شاه آبادی، ابوالفضل، نیلفروشان، نیما و خالقی، مریم(1392)، تاثیر حکمرانی بر رشد بیکاری کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه، پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، دوره  21،  شماره  65، صص147-164.
صالح، قویدل و نعمت، فلیحی (1389)، «نقش جهانی شدن اقتصاد در اشتغال بخش خدمات»، فرآیند مدیریت و توسعه، دوره۲۳ شماره ۲، صص ۹۷-۱۲۳.
طالب نیا، قدرت اله، شیری، احمدرضا و ضرابی، مریم (1392)، بررسی تاثیر مدیریت سود و کیفیت حسابرسی بر سرمایه گذاری بیش از حد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابرسی، دوره  13، شماره  53، صص 1-26.
کریمی‌تکانلو، زهرا، سلمانی بیشک، محمد رضا و تقی زاده، میترا (1394)، «بررسی وجود قانون اوکان و نامتقارن بودن آن در ایران»، فصلنامه مطالعه‌های اقتصادی کاربردی ایران، دوره 4، شماره 13، صص209-230.
گرجی، ابراهیم، علی پوریان، معصومه و سرمدی، حسین (1389)، «تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر اشتغال در ایران (و برخی کشورهای درحال توسعه)»، دانش و توسعه، دوره  17، شماره  32، صص111-127.
مرکز آمار ایران 1393، سالنامه آمار ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﻲ جمهوری اسلامی ایران در سال 1392.
 ممی‌پور، سیاب و سپیده کریمی‌(۱۳۹۳) بیکاری، رشد اقتصادی و قانون اوکان در اقتصاد ایران، اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، رشت، شرکت کارآفرینان دانشگاهی منطقه آزاد انزلی، https://www.civilica.com/Paper-EMASS01-EMASS01_098.html>>
 ALTINER, A., BOZKURT, E., & TOKTAŞ, Y. The Effect of Economic Globalization on Unemployment in Emerging Market Economie. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 22.
Attfield, C. L., & Silverstone, B. (1998), Okun's law, cointegration and gap variables. Journal of Macroeconomics, vol.3, no.20.
Awad, A., & Youssof, I. (2016). The impact of economic globalisation on unemployment: The Malaysian experience”. The Journal of International Trade & Economic Development, vol. 25, no.7.
Chandrasekhar, S., & Sharma, A. (2015). Urbanization and spatial patterns of internal migration in India. Spatial Demography, vol. 3, no.2.
De Carvalho, F. D. A., Neto, E. D. A. L., & Ferreira, M. R. (2017). A robust regression method based on exponential-type kernel functions. Neurocomputing, vol. 234.
De Pinto, M. and Michaelis, J. (2014). International Trade and Unemployment—the Worker-selection Effect. Review of International Economics, vol.22, 226–252
Dogan, B. (2016). The Effects of Globalization on Employment: Bounds Test Approach in Turkey Sample. Asian Economic and Financial Review, vol. 6, no.10.
Fatai, B. O., & Bankole, A. (2013).Empirical test of Okun’s Law in Nigeria. International Journal of Economic Practices and Theories, vol. 3, no.3.
Field, A. P., & Wilcox, R. R. (2017). Robust statistical methods: A primer for clinical psychology and experimental psychopathology researchers. Behaviour research and therapy, vol. 98.
Global, I. H. S. (2017). Eviews 10 User‟ s Guide.
Gozgor, G. (2017). The Impact of Globalization on the Structural Unemployment: An Empirical Reappraisal. International Economic Journal, vol. 31, no. 4.
Haouas, I., Yagoubi, M., & Heshmati, A. (2005).The impacts of trade liberalization on employment and wages in Tunisian industries.  Journal of International Development, vol. 17, no.4.
Huang, M., Hu, S., & Su, X. (2013, July). Exploring the relation between the urbanization and urban employment in China based on panel data and time series. In Natural Computation (ICNC), 2013 Ninth International Conference on (pp. 1814-1819). < https://ieeexplore.ieee.org/document/6818278 >
Kreishan, F. M. (2011). Economic growth and unemployment: An empirical analysis.  Journal of Social Sciences, vol. 7, no.2.
Landmann, Oliver. Wages, unemployment, and globalization: A tale of conventional wisdoms. Globalization and unemployment. Springer, Berlin, Heidelberg, 2000.
 Malik, S., Chaudhry, I. S., & Javed, H. I. (2011). Globalization and Employment: Evidence from Pakistan. Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS), vol. 31.
Manda, D. K., & Sen, K. (2004). The labour market effects of globalization in Kenya. Journal of International Development, vol. 16, no.1.
Nwaka, I. D., Uma, K. E., & Tuna, G. (2015). Trade openness and unemployment: Empirical evidence for Nigeria. The Economic and Labour Relations Review, vol. 26, no.1.
Ogunrinola, I. O., & Osabuohien, E. S. (2010). Globalisation and employment generation in Nigeria’s manufacturing sector (1990-2006). European Journal of Social Sciences, vol. 12, no.4.
Schmidt, R., & Kulkarni, K. G. (2014). A Partial Test of the Heckscher-Ohlin-Samuelson Model: US-Mexico Trade Relations and Labour in Mexico. ANVESHAK-International Journal of Management, vol. 3, no.1.
Shaoquan, L., Zhijian, C., & Guojie, C. (2004). Impact of urbanization and resettlement on employment of rural inhabitants in China: a case study in Changling town, Chongqing municipality, Three Gorges reservoir (TGR) area. Mountain Research and Development, vol. 24, no. 3, 228-233.
Soukissian, T. H., & Karathanasi, F. E. (2016). On the use of robust regression methods in wind speed assessment. Renewable Energy, vol. 99.
Spence, M. (2011). The impact of globalization on income and employment: the downside of integrating markets. Foreign Aff. , vol.90, no.28.
UNCTAD, T., & Development Commission. (2013).The impact of trade on employment and poverty reduction.
Wilcox, R. R. (2011). Introduction to robust estimation and hypothesis testing. Academic press.
www.irica.gov.ir/Portal/home/?news/42049/42072/238550
www.kof.ethz.ch/en/news-and-events/media/press-releases/2018/01/kof-globalisation-index-globalisation-down-worldwide-in-2015.html.