مقایسه تأثیرپذیری قیمت گاز بازارهای آسیا و اروپا از قیمت نفت اوپک با تأکید برافزایش درآمدهای صادرات گاز ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 دانشیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

4 استادیار دانشکدهٔ اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

شناخت رفتار قیمتی میان نفت و گاز برای ایران به‌عنوان یک عضو مهم اوپک، حائز اهمیت ویژه‌ای در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور است. پژوهش حاضر روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت قیمت‌های این دو حامل انرژی را در بازارهای صادراتی موردبررسی قرار می­دهد و به‌طور دقیق‌تر بر مطالعه کنش و واکنش قیمت نفت اوپک باقیمت‌های گاز بازارهای آسیا و اروپا با استفاده از روش تصحیح خطای برداری (VECM) تمرکز می­نماید. یافته‌های پژوهش نشان ­می­دهد رابطه هم­انباشتگی و ارتباطی معنی‌دار میان قیمت­ گاز در بازارهای آسیا و اروپا و نفت اوپک در بلندمدت، برقرار است و هر انحراف از تعادل بلندمدت در این دو بازار به ترتیب با سرعت‌های 16/0 و 14/0 تصحیح می‌شود که این خود می‌تواند در جهت‌گیری‌های عمده صادرات گاز کشور، مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparatif Influecibility of European and Asian Gas market prices from OPEC Crude Oil price with Emphasis on Rising Iranian Gas Export Revenues

نویسندگان [English]

 • ali aghili Moghaddam 1
 • Ebrahim Abbassi 2
 • Shahriar Nessabian 3
 • Marjan Damankeshideh 4
چکیده [English]

Understanding the price behavior of oil and gas for Iran as an influential member of OPEC has particular importance in macroeconomic and business decision-making. The present study aimed to investigate the long-term and short-term relationships of oil and gas price behavior in two major export markets of Iran and their effect on each other
Because of the conditions in the gas sector, the price of Japanese imported gas can represent the Asian market, and in the EU market, the price of imported natural gas from Germany plays the same role, and in the oil sector, OPEC is also has major impact in the global oil market, this study examined the interaction of OPEC oil prices with Asian and European gas prices using the Vector Error Correction Method (VECM).
The findings show that there is a significant cointegration and relationship between gas prices in the Asian and European markets and OPEC oil in the long run, and any deviation from the long-run equilibrium in the Asian and European markets at rates of 0.16, And 0.13 is respectively corrected. This in turn can be exploited in major gas export trends in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gas Price
 • Oil Price
 • VECM
 • OPEC
 • Gas Export JEL: C32
 • C51
 • Q43
 • Q40
ابراهیمی، سجاد(1390).اثر شوک‌های قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز و نا اطمینانی حاصل از آن‌ها بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب نفتی. پژوهشنامه بازرگانی15(59):83-105.
اصغرپور، حسین، برادران خانیان، زینب. (1397). اثرات نامتقارن درآمدهای نفتی بر کسری بودجه دولت در ایران: رویکرد رگرسیونکوانتایل. بررسی مسائل اقتصاد ایران،5(2):1-27.
امینی، عباس، (میلا) علمی، زهرا. (1395). مقایسه و ارزیابی رویکردها در زمینة نفرین منابع طبیعی. بررسی مسائل اقتصاد ایران. 3(2).1-44.
التجائی، ابراهیم، ارباب افضلی، محمد. (1393). بررسی تأثیرات نامتقارنشوک‌های قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران. بررسی مسائل اقتصاد ایران.1(1).1-26.
رحیمی، غلامعلی. (1386).«بررسی مکانیسم‌هایقیمت‌گذاری گاز طبیعی در مناطق مختلف»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی.4(13):96-۱21
عطرکار روشن، صدیقه، شیرین بخش، شمس الله،منهاجی، صبا. (1395). بررسی تأثیر نوسانات رابطه مبادله و بی‌ثباتی صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای منتخب منا. پژوهشنامهبازرگانی 20(80)1-20.
محمدی، تیمور. قاسمی، عبدالرسول. نکونام، امیر. (1397). «واکنش قیمت گاز طبیعی نسبت به تغییرات قیمت نفت خام در بازار منطقه‌ای اروپا و آسیا: رهیافت رژیم مارکوف برداری». پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران. 7(27):1-30.
منصور کیایی، اسحاق.(1387). «تخمین رابطه میان قیمت نفت خام و گاز طبیعی مایع‌شده(LNG)». فصلنامه مطالعات اقتصادانرژی. 5 (18):99-۱21.
Ahmed, R. R., Vveinhardt, J., &Štreimikienė, D. (2018). Multivariate granger causality among oil prices, gold prices, and KSE100: evidence from Johansen Cointegration and GARCH models. ActaMontanisticaSlovaca. Kosice: Technical University of Kosice, 2018, Vol. 22, iss. 2.
Alterman, S. (2012). Natural gas price volatility in the UK and North America. Oxford Institute for Energy Studies.
Asche, F., Oglend, A., &Osmundsen, P. (2017). Modeling UK natural gas prices when gas prices periodically decouple from the oil price. The Energy Journal38(2).
Batten, J. A., Ciner, C., &Lucey, B. M. (2017). The dynamic linkages between crude oil and natural gas markets. Energy Economics62, 155-170.
BP Statistical Review of World Energy, (2019).68th edition.
Brigida, M. (2014). The switching relationship between natural gas and crude oil prices. Energy Economics43, 48-55.
Caporin, M., &Fontini, F. (2017). The long-run oil–natural gas price relationship and the shale gas revolution. Energy Economics64, 511-519.
De Menezes, L. M., Russo, M., &Urga, G. (2019). Measuring liquidity in gas markets: The case of the UK National Balancing Point (No. RB201906).
Engle, R. F., & Granger, C. W. (1987). Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing. Econometrica55(2), 251-276.
Granger, C. W. (1988). Causality, cointegration, and control. Journal of Economic Dynamics and Control12(2-3), 551-559.
Hartley, P. R., Medlock III, K. B., &Rosthal, J. E. (2008). The relationship of natural gas to oil prices. The Energy Journal29(3), 47.
Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica: journal of the Econometric Society, 1551-1580.
Naser, H. (2019). Oil price fluctuation, gold returns and inflationary pressure: An empirical analysis using cointegration approach. Applied Economics and Finance, 6(2), 71-78.
Panagiotidis, T., & Rutledge, E. (2007). Oil and gas markets in the UK: Evidence from a cointegrating approach. Energy economics29(2), 329-347.
Ramberg, D. J. (2010). The relationship between crude oil and natural gas spot prices and its stability over time (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology).
World oil outlook, OPEC (2018).