تاثیر باروری بر رفاه خانوار در ایران، با توجه به سرمایه انسانی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه یزد

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان بلوچستان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه یزد

چکیده

با توجه به تغییرات باروری در ایران طی دهه‌های اخیر و اهمیت تغییرات جمعیتی در رشد و توسعه اقتصادی، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نرخ باروری با لحاظ سرمایه انسانی بر رفاه اقتصادی پرداخته است. برای این منظور، مدلی دو بخشی شامل خانوار و بنگاه در قالب نسل های هم پوشان سه دوره ای درنظر گرفته شده است. پس از بهینه یابی رفتار کارگزاران  و کالیبراسیون پارامترهای مدل با به کارگیری روش حذفی گوس در نرم‌افزار متمتیکا، مدل با استفاده از اطلاعات اقتصاد ایران در فاصله سال­های 95-1375 حل شده است. یافته های مطالعه نشان می­دهد که در صورت تصمیم خانوارها برای داشتن فرزند کمتر و یا اجرای سیاست‌هایی که منجر به اتخاذ چنین تصمیمی از جانب خانوارها می‌شود، نسبت افراد ماهر کاهش می‌یابد. به‌این‌ترتیب با کاهش نرخ باروری، میزان سرمایه انسانی به‌عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی کاهش‌یافته و به‌تبع آن تولید، اشتغال، رشد و رفاه اقتصادی کاهش می­یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of fertility on household welfare in Iran, with regard to human capital

نویسندگان [English]

  • z n 1
  • marzieh esfandiari 2
  • razeih gholami 3
1 d
2 d
3 d
چکیده [English]

Considering the changes in fertility in Iran during recent decades and the importance of fertility changes and consequently demographic changes and their effect on economic growth and development, the effect of the number of children with regard to human capital on economic well being has been considered. In this paper, a two-part model consisting of a household and a firm in the form of three-dimensional overlapping generations has been created. Then, after optimizing the behavior of the agent, and then calibrating the model parameters using the Gaussian method in the software, the model by using Iran's economy data, during 1965-95 was solved. Findings of the study show that the proportion of skilled people decreases if households decide to have fewer children or implement policies that lead to such decisions by households.
In other words, unskilled children increases regardless of whether their parents are skilled or unskilled. Thus, the amount of human capital that has been considered as the main driver of economic growth has declined, leading to a decline in production, employment, growth and economic prosperity. In other words, the results of the model's solving showed a reduction in the fertility of human capital and economic well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fertility
  • Wellbeing
  • human capital
  • children
  • Iran
اسدزاده، احمد، خداوردیزاده، صابر و بهشتی، کریم و شمالی، عادل. (1394). بررسی تأثیر افزایش جمعیت بر تولید ناخالص داخلی سرانه ایران با استفاده از رهیافت ARDL. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال چهارم، شماره 14، 87-69.
اسفندیاری، مرضیه؛ دهمرده، نظر و کاوند، حسین. (1393). بازار کار دوگانه در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد ایران، پژوهش‌های اقتصادی، دوره 14، شماره 1، ص 238-217.
پژویان، جمشید و امینی، علیرضا. (1380)، آزمون تجربی فرضیه مکمل بودن سرمایه-مهارت در اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 8، 99-79.
حسینی، حاتم. (1390). درآمدی بر جمعیت­شناسی اقتصادی-اجتماعی و تنظمی خانواده، همدان، دانشگاه بوعلی­سینا.
حیدری، حسن و اصغری، رعنا. (1393). تأثیر تغییرات باروری و میزان جمعیت بر رفاه اقتصادی با تأکید بر سرمایه انسانی. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 18، 239-205.
دارایی، سعداله و ترکاشوند، محمد. (1394). تعداد فرزندان در خانواده و اثرگذاری آن بر کسب سرمایه انسانی فرزندان (مورد مطالعه: جوانان 15 تا 19 ساله مناطق شهری ایران). فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 23، 177-153.
شریفی، نرگس و التجائی، ابراهیم. (1396). رابطه مهاجرت ورودی و خروجی کل و تحصیل کرده با رشد اقتصادی؛ مطالعه میان کشوری. بررسی مسائل اقتصاد ایران(اقتصاد تطبیقی سابق)، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان، 115-134.
عباسی شوازی، محمدجلال، حسینی چاوشی، میمنت؛ نوراللهی، طه؛ بنی‌هاشمی، فریبا سادات (1389). تحولات باروری در ایران در چهار دهه اخیر، کاربرد و ارزیابی روش فرزندان خود در برآورد باروری با استفاده از داده‌های سرشماری 1365، 1375، 1385، طرح پژوهشی، تهران: پژوهشکده مرکز آمار ایران.
ضیایی نجف‌آبادی، محمدرضا. (1391). تحلیل اثر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی ایران در قالب الگوی نسل‌های هم‌پوشان برای دوره زمانی 1385 تا 1430. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه اصفهان.
محمودی، محمدجواد و احراری، مهدی. (1392). درآمدی بر اقتصاد جمعیت نگرش‌ها، روش‌ها و یافته‌ها. مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیتی کشور، تهران.
محمودی، محمدجواد ؛ احراری، مهدی و نیکونسبتی، علی. (1394). اقتصاد و باروری (نظریه‌ها و نقدها). مطالعات راهبردی زنان، سال هجدهم، شماره 69، 244-213.
معینی، مریم. (1393). تحلیل اقتصادی و جمعیت شناختی باروری در خانواده‌های ایران: تمرکز بر اندازه خانواده. رساله جهت اخذ درجه دکتری تخصصی رشته اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.
مهربانی، وحید. (1392). بررسی مقایسه‌ای الگوها و مکاتب اقتصاد باروری با به‌کارگیری داده‌های ایران. نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، دوره 8، شماره 16، 27-5.
هاشمی، محدثه­السادات، زهرا نصراللهی و سعید بامری. (1395). " ارزیابی عوامل موثر بر محیطزیست و توسعه پایدار در گروه کشورهای منا و OECD بر اساس مدل STIRPAT"، بررسی مسائل اقتصاد ایران، دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، صفحه 127-148.
یگانه، فرخنده(1396)، بررسی ساختارسنی جمعیت بر رشداقتصادی کشور و انباشت سرمایه انسانی در مدل نسل‌های هم پوشان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان
An, C. B., Jeon, S. H. (2006). Demographic change and economic growth: an inverted-u shape relationship. Economics Letters, 92(3), 447-454
Becker, G. S. (1960). An Economic Analysis of Fertility, In Demographic and Economic Change in Developed Countries. Universities-National Bureau Committee for Economic Research, Princeton University Press, Princeton.
Boikos, S., Bucci, A. and Stengos, T. (2013). Non-monotonicity of fertility in human capital accumulation and economic growth. Journal of Macroeconomics, 38, Part A, 44-59.
Easterlin, R. A. (1975). An economic framework for fertility analysis. Studies in Family Planning, 6(3), 54-63.
Fulop, M. (1977). A survey of the literature on the economic theory of fertility behavior. The American Economist, 21(1), 5-13.
Jungho, Kim, Henriette Engelhardt, Alexia Prskawetz, and Arnstein Aassve (2015). “Does Fertility Decrease the Welfare of Households? An Analysis of Poverty Dynamics and Fertility in Indonesia”, VIENNA INSTITUTEOF DEMOGRAPHY Working Papers, Demographic Research: Volume 20, Article 26
 
Karra, M., Canning, D. and Wilde, J. (2017). The effect of fertility decline on economic growth in africa: a macro simulation model. Population and Development Review, 43(S1), 237-263.
Lau, S-H. P. (2014). Fertility and mortality changes in an overlapping-generations model with realistic demography. Economic Modelling, 38, 512-521.
Lee, R. and Mason, A. (2010). Fertility, human capital, and economic growth over the demographic transition. European Journal of Population, 26(2), 159-182.
Liao. Pei-Ju.(2013). The one-child policy: A macroeconomic analysis The one-child policy: A macroeconomic analysis. Journal of Development Economics,101,49-62
Momota, A. (2016). Intensive and extensive margins of fertility, capital accumulation, and economic welfare. Journal of Public Economics, 133, 90-110.
Oliveira, J. (2015). The value of children: Inter-Generational support, fertility, and human capital. Journal of Development Economics, 120, 1-16.
Peterson, P. G. (1999). Gray dawn: The global aging crisis. Foreign Affairs, 78(1), 42-55.
Prettner, K., Bloom, D. and Strulik, H. (2013). Declining fertility and economic well-belling: education and health ride to the rescue? Laboure economics, 22, 70-79
Sanderson, Warren C. (1976), On Two Schools of the Economics of Fertility, Population and Development Review, 2(3/4): 469-477
Schultz, T. P. (2008). Population policies, fertility, women’s human right and child quality. Handbook of Development Economics, 4, Edited by, T. P. Schultz and John Strauss, Elsevier.