شروط مندرج در موافقت نامه های دو جانبه سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی حقوق، گروه حقوق دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزه سرمایه گذاری خارجی مستقیم از الزامات توسعه به خصوص در کشورهای در حال توسعه می باشد. به همین دلیل دولت ها همواره برای جذب سرمایه گذاری خارجی در تلاش و رقابت هستند. از ابزارهای جذب سرمایه خارجی، معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری است که در آنها مشوق ها و استانداردهای رفتاری مناسبی برای حمایت از سرمایه گذار خارجی در قبال مسائلی مانند عدم تبعیض، تضمین تعهدات، سلب مالکیت، انتقال عواید، مرجع حل و فصل اختلافات داده می شود. جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر تعداد 61 قانون موافقتنامه دوجانبه با حمایت متقابل از سرمایه گذاری خارجی کشورهای مختلف در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است؛ در این تحقیق نظری که به روش کتابخانه ای نگارش شده است شروط اصلی مندرج در معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری ایران با رویکرد به قالب کلی این معاهدات در سطح بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. و نتیجه گیری می شود که با توجه به کشورهای مختلف و هدف جذب سرمایه گذاری تا چه حد این معاهدات مناسبت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the provisions of bilateral investment treaties of Islamic republic of Iran

نویسندگان [English]

  • mohammadjavad heydariandolatabadi 1
  • r m 2
1 k
2 d
چکیده [English]

Nowadays foreign direct investment is a requirement for development of economies especially for developing countries. For this reason governments often compete with each other in order to absorb more foreign capital. Bilateral investment treaties ratification is one of absorbing foreign capital tools which give suitable assurances and incentives to foreign investors against common risks threatening their investment such as discrimination and expropriation and etc. recently Islamic republic of Iran has ratified more than 60 bilateral investment treaties with different countries. In this research provisions of bilateral investment treaties of Iran with other countries has been studied and it is concluded that how they are reasonable and suitable with respect to different countries and the goal of investment absorbing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • investor
  • most favored nation treatment
  • national treatment
  • expropriation
  • umbrella clause
  • dispute resolution
اخلاقی، بهروز (1379)؛ سخنی درباره آینده سرمایه گذاری در ایران بررسی اجمالی علل و موانع پیشرفت؛ فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی( دانشگاه تهران)؛ شماره 47
پیران، حسین (1388)؛ شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری؛ مجله حقوقی بین المللی؛ شماره 40
دالزر ، رودلف و کریستف شروئر (1391) ؛ اصول حقوق بین الملل سرمایه گذاری؛ ترجمه سید قاسم زمانی و به آذین حسیبی؛ تهران، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش
ذباح، لیلا؛ چالش های قانونی سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز ایران؛ مجله بررسی مسائل اقتصاد انرژی؛ شماره 1؛ بهار 1387
شیروی، عبدالحسین (1389)؛ حقوق تجارت بین الملل؛ تهران، انتشارات سمت
شیروی، عبدالحسین (1393)؛ حقوق نفت و گاز؛ تهران، انتشارات میزان
علیدوستی، ناصر (1388)؛ منافع ملی در پرتو قوانین موافقتنامه های دوجانبه سرمایه گذاری خارجی؛ مجله مطالعات راهبردی؛ شماره 43
Bath, Vivienne and Luke Nottage (2011), Foreign Investment and Dispute Resolution Law and Practice in Asia: An Overview, Sydney Law School, Legal studies Reserch Papers No. 11/20
Leal, Rafael, The Multilateralization of International Investment Law, Available at: http://ssrn.com/abstract=1524455, final update12/22/2009
Mayeda, Graham (2007), Playing Fair: The meaning of Fair and Equitable Treatment in Bilateral Investment Treaties, Journal of World Trade 41(2) Published by Kluwer Law International
Reinisch, August (2007), Umbrella Clauses, Seminar on International Investment Protection
Siegmann, Till (2007), The Impact of Bilateral Investments Treaties and Double taxation Treaties on foreign Direct Investment, University of St. Gallen Law School, Law and Economics Research Paper Series, Working Paper No. 2008-2
United Nations Conference on International Trade Law, UNCTAD1998
United Nations Conference on International Trade Law, UNCTAD 2000
United Nations Conference on International Trade Law, UNCTAD 2004
United Nations Conference on International Trade Law, UNCTAD 2009
United Nations Conference on International Trade Law, UNCTAD 2013