بررسی بهره‌وری عوامل تولید در صنعت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم-تریلر استان تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد،دانشگاه آزاداسلامی ، واحد اراک

2 استاد‌یارگروه اقتصاد،دانشگاه آزاداسلامی ،واحد اراک

3 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این مقاله با استفاده از تحلیل داده‌های تابلویی به بررسی بهره­وری عوامل کل تولید در صنعت وسایل ­ نقلیه موتور­ی، تریلر­ و نیم­تریلر استان تهران با تأکید بر شاخص‌ها­ی سرمایه انسانی رسمی و غیر‌رسمی، اندازه بنگاه، فناوری و نحوه مالکیت پرداخته است. هدف از این تحقیق علاوه بر محاسبه بهر­ه‌وری کل عوامل، بهره­وری نیروی کار و سرمایه در دوره­ زمانی 1395-1383، عوامل مؤثر بر بهره‌وری کل در این صنعت را با استفاده از اطلاعات آمارگیری کارگاه‌های صنعتی مرکز آمار­ایرا ن مورد بررسی قرار داده است. نتایج مطالعه بیانگر تأثیر مثبت و معنادار تمامی متغیرها وتاثیر منفی متغیر نسبت کارگاه‌های دارای مالکیت عمومی بر بهره‌وری کل عوامل است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Efficiency of Production Factors in the Motor Vehicles, Trailers and Semitrailers Industry of Tehran Province

نویسندگان [English]

  • Zahra abbaszadeh talarposhtey 1
  • Ahmad Sarlak 2
  • Kambiz hozhbar kiani 3
1 p
2 d
3 p
چکیده [English]

This paper analyzes the efficiency of production factors in the motor vehicle, trailer and semi-trailer industry of Tehran province by focusing on formal and informal human capital indices, firm size, technology and ownership. The purpose of this study, besides calculating the total factor productivity, labor and capital productivity during the period of 2004-2016, has investigated the factors affecting the total factor productivity in this industry by using the statistical data of the Industrial of Iran Statistical Center.
The most important factors affecting total productivity include human capital through formal and non-formal education, the overall scale of the firm, the ratio of public-owned firms to total firms, and technology.
The results show that human capital variables, total scale of firm, have positive and significant effect on total factor productivity and negative effect of ratio of publicly owned workshops to total workshops is negative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Product Factors Productivity
  • Firm Size
  • Motor Vehicle Production
  • human capital
  • Panel data. JEL: O14
  • O31
  • D24

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن­و­کشاورزی تهران(1397) معاونت بررسی­های اقتصادی، مروری بر وضعیت صنایع استان تهران در سال 1394

امینی، علیرضا(1391)، طرح مطالعاتی «طراحی نظام جامع اندازه گیری و تحلیل شاخصهای عمومی بهره وری به تفکیک بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران» ، موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی    

  امیری، مقصود،هادی نژاد، فرهاد(1394). ارزیابی و تحلیل  شاخص های بهره وری در صنایع تولیدی با استفاده از­تکنیک پرامیتی.فصلنامه مدیریت بهره  وری.9(35).38-7

   امینی،­علیرضا،ذوالفقاری،­علی.(1389)، تحلیل عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل تولید:مطالعه موردی صنایع منتخب داروسازی ایران،فصلنامه اقتصاد مالی.4(12).142-117

سرلک، احمد(1391) "بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در بخش صنعت استان مرکزی"فصلنامه  اقتصاد کاربردی،3(1).32-17

شجری هوشنگ ،استادی حسین ،شیخی ثریا (1393)،تحلیل عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل تولید : (مطالعه موردی صنایع تولید مواد شیمیایی اساسی ایران).فصلنامه علوم اقتصادی 8(27).88-65

عاطفی، محمد رضا، 1386، طرح پژوهشی بهره وری کل عوامل تولید و عوامل تأثیرگذار بر آن در صنایع منتخب کاشی و سرامیک کشور، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شماره 396/ب/86.

مبارک، اصغر، (1390)، بررسی عوامل اثرات فاکتورهای نهادی بر بهره‌وری در صنعت ایران، نشریه‌ی راهبرد توسعه، شماره‌ی 27.

مرکز آمار ایران. نتایج آمار گیری از کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر. سال های مختلف.

هژبر کیانی کامبیز، سرلک احمد،(1396).بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی کار،سرمایه و کل عوامل تولید در ایران (مطالعه موردی کارگاه های بزرگ صنعتی استان یزد). فصلنامه اقتصاد مالی 11(39).100-83

ملکی، محمد رضا و دیگران(1384)«بررسی عوامل مرتبط با بهره وری در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی مازندران از دیدگاه مدیران سطوح مختلف بیمارستان» فصلنامه پزشکی، پیراپزشکی مدیریت سلامت، 20(8)، 82-87

نجفی،زهرا.آذربایجانی،کریم(1396). بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار در چارچوب تابع تولید، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت بهره وری. 11(42) ،37-7

Antonio j. revilla, Zulima fernandez, (2012), the relation between firm size and r&d
productivity in different technological regimes, technovation 32, 609 – 623.
Audretsh,D.B,Mahmood,T.(1994) The Rate of Hazard Confronting New Firms and Plants in US Manufacturing”, Review of Industrial Organization, 9(1), 41-56.
Aw,B.Y.(2001).”producttivity dunamics of small and medium enterprises in tiwan(china). Hnternational bank for  reconstruction and development the Word bank.
Badri Narayan Rath, Vaseem Akram, Debi Prasad Bal, Mantu Kumar mahlik (2019)” Do fossil fuel and renewable energy consumption affect total factor productivity growth? Evidence from cross-country data with policy insights” Energy Policy 127. 186–199
Chia-Lin Changa, , St´ephane ROBIN (2016). Public policy, innovation and total factor productivity:An application to Taiwan’s manufacturing industry. Mathematics and Computers in Simulation 79. 352–367­­
Cohen, W. M., Klepper, S. (1996); “A Reprise of Size and R&D”, Economic Journal, 106(437), 925-951.
Coe, D. T. W. H. a. H. A., 2008. International R&D Spillovers and Institutions. International Monetary Fund WP/08/104 IMF Working Paper.
Dhawan, R. (2001); “Firm Size and Productivity Differential: Theory and Evidence from a Panel of US Firms”, Journal of Economic Behavior & Organization, 44, 269-293.
Diaz, M. A., Sanchez, R. (2008); “Firm Size and Productivity in Spain: A Stochastic Frontier Analysis”, Small Bus Econ, 30, 315-323.
Hall, B.H. (1992); “Investment and Research and Development at the Firm Level: Does the Source of Financing Matter?”, National Bureau of Economic Research (NBER) Working Paper, 4096.
.Hava, H.T. & Azer, O.A. (2015). The Effect of Information Technological Investments on Labour Productivity with the View of New Economical Connections. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 33(3), 55–62.
Leung, D., & et al. (2008a); “Productivity in Canada: Does Firm Size Matter?”, Bank of Canada Review, Autumn 2008, 5-14.
Lucas, R, E. (2002), "Lectures On Economic GrowTh", Harvard Univeresity Press.
Murat, Seker, Federica, saliola (2018)” A cross-country analysis of total factor productivity using micro-level data” Central Bank Review 18 (2018) 13-27
Pilat, D., Lee, F. & van Ark, B. (2013). Production and Use of ICT: a Sectoral perspective on Productivity Growth in OECD Area. OECD Economic Studies. 35(5), 48–76.
Rebelo.S.(2017). Non-linear Effects of Taxation on Growth, Journal of Political Economy. 125(1): 265-291.
 Rincon, A., Vecchi, M., & Venturini, F. (2015). ICT as a GENERAL-PURPOSE technology: Spillovers, absorptive capacity and productivity PERFORMANCE (Discussion Paper No. 416) London: National Institute of Economic and Social Research
Shapiro, R.J. & Mathur, A. (2011). The Contributions of Information and Communication Technologies to American Growth, Productivity, Jobs and Prosperity. SONECON.
Souma, W., Ikeda, Y., Iyetomi, H. & Fujiwara, Y. (2009). Distribution of Labour Productivity in Japan over the Period 1996–2006. Economics, The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, 14(3).12-30
van Ark, B. (2014). Total factor productivity: Lessons from the past and directions for the future (Research Working Paper No. 271) Brussels: National Bank of Belgium.
Venturini, F. (2015). The modern drivers of productivity.Research Policy,44, 357–369