دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-143 
6. بررسی تاثیر رشد نقدینگی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران

صفحه 125-143

محمدرضا ناهیدی امیرخیز؛ سیامک شکوهی فرد؛ فرزاد رحیم زاده