دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 (شماره پیاپی:10)، اسفند 1397، صفحه 1-143 
بررسی تاثیر رشد نقدینگی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران

صفحه 125-143

محمدرضا ناهیدی امیرخیز؛ سیامک شکوهی فرد؛ فرزاد رحیم زاده