تحلیل بازار مسکن و پیش بینی قیمت آن تا سال 1405 (مطالعه موردی: شهر تهران)

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد ، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

 شناسایی بازار مسکن شهر تهران در سیاست­گذاری بخش مسکن شهری کشور و کمک به تصمیم­گیری­های به‌موقع و اثربخش نقش بسزایی دارد. این مطالعه به تحلیل بازار و پیش­بینی قیمت مسکن تا سال 1405 در تهران با استفاده از روش سیستم دینامیک پرداخته است. در این تحقیق ابتدا مدل علّی- حلقوی، برای بررسی دینامیک مسکن تهران ایجاد شده است و سپس جهت شبیه‌سازی مدل علّی- حلقوی، مدل حالت - جریان طراحی شده است. نتایج حاصل از مدل، افزایش قیمت مسکن به‌صورت الگوی رشد نمایی تا 1405 را پیش­بینی می‌نماید. با افزایش قیمت زمین، قیمت مسکن به‌صورت نمایی افزایش می­یابد. همچنین قیمت مسکن از تقاضای سرمایه­ای تبعیت می­کند و به‌صورت نمایی افزایش می­یابد. با کنترل تقاضای سرمایه­ای مسکن می­توان نوسانات تقاضای مسکن را کاهش داد که سبب کاهش قیمت مسکن می­شود. پس از تائید اعتبار مدل، سناریوهایی در بخش تقاضا و عرضه مسکن طراحی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Market analysis and forecasting of housing prices in Tehran

نویسندگان [English]

  • Sepideh HasanGoodarzi 1
  • MohammadReza Armanmehr 2
1 MA of Economics , Shahrood University of Technology
2 Assistant Professor of Economics, Shahrood University of Technology
چکیده [English]

dentifying Tehran's housing market plays an important role in policing the country's urban housing sector and helping timely and effective decision-making. This study analyzes the market and forecasts of housing prices up to 1405 in Tehran using the dynamic system method. In this study, a causal model is first developed to study the dynamics of Tehran housing and then a Stock-flow model is designed to simulate a causal model. The model results predict an increase in housing prices by exponential growth pattern up to 1405. As land prices rise, housing prices rise exponentially. Hous-ing prices also follow capital demand and rise exponentially. By controlling capital de-mand for housing, one can reduce fluctuations in housing demand, which reduce hous-ing prices. After validating the model, demand and supply scenarios are designed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing market
  • housing prices
  • system dynamics
  • Iranian economy
  • inflation
آرام، عبدالرحمن؛ آرام، صدیقه و قنبری، علی. ( 1390 ). بررسی اثرات کوتا همدت و بلندمدت عوامل
اولین کنفرانس اقتصاد .ECM و ARDL تأثیرگذار بر حباب قیمت مسکن در ایران، با روش های
.CIVILICA . شهری ایران
احمدوند، علی محمد؛ خدادادی ابیازنی، حدیثه و محمدیانی، زینب. ( 1393 ). تحلیل بازار مسکن استان
، تهران با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. دوره 6، شماره 4
.665- ص 683
استرمن، جان د. ( 1392 ). پویایی شناسی کسب وکار (جلد اول): تفکر سیستمی و مدل سازی برای جهانی
پیچیده. ترجمه: برارپور، کورش؛ موسوی اهرنجاتی، پریسا؛ بهزاد، بنفشه؛ امامی، مرضیه؛ رضایی
عدل، لاله و فغانی، حسن. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)،
مرکز تحقیق و توسعه انسانی. چاپ اول 1388 . چاپ چهارم.
اصلانی، پروانه و اسدالهی، آویده. ( 1394 ). ارزیابی اثرگذاری کانال های تحریم های اقتصادی بر قیمت
.134- مسکن ایران. فص لنامه ی علمی اقتصاد مسکن. شماره 52 .، ص 107
باستان، مهدی؛ مساعد، مریم السادات و کاشف، فاطمه. ( 1391 ). تحلیل دینامیکی تغییرات قیمت مسکن
در تهران. نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،
دانشکده مهندسی صنایع.
حیدری، حسن و سوری، امیررضا. ( 1389 ). بررسی رابطه نرخ سود سپرد ههای بانکی و قیمت مسکن
.65- در ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 92 ، ص 92
خدادادی ابیازنی، حدیثه. ( 1392 ). تحلیل دینامیک های بازار مسکن استان تهران. پایا ن نام ه کارشناسی
ارشد در رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی -اجتماعی. گروه مهندسی صنایع،
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی ایوانکی.
دانشپور، سید عبدالهادی و حسینی، ساسان. ( 1391 ). جایگاه عوامل کالبدی در کاهش قیمت مسکن.
.61- معماری و شهرسازی آرما نشهر، شماره 9، ص 71
مشهد: فرایاز، چاپ اول. .Vensim رجائیان محمدمهدی. ( 1388 ). شبیه سازی سیستم های پویا با نرم افزار
رحمانی، تیمور و اصفهانی، پوریا. ( 1394 ). تحلیلی از تأثیر عوامل بخش عرضه و تقاضا بر قیمت مسکن
.11- در ایران. فص لنامه ی علمی اقتصاد مسکن؛ شماره 55 ، ص 30
رحیم پور، علی و وکیل قاهانی، سیدعلی. ( 1390 ). بررسی عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای بازار مسکن.
همایش تحلیل روندهای جمعیتی کشور. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اداره آمار اقتصادی.
رزبان، نرگس. ( 1393 ). تأمین مالی مسکن با تأکید بر بازار رهن ثانویه. فص لنامه ی علمی اقتصاد مسکن.
.69- شماره 50 ، ص 96
کیانی، بهداد؛ نیکو، مهرداد و رزمی، بهروز. ( 1388 ). تحلیل دینامیکی بازار مسکن شهر تهران.
.93- 44 . ص 123 - فصل نامه ی علمی اقتصاد مسکن، شماره 43
مالمیر، بهنام؛ قادری، سید فرید و حق نگهدار، لیدا. ( 1393 ). تحلیل بازار و قیمت مسکن در تهران با
نگرش سیستمی. یازدهمین کنفرانس بی نالمللی مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس.
موسوی، میرحسین و درودیان، حسین. ( 1394 ). تحلیل عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در شهر تهران.
.103- فصلنامه مدل سازی اقتصادی. سال نهم. شماره 3(پیاپی 31 ). ص 127
همتا، نیما؛ جعفرزاده، احسان؛ بهلکه، یونس و یلمه، عبدالمجید. ( 1389 ). بکارگیری متدولوژی
پویایی های سیستم در بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن شهر تهران. هفتمین کنفرانس بین المللی
. مهندسی صنایع. دانشگاه صنعتی اصفهان. شناسه: 1254
پایگاه های اینترنتی
www.amar.sci.org.ir پایگاه اطلاعات نشریات مرکز آمار ایران
www.tsd.cbi.ir اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
www.maskan.mrud.ir معاونت مسکن و ساختمان
Chen, J. Guo, F. and Wu, Y.(2011) “One decade of urban housing reform in China: Urban
housing price dynamics and the role of migration and urbanization, 1995-2005”,
journal homepage, www.elsevier.com/locate/habitatint. Habitat International 35, pp 1-8.
Kamal, E.M. Hassan, H. and Osmadi, A. (2016) “Factors Influencing the Housing Price:
Developers’ Perspective” World Academy of Science, Engineering and Technology
International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial
Engineering Vol.10, No.5, pp 1647-1653.
Hwang, S. Park, M. Lee, H.S. Lee, S. and Kim H. (2013). “Dynamic Feasibility Analysis of
the Housing Supply Strategies in a Recession: Korean Housing Market”. J. Constr. Eng.
Manage. 139, pp.148-160.
Sterman, J.D. (2000) “Business Dynamics. System Thinking and Modeling for Complex
World”Boston,.McGraw-Hill.
Mcconell, C.R. Brue, S.L. Flynn, S.M. and Grant, R. (2011) “Microeconomic (Principles,
Problems, and Policies)” Published by McGraw-Hill Education.
Ong, T.S. (2013) “Factors Affecting the Price of Housing in Malaysia” Journal of Emerging
Issues in Economics, Finance and Banking (JEIEFB)An Online International Monthly
Journal (ISSN: 2306367X)Volume:1 No.
Özbaş, B. Özgün ,O. and Barlas, Y. (2014) “Modeling and Simulation of the Endogenous
Dynamics of Housing Market Cycles” Journal of Artificial Societies and Social Simulation
17 (1) 19.
Wang, Y. Jiang, Y. (2016) “An empirical analysis of factors affecting the housing price in
Shanghal” Asian Journal of Economic Modelling, 4(2), ppp.104-111