عوامل تعیین‌کننده اندازه بدهی دولت در اقتصاد ایران: شواهد جدید از الگوی خود توضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL)

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسنده

استادیار اقتصاد، پژوهشکده اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

شناسایی عوامل تعیین­کننده اندازه بدهی دولت - به دلیل اثرگذاری آن بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی - دارای اهمیت ویژه­ در هر اقتصادی است که اقتصاد ایران نیز نمی­تواند از این اصل مستثنی باشد. در این راستا، مطالعه حاضر تلاش کرده است تا با کمک الگوی خود توضیح با وقفه­های گسترده (ARDL) و داده­های دوره زمانی 1396-1352، به شناسایی عوامل تعیین­کننده اندازه بدهی دولت در اقتصاد ایران بپردازد. بر اساس روابط بلندمدت برآورد شده تحقیق، متغیرهای اندازه کسری بودجه و رشد اقتصادی اثر معنادار و محسوس بر اندازه بدهی دولت داشته­اند، به نحوی که این اثرگذاری برای اندازه کسری بودجه مثبت و برای رشد اقتصادی منفی بوده است. همچنین، یافته­ها نشان می­دهد متغیرهای تورم، نوسانات قیمت نفت، نرخ سود بانکی و شاخص­های بی­ثباتی سیاسی (تعداد تغییرات وزیران کابینه در یک سال و تعداد انتخابات قانونی برگزار شده در یک سال) اثر معناداری بر اندازه بدهی دولت نداشته­اند. بنابراین، این قابل استنباط خواهد بود که اساساً بدهی دولت در اقتصاد ایران، ریشه در کسری‌های بودجه ساختاری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Determinants of Government Debt Size in Iran's Economy: New Evidence from an ARDL Approach

نویسنده [English]

  • jalal Montazeri
Assistant Professor of Economics, Institute of Economics and Management of Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

Identifying the determinants of government debt size - due to its impact on other macroeconomic variables - has particular importance in any economy that Iranian economy cannot excluded from this principle. Accordingly, this study investigates the determinants of government debt size using an Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model in Iran during 1973-2017. The results show that budget deficit size and economic growth has a significant and tangible effect on the size of government debt, so that this effect was positive for budget deficit size and negative for economic growth. In addition, the findings show that variables of inflation, oil price fluctuations, bank interest rate and political instability indicators (number of changes of ministers in one year and number of legislative elections held in one year) had not a significant effect on government debt size. Therefore, it is conceivable that government debt is rooted in deficits that emerged from structural imperfection and institutional rigidity in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government Debt Size
  • Economic Variables
  • Political Variables
  • Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Approach
  • Iran
سلاطین، پروانه؛ غفاری صومعه، نیلوفر و محمدی، سمانه ( 1397 ). بررسی عوامل موثر بر کسری بودجه
.123- 158 :(22) با تاکید بر حاکمیت قانون. فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصاد ، ی 66
شاکری، عباس و موسوی، میرحسین ( 1382 ). بررسی کارایی سیستم مالیاتی با توجه به کشش قیمتی و
.57- 78 :(17) وقفه مالیاتی. فصلنامه پژوه شهای اقتصادی ایرا ، ن 5
علم الهدی، سید سجاد ( 1395 ). تحلیلی از شاخ صهای نظام مالیات اسلامی به عنوان الگوی هدف برای
.95- 109 :(2) نظام مالیاتی ایران. نشریه بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی)، 3
فرح بخش، ندا و محرابیان، آزاده ( 1382 )، عوامل موثر بر کسری بودجه در ایران. پژوهشنامه اقتصاد ، ی 3
.157- 172 :(1)
فرزین وش، اسدا...؛ اصغرپور، حسین و محمودزاده، محمود ( 1382 ). بررسی اثر تورم بر کسری بودجه
.115- 150 :(2) از بعد هزینه ای و درآمدی در ایران. مجله تحقیقات اقتصاد ، ی 38
کمیجانی، اکبر و ورهرامی، ویدا ( 1391 ). برآوردی از نقش عوامل موثر بر کسری بودجه در ایران.
.27 – 42 :(64) فصلنامه راهبرد، 21
Alt, J. E. and Lassen, D. D. (2006). Fiscal Transparency, Political Parties, and Debt in OECD
Countries. European Economic Review, 50 (6), 1403-1439.
Carlsen, F. (1997). Counter Fiscal Policies and Partisan Politics: Evidence from Industrialized
Countries. Applied Economics, 29 (2), 145-151.
Checherita, C. and Rother, P. (2010). The Impact of High and Growing Government Debt on
Economic Growth: An Empirical Investigation for the Euro Area. Working Paper Series,
No. 1237.
Chen, D. H. (2004). Population Age Structure and the Budget Deficit. The World Bank.
Cooray, A.; Dzhumashev, R. and Schneider, F. (2017). How Does Corruption Affect Public
Debt? An Empirical Analysis. World Development, 90 (C), 115-127.
Cukierman, A. and Allan H. M. (1989). A Political Theory of Government Debt and Deficits in
a Neo-Ricardian Framework. American Economic Review, 79 (4), 713-732.
Drazen, A. (2004). Political Economy in Macroeconomics. Orient Black swan.
Eberhardt, M. and Presbitero, A. F. (2015). Public Debt and Growth: Heterogeneity and Non-
Linearity. Journal of International Economics, 97 (1), 45-58.
Edwards, S. and Guido T. (1991). Explaining Fiscal Policies and Inflation in Developing
Countries. Journal of International Money and Finance, 10, S16-S48.
Forslund, K.; Lima, L. and Panizza, U. (2011). The Determinants of the Composition of Public
Debt in Developing and Emerging Market Countries. Review of Development Finance, 1 (3-
4), 207-222.
Gill, I. and Pinto, B. (2005). Public Debt in Developing Countries: Has the Market-Based Model
Worked. The World Bank.
Globan, T. and Matošec, M. (2016). Public Debt-to-GDP Ratio in New EU Member States: Cut
the Numerator or Increase the Denominator. Journal for Economic Forecasting, 19 (3), 57-
72.
Henisz, W. J. (2000). The Institutional Environment for Economic Growth. Economics and
Politics, 12 (1), 1-31.
Imbeau, L. M., and Pétry, F. (Eds.). (2004). Politics, Institutions, and Fiscal Policy: Deficits and
Surpluses in Federated States. Lexington Books.
Karadam, D. Y. (2018). An Investigation of Nonlinear Effects of Debt on Growth. The Journal
of Economic Asymmetries, 18, e00097.
Matiti, C. M. (2013). The Effect of Selected Determinants on Public Debt in Kenya.
Unpublished MBA Project, University of Nairobi.
Muhammad I. M. and Atiq, U. R. (2015). Choice of Spectral Density Estimator in Ng-Perron
Test: A Comparative Analysis. International Econometric Review (IER), 7 (2), 51-63.
Natalia, C. (2006). Influence of Economic and Political Factors on the Level of Government
Debt: Case of Transition Countries. Doctoral dissertation, Economics Education and
Research Consortium, National University “Kyiv-Mohyla Academy”.
Nkoro, E. and Uko, A. K. (2016). Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Cointegration
Technique: Application and Interpretation. Journal of Statistical and Econometric Methods,
5 (4), 63-91.
Omrane Belguith, S. and Omrane, H. (2017). Macroeconomic Determinants of Public Debt
Growth: A Case Study for Tunisia. Theoretical and Applied Economics, 24 (4), 161-168.
Pesaran M. H. and Pesaran B. (1997). Working with Microfit 4.0: Interactive Econometric
Analysis. Oxford, Oxford University Press.
Roubini, N. (1991). Economic and Political Determinants of Budget Deficits in Developing
Countries. Journal of International Money and Finance. 10 (Supplement), S49-S72.
Stauskas, O. (2017). The Long-Run Relationship between Public Debt and Economic Growth in
Advanced Economies. Master's Thesis, Department of Economics, Lund University.
Swaray, R. B. (2005). Primary Commodity Dependence and Debt Problem in Less Developed
Countries. Applied Econometrics and International Development, 5 (4), 131-142.
Thao, D. T. and Hua, Z. J. (2016). ARDL Bounds Testing Approach to Cointegration:
Relationship International Trade Policy Reform and Foreign Trade in Vietnam.
International Journal of Economics and Finance, 8 (8): 84-94.
Tujula, M. and Wolswijk, G. (2004). What determines fiscal balances? An empirical
investigation in determinants of changes in OECD budget balances. Working Paper Series,
European central bank (ECB), NO. 422.
Veiga, L. G. and Veiga, F. J. (2014). Determinants of Portuguese local governments’
indebtedness. NIPE WP, 16, 10-20.