بررسی تاثیر رشد نقدینگی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز،

2 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز،

3 استادیار، گروه اقتصاد، حسابداری و مدیریت گردشگری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،

چکیده

از رشد نقدینگی به‌عنوان یکی از عوامل وقوع ادوار تجاری نام برده شده است. بر این اساس و با‌توجه به این‌که نقدینگی در اقتصاد ایران و در طی یک دهه اخیر رشد قابل توجهی داشته است، لذا در این تحقیق، مسئله اثرگذاری رشد نقدینگی بر وقوع ادوار تجاری در اقتصاد ایران در فاصله بازه زمانی 1353 تا 1396 مطالعه شده و برای این کار از روش همجمعی جوهانسن-جوسیلیوس استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران متغیرهایی نظیر نوسان قیمت نفت، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رشد حجم نقدینگی از عمده­ترین عوامل شکل­گیری ادوار تجاری در اقتصاد ایران به حساب می‌آیند. هم‌چنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که در بلندمدت، رشد حجم نقدینگی بر ادوار تجاری اثر منفی و معنی­دار و سرمایه­گذاری بخش خصوصی و نوسان منفی قیمت نفت تاثیر مثبت بر آن دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Liquidity Growth on Business Cycle in Iran Economy

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Nahidi Amirkhiz 1
  • Siamak ShokouhiFard 2
  • Farzad Rahimzadeh 3
1 Assistant professor, Department of Economics, Islamic Azad University,Tabriz Branch
2 PhD Student, Department of Economics, Islamic Azad University, Tabriz Branch
3 Assistant Professor, Department of Economic, Accounting and Tourist Management, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan,
چکیده [English]

The growth of liquidity has been mentioned as one of the factors of the occurrence of the business cycle. Considering the fact that liquidity in the Iran economy has grown significantly during the last decade, in this research, the effect of liquidity growth on the Iranian economy was studied during the period of 1353 to 1396 by Johansen-Juselius co-integration method. The results of the research show that in the Iranian economy, variables such as Oil price fluctuations, private sector investment, and the growth of liquidity are among the main factors in the formation of business cycles in Iran's economy. Also, the results of the research indicate that in the long run, the growth of liquidity has a negative and significant effect on business cycles, but private sector investment and negative fluctuations of oil prices have a positive effect on it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Cycle
  • Liquidity Growth
  • Oil Price Fluctuations
  • Johansen-Juselius Method
  • Iran
آرمن، سیدعزیز و فرزانه پیرو ( 1392 ). بررسی عدم تقارن در ادوار تجاری و نقش تکان ههای نفتی در
. ایجاد آن، فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 10 ، شماره 4
اسنودن، بی، اچ وین و پی وینار کوویچ ( 1383 ). راهنمای نوین اقتصاد کلان، ترجمه منصور خلیلی
عراقی و علی سوری، تهران: انتشارات برادران.
اقبالی، علیرضا، جرجرزاده، علیرضا و معصومه کیانی ( 1392 ). بررسی اثر سیکل های تجاری بر توزیع
.. درآمد در ایران، فصلنامه پژوه شهای اقتصادی ایران، دوره 18 ، شماره 56
انصاری نسب، مسلم و عبدالمجید جلایی ( 1395 ). بررسی ادوار تجاری حقیقی در اقتصاد ایران با تاکید
. بر عوامل موثر بر شکاف تولید، فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 13 ، شماره 3
انواری، فرزانه و ابراهیم گرجی ( 1397 ). نقش بانک مرکزی در ایجاد سیک لهای تجاری در اقتصاد ایران،
. فصلنامه اقتصاد پولی، مالی، دوره 25 ، شماره 15
جمال دیکاله، آلن و علی صیادزاده ( 1387 ). بررسی ویژگی های ادوار تجاری در اقتصاد ایران در
. 1385 ، فصلنامه پژوه شها و سیاست های اقتصادی، دوره 16 ، شماره 46 - دوره 1338
درگاهی، حسن و احمد چرخیده ( 1385 ). نقش و اهمیت شوک های کلان و بخشی در ادوارتجاری
. رشته فعالیت های مختلف صنعت ایران، فصلنامه پژوه شهای اقتصادی ایران، دوره 3، شماره 27
شهرستانی، حمید و فرزین اربابی ( 1388 ). الگوی تعادل عمومی پویا برای ادوار تجاری اقتصاد ایران،
. پژوهشنامه اقتصادی، دوره 9، شماره 1
گزاری، مریم و سارا قبادی ( 1396 ). ارزیابی عوامل موثر بر هم زمانی ادوار تجاری، مطالعه موردی
، مقایسه ایران با کشورهای منتخب حوزه منا، فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان، دوره 5
. شماره 20
1368 . فصلنامه تحقیقات توسعه - گلخندان، ابوالقاسم ( 1394 ). چرخه های تجاری ایران طی دوره 1389
. اقتصادی، دوره 5، شماره 17
مولایی، محمد و ابوالقاسم گلخندان ( 1393 ). سیکل های تجاری اقتصاد آمریکا و مقایسه موردی با
. اقتصاد ایران، فصلنامه پژوه شهای اقتصادی، دوره 14 ، شماره 4
Aghion, P., Farhi, E. & Kharroubi, E (2015), “Liquidity and Growth: the Role of
Countercyclical Interest Rates”, Bank for International Settlements, vol. 489.
Alkhareif, R., and Alsadoun, N (2016), “Estimating the Output Gap for Saudi Arabia”. Saudi
Arabian Monetary Agency, vol. 165.
Caraiani, P (2010), “Forecasting Romanian GDP Using a BVAR Model”, Journal for Economic
Forecasting, vol. 4.
Chavet. M (2011), “Real Time Analysis of the U.S Business Cycle”, Mimeo, Federl Reserve
Bank of Atlanta.
Emilios, G., and Evangelos, E (2015), “On the Stock Market Liquidity and the Business Cycle:
A Multi Country Approach”, International Review of Financial Analysis, vol. 38.
Farzana, S., Haider, S., Jabeen, A., and Husnain, M (2015), “Estimating Potential Output for
Pakistan: A Production Function Approach”, British Journal of Economics, Management &
Trade, vol. 9.
Fedderke, J.W., and Mengisteab, D (2016), “Estimating South Africa’s Output Gap And
Potential Growth Rate”, Economic Research Southern Africa, vol. 122.
Giorgia, G., and Gambettif, L (2015), “Business Cycle Fluctuations and the Distribution of
Consumption”, Review of Economic Dynamics, vol. 23.
Inklaar, R., Jong-A-Pin, R., and deHaan, J (2008), “Trade and Business Cycle Synchronization
in OECD Countries--A re-examination”, European Economic Review, vol. 52.
Kim, H., and Subramanian, C (2009), “Velocity of Money and Inflation Dynamics”, Applied
Economics Letters, vol. 16.
Stock, J.H. and Watson, M. W (1998), “A Comparison of Linear and Nolinear Univariate
Models for Forecasting Macroeconomic Time Series”, NBER, Working Papers 6607,
National Bureau of Economic Research, Inc.
Sulliran, A., and Sheffrin, S (2006), “Economics: Principles Inaction, California Edition”,
Published by Pearson Prentice Hall.
Switzer, L. N. and Picard, A (2015), “Stock Market Liquidity and Economic Cycles”, Journal of
Economic Theory, vol. 67.