دوره و شماره: دوره 1، شماره 2 (شماره پیاپی:2)، پاییز و زمستان 1393