دوره و شماره: دوره 1، شماره 1 (شماره پیاپی:1)، شهریور 1393، صفحه 1-160 
حق معاش، اصل موضوعة اقتصاد اسلامی

صفحه 27-48

سیدمحمدرضا امیری طهرانی امیری طهرانی


بررسی پیوند بین اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک

صفحه 109-131

سیدابراهیم حسینی‎نسب؛ بهروز نیک آمیز


اقتصاد اسلامی، تخصیص درآمد و رفتار مصرفی

صفحه 133-159

سیدسجاد علم‌الهدی؛ عبدالعظیم آق آتابای