نگرش سیستمی و مفهوم آنتروپی در اقتصاد

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد رشتة توسعة اقتصادی و برنامه‌ریزی دانشگاه اصفهان

چکیده

در دهه‏های اخیر، رویکرد کلی‏نگر و یا رویکرد سیستمی در نحوة نگرش پژوهشگران در زمینه‏های گوناگون علمی تأثیرگذار بوده است. در این رویکرد کلی‏نگر، مدل‏ها، اصول، و قوانینی یافت می‏شوند که، بدون توجه به نوع خاص عناصر متشکل و روابط و نیروهای بین‌عنصری، بر سیستم‏های عمومی حاکم‌اند. یکی از این قوانین جهان‌شمول از دیدگاه سیستمی، قانون دوم ترمودینامیک است و آنتروپی، از مهم‌ترین خاصیت سیستم‏های فیزیکی و مفهومی برآمده از قانون دوم ترمودینامیک، ویژگی‏ای است که نه‌تنها در سیستم‏های فیزیکی، بلکه در سیستم‏های زنده، اجتماعی، و حتی اقتصادی نیز وجود دارد. حضور مفهوم آنتروپی در ادبیات اقتصاد نیز از نوعی تفکر سیستمی برخاسته است. در این مقاله پس از تشریح مفاهیم سیستمی و آنتروپی، نگرشی نوین به مفهوم آنتروپی در اقتصاد با استفاده از رهیافتی سیستمی تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Systemic Attitude and the Concept of Entropy in Economics

نویسنده [English]

  • Sima Ansari Fard
M.A. Student,Economics, Isfahan University
چکیده [English]

In recent decades, the holistic or systemic approach has been influential in the attitude of researchers in the different scientific fields. In this holistic approach, models, principles and rules apply to the public system regardless of the specific components and inter-elements relations and forces. One of those universal rules of systemic approach, is the second law of thermodynamics, and entropy as the most important property of physical systems which originated in this law, is a feature that is present not only in physical systems but also in the living, social and economic systems. The concept of entropy in the economics literature is originated from a kind of systemic thinking. In this paper after describing the system concepts and entropy, a new approach to the concept of entropy in economics is explained using a systemic approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systematical View
  • General System Theory
  • the Science of Control and Communication
  • Entropy
  • Economic Sustainability
  • Economic Entropy
پرمن، راجر، یوما، و جیمز مک‌گیل‌ری (1382). اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی، ترجمة حمیدرضا ارباب، تهران: نشر نی.
 
جاسبی، عبدالله (1384). اصول و مبانی مدیریت، تهران: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
 
حسین‏پور، جعفر (1384). «نبود نگرش‏های سیستمی در تدوین برنامه‏های راهبردی ارتباطات و توسعه»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، ش 221 و 222.
 
رادکلیفت، مایکل (1373). توسعه پایدار، ترجمه حسین نیر، چاپ اول، تهران: مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی.
 
رضائیان، علی (1377). تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، تهران: سمت.
 
زاهدی، شمس السادات (1376). تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‏ها (مبانی سیستم‏های اطلاعاتی مدیریت)، تهران: دانشگاه علامه‌ طباطبایی.
 
زیمانسکی، مارک والدو، و ریچارد دیتمن (1364). حرارت و ترمودینامیک، ترجمة حسین توتونچی، حسن شریفیان عطار و محمدهادی هادی‌زاده، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 
فرجی، نورمحمد (1386). «سنجش و سطح‏بندی پایداری اقتصادی نواحی روستایی»، پایان‌نامة کارشناسی‏ارشد، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران.
 
فرشاد، مهدی (1362). نگرش سیستمی، تهران: امیرکبیر.
 
محمدرضایی عمران، شهریار (1382). رویکرد سیستمی به تجزیه و تحلیل اکوسیستم‏ها، تهران: آییژ.
 
هالیدی، دیوید و رابرت رزنیک (1366). فیزیک، ج 2، ترجمة نعمت‌الله گلستانیان و محمود بهار، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 
Blauberg, I. V., V. N. Sadorsky, and E. G. Yudin (1977). Systems Theory: Philosophical and Methodological Problems, Mosco: Progress Publisher
 
Carvalho, J. F. (2011). ‘Measuring Economic Performance, Social Progress and Sustainability Using an Index’, Renewable and Sustainable Energy Reviews. No. 15
 
Daly, H.E. (1987). ‘The Economic Growth Debate: What Some Economist Have Learned But Many Have Not’, Journal of ٍnvironmental Economics and Managment, Vol 14, No. 4.
 
Davis, G., and M.H. Olson (1984). Management Information Systems: Conceptual Foundation, Structure and Development, NY: McGraw-Hill.
 
Georgescu – Roegen, Nicholas (1986). ‘The entropy law and Economic Process in Retrospect’. Eastern Economic Journal. Vol. XII, No. 1.
 
Gladwin,T. N., j. Kennelly, and T. Krause (1995). ‘Shifting Paradigms for Sustainable Development: Implication for Management Theory and Research’. Academy of Management Review, No. 20.
 
Hermansson, Henrik (2008). ‘Economic Growth Featuring Costly Extraction of Low Entropy Natural Resources’, Lund University's Master's Thesis Database-LUP Student Papers.
 
Hopwood, B., M. Mellor, and G. O’Brien (2005). ‘Sustainable Development: Mapping Different Approaches’, Sustainable Development, No.13.