ظرفیت نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی جهت انضباط‌بخشی مدیریت بخش عمومی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسنده

دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اقتصاد سیاسی قانون اساسی شعبة جدیدی از اقتصاد بخش عمومی، به‌ویژه انتخاب عمومی، است. این نظریه به تحلیل اقتصادی قوانین و نهادهای اساسی و اصلاح آن‌ها می‌پردازد تا با کمک آن‏ چهارچوب‌هایی برای حاکمان ایجاد شود که در نتیجة آن نتوانند به منافع عمومی آسیب برسانند. برخی، بر اساس رویکرد سنتی نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی، نقش و اثرگذاری آن را محدود به فضاهای خاصی از مدیریت عمومی می‌دانند و آن را در همة عرصه‌های مدیریت بخش عمومی کارساز نمی‌دانند. این مقاله ضمن بررسی نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی، با گسترش این نظریه به عرصه‌های روش‌شناختی و معرفت‌شناختی تکثری، به ظرفیت‌سنجی آن به‌منظور پوشش فضاهای مختلف می‌پردازد و نشان می‌دهد که رویکرد گسترش‌یافتة این نظریه قابلیت انضباط‌بخشی به مدیریت‌های گوناگون بخش عمومی را دارد. یافته‌های این مقاله می‌تواند به‌ویژه برای اصلاح نهادها و قواعد اساسی در کشورهایی مانند ایران، که دشواری‌های اساسی مدیریتی در بخش عمومی دارند، راه‌گشا باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Potentiality of Constitutional political economy Theory For Disciplining the Public Sector

نویسنده [English]

  • Yadollah Dadgar
Associate professor of economics, Shahid Beheshti university
چکیده [English]

Constitutional political economy is a modern branch of public sector economics, which analyzes the basic rules and institutions and tries to amend them. Some critics of this theory amongst orthodox mainstream economists constrain the domain of this theory to some specific area of public sector. This article is an investigation in this regard and tries to expand its epistemological-methodological scope to a pluralistic framework, to contain different aspects of public administration. It indicates that the augmented paradigm of this theory is capable to discipline the different area of public sector behavior. The findings of this study could be helpful for reforming the basic institutions and the basic rules of countries which do have hardships in managing the public sector

کلیدواژه‌ها [English]

  • constitutional political economy
  • theory potentiality
  • managerial discipline
  • reforming the basic rules
بلاگ، مارک (1380). روش‌شناسی علم اقتصاد، ترجمة غلامرضا آزاد، تهران: نشر نی.
 
تمدن، محمدحسین (1371). «دستاوردهای مکتب انتخاب عمومی»، متنی منتشرنشده از یک گزارش پژوهشی (فرصت مطالعاتی).
 
دادگر، یداله (1386). «نقش قضیة کاوز و هزینة مبادله در تحولات جدید اقتصادی»، نشریة نامة مفید، دورة 3، ش 1 (پیاپی 60).
 
دادگر، یداله (1390ب). درآمدی بر تحلیل اقتصادی حقوق، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
 
دادگر، یداله (1390الف). مالیة عمومی و اقتصاد دولت، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
 
دادگر، یداله (1391). درآمدی بر روش‌شناسی علم اقتصاد، تهران: نشر نی
 
دادگر، یداله و محمدرضا آرمانمهر (1388). «بررسی و نقد مبانی معیار عدالت اقتصادی رالز»، پژوهش‌نامة علوم اقتصادی، س 9، ش ٢ (پیاپی ٣٥).
 
دادگر، یداله و روح‌الله نظری (1390). «تحلیل رفاهی سیاست‌های یارانه‌ها در اقتصاد ایران»، فصل‌نامة رفاه اجتماعی، س ١١، ش 42.
 
رنانی، محسن (1389). «تحلیل اقتصادی آزادی»، اقتصاد تطبیقی، س 1، ش 1.
 
رنانی، محسن (1376). بازار یا نابازار؟: بررسی موانع نهادی کارایی نظام اقتصادی بازار در اقتصاد ایران، تهران: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی ـ اجتماعی و انتشارات.
 
سن، آمارتیا (1377). اخلاق و اقتصاد، حسن فشارکی، تهران: شیرازه.
 
طباطبایی، جواد (1386). تأملی دربارة ایران، ج2: نظریة حکومت قانون در ایران، تبریز: ستوده.
 
کاتوزیان، محمدعلی (1366). اقتصاد سیاسی ایران، ترجمة محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران: پاپیروس.
 
نمازی، حسین و یداله دادگر (1390). اقتصاد متعارف، اقتصاد ارتدکس و اقتصاد اخلاق‌مدار، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 
Backhaus, J. G. (1996). An Economic Analysis of Constitutional Law, E. Buscaglia and W. Ratliff and R. Cooter (eds.), Green Wood: JAI Press.
 
Becker, G. S. (1976). The Economic Approach of Human Behavior, US: University of Chicago.
 
Brennan, G. and J. Buchanan (1985). The Reason of Rules, UK: Cambridge University.
 
Buchanan, J. (1990). ‘The Domain of Constitutional Economics’, Constitutional Political Economy, Vol. 1, No. 1.
 
Buchanan, J. (2003). Public Choice, US: George Mason University.
 
Buchanan, J. and G. Brennan (1988). ‘Is Public Choice Immoral?’ In Virginia Law Review, Vol. 74.
 
Buchanan, J. and G. Tullock (1962). The Calculus of consent, US: University and Michigan Press.
 
Cooter, R. (2000). The Strategic Constitution, Princeton: Princeton University.
 
Dabashi, H. (2012). The Arab Spring, Zed Books.
 
Das, S. (2011). Extreme Money, FT Press.
 
Epstein, R. A. (2011). Design for Liberty: Private Property, Public Administration, and the Rule of Law,US: Harvard University Press.
 
Friedman, M. (1953). Essays in Positive Economics,UK: Cambridge University.
 
Gwartney, J. D., R. L. Stroup, R. S. Sobel, and D. A. Macpherson (2010). Economics: Private And Public Choice, US: South-Western Gengage Learning.
 
Hayek, V. (1973). Law Legislation and Liberty, University of Chicago.
 
Hristache, D. A. and S. E. Iacob (2012). ‘Globalism and Corporate Identity in Post Crisis Economy’, Theoretical and Applied Economics, Vol. 19, No. 2.
 
Hsiung, B. (2006). ‘Economic Analysis and Law’, Erasmus Law and Economic Review, Vol. 2, No. 1.
 
Murray, I. (2011). Stealing You Blind: How Government Fat Cats are Getting Rich Off of you, NY: Regnery Publishing.
 
North, D. and R. Thomas (1960). ‘An Economic Theory of the Growth of the Western World’, The Economic History Review, Vol. 23, No. 1.
 
Pennington, M. (2011). Robust Political Economy, US: Edward Elgar.
 
Raymond, D. (2011). The Elements of Constitutional Law and Political Economy, Nabu Press.
 
Smith, A. (1776/1981). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth and Nations, Oxford University Press.
 
Smith, G. (2008). Methodological Individualism, Sage Publications.
 
Van den Hauwe, L. (2005). ‘Constitutional Economics’, The Elgar Companion to Law and Economics, US: Edward Elgar.
 
Vanberg, G. (2009). The Politics of Constitutional Review in Germany, UK: Cambridge University Press.
 
Voigt, S. (2008).‘ Constitutional Political Economy’, E. Brousseau and J. M. Glachment (eds.), New Institutional Economics, UK: Cambridge University.
 
Wiseman, J. (1990). Principles of Political Economy, Institute for Research in the Social Sciences.