سرمایۀ اجتماعی: تحدید دارایی یا پارامتر انتقال؟ با رویکرد اقتصاد هزینه مبادله

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

اقتصاد «هزینه مبادله» از سرآمدترین‌‌ حوزه‌‌های نهادگرایی نوین است که با مسئلۀ سازماندهی پیوند دارد. ویلیامسون، در آن‌چه که روش ابتکاری می‌‌خواند، نشان می‌‌دهد که پیامدهای هزینه مبادله وابسته به سازماندهی مبادلات در بازار هستند و «سلسله‌مراتب‌‌ها» تابعی از دارایی‌‌های اختصاصی (درجۀ محدودشدن دارایی به کاربری خاص) محسوب می‌شوند. از سوی دیگر، سرمایۀ اجتماعی از عواملی است که سبب کاهش هزینه مبادله می‌‌گردد. در برخی مطالعات داخل کشور، سرمایۀ اجتماعی به‌منزلۀ پارامتر انتقالی در نظر گرفته شده است که هزینه مبادلۀ هریک از ساختارهای سازماندهی را کاهش می‌‌دهد، اما این مطالعه، با بررسی سایر مطالعات انجام‌گرفته، نشان می‌‌دهد که بهتر است سرمایۀ اجتماعی را به‌مثابۀ نوعی تحدید دارایی در نظر بگیریم که هزینۀ شیوه‌‌های ورود غیرمستقیم را کاهش می‌‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Capital: Asset Reduction or Transmission Parameter?With a transaction costs economics approach

نویسندگان [English]

  • hadi amiri 1
  • zohre rezapor 2
1 ......
2 .....
چکیده [English]

Transaction costs economics is one of the most dominant areas of modern institutionalism which is associated with the issue of organization. Williamson, in what he called an ingenious method, shows that transaction costs consequences are dependent on the organization of transactions in the market. And ‘hierarchies’ are a function of specific assets (the degree of asset limitation to a specific user). On the other hand, social capital is one of the factors which reduce the transaction costs. In some studies, the social capital is considered as a transition parameter which reduces the transaction cost of organizational structures, but this study, considering other performed studies, shows that it is better to consider social capital as a kind of asset reduction that reduces the cost of indirect entrance methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • transaction Cost Economics
  • Asset reduction
  • social capital
  • Transmission Parameters
امیری، هادی و علی چشمی (1391). «تحلیل ادغام‌های عمودی در بنگاه‌های صادرکننده کشمش با اقتصاد هزینه مبادله»، فصلنامۀ پژوهشنامۀ بازرگانی، ش 62.
 
رنانی، محسن و رزیتا مؤیدفر (1390). چرخه‌‌های افول اخلاق و اقتصاد، تهران: طرح نو.
 
مهدوی، ابوالقاسم و علی نصیری اقدم (1390). «عوامل مؤثر بر انتخاب کانال صادراتی فرش دستباف از منظر اقتصاد هزینه مبادله»، فصلنامۀ تحقیقات اقتصادی، ش 97.
 
نصیری اقدم، علی (1385). «اقتصاد هزینه مبادله»، جستارهای اقتصادی، ش 5.
 
نورث، داگلاس سی (1377). نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، ترجمۀ محمدرضا معینی، تهران: سازمان برنامه و بودجه.
 
De Vita, Glauco, Arafet Tekaya and Catherine L. Wang (2011). “The Many Faces of Asset Specificity: A Critical Review of key theoretical Perspectives”, International Journal of Management reviews, Vol. 13.
 
Dietrich, Michael (1994). Transaction Cost Economics and Beyond, Towards a New Institutional Economics of the Firm. London: Routledge.
 
Fukuyama, F. (1995). Trust: Social Virtues and the Creation of Prosperity, New York: Free Press.
 
Gedajlolovic, Eric and Carney Michael (2010). “Markets, Heirarchies, and Families: Toward a Transaction Cost Theory of the Family Firm”, Entrepreneurship Theory and practice, Vol. 34, No. 6.
 
Williamson, Oliver E. (1975). Markets and hierarchies: analysis and antitrust implications, A study in the economics of internal organization, New York: Free Press.
 
Williamson, Oliver E. (1991), “Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural Alternatives”, Administrative Science Quarterly, Vol. 36, No .2.