مقایسۀ پاسخ‏های نظری و نتایج تجربیِ تخصیص عایدی حاصل از بازی‏های همکارانه

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکدة اقتصاد، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

بخش وسیعی از انتخاب‏های افراد در بستر بازی‏های همکارانه و کارهای گروهی شکل می‏گیرد و تقسیم عایدیِ حاصل از این‌گونه ائتلاف‏ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. با توجه به این‌که چهارچوب کلی تخصیص عایدی در این نوع بازی‏ها با بازی‏های غیرهمکارانه (همچون فعالیت‏های رقابتی) متفاوت است، راه‏حل‏های متنوعی در مطالعات نظریۀ بازی‏ها برای این منظور ارائه شده است. هدف این مطالعه اولاً مقایسۀ پاسخ این شیوه‏ها با پاسخ‏های به‌دست‌آمده از افراد پرسش‌شده در این پژوهش و ثانیاً سنجش میزان منصفانه‌بودن راه‏حل‏های نظری پیش‌گفته با درک افراد از تخصیص عایدی منصفانه است. یافته‏های مقاله نیز حاکی از آن است که به‌ترتیب پاسخ «نوکلئوس» و تخصیص «مساوات‌طلبانه» بیش‌ترین قرابت را با انتخاب افراد در تخصیص عایدی حاصل از بازی همکارانه دارند. افزون‌بر این، از نظر منصفانه‌بودن پاسخ‏ها نیز به‌ترتیب راه‏حل‏های «نوکلئوس»، «مساوات‌طلبانه»، و «ارزش شپلی» از دید افراد راه‏حلی منصفانه قلمداد می‏شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison between Theoretical Solutions and Experimental Results of Gains Allocation in Cooperative Games

نویسندگان [English]

  • Qahraman Abdoli 1
  • Mohammad Javad Rezaei 2
  • Mahdi Movahedi Beknazar 2
1 Associate professor, Economics Faculty, University of Tehran
2 PhD Candidate of Economics, Imam Sadiq University
چکیده [English]

The wide range of Individual choices is formed in the context of cooperative games and team working. The gains distribution resulted from such coalition is very important. Considering that the general framework of gains allocation in this game is different from non-cooperative games, variety of solutions have been proposed for this purpose in game theory. The goal of this paper is, firstly, to compare this solution with the answers that obtained from an experimental survey, and secondly, to evaluate the level of fairness of theoretical solution based on the survey participants’ perception of fair gains allocation. The findings of this study suggest that ‘nucleolus’ and ‘egalitarian’ solutions have the most similarity to individual’s choices, respectively. Moreover ‘nucleolus’, ‘egalitarian’ and ‘Shapley value’ solutions have been considered as fair solutions by the survey participants.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shapley Value
  • Behavioral economics
  • fairness
  • Cooperative Game
  • Game Theory
 
Cochinard, S. (2002). “The Colalition Concept in Game Theory”, Game Theory and Economic Analysis; A quiet revolution in economics, C. Schmidt (ed), London: Routledge.
 
Gillies, D. B. (1959). “Solutions to General Non-Zero-Sum Games”, Contributions to the Theory of Games IV, A. W. Tucker and R. D. Luce (eds), Princeton: Princeton University.
 
Harison, G. W. and J. A. List (2004). ‘Field Experiments”, Journal of Economic Literature, Vol. 42, No. 4.
 
Henrich, J., R. Boyd, S. Bowles, C. Camerer, E. Fehr, H. Gintis, and R. McElreath (2001). “In Search of Homo Economicus: Behavioral Experiments in 15 Small-Scale Societies”, The American Economic Review, Vol. 91, No. 2.
 
Osborn, M. J. and A. Rubinstein (1994). A Course in Game Theory, Cambridge: MIT.
 
Meyerson, R. B. (1997). Game Theory: Analysis of Conflict, Cambridge: Harvard University.
 
Peleg, B. (1985). “An Axiomatization of the Core of Cooperative Games without Side Payments”, Journal of Mathematical Economics, Vol. 14.
 
Roth, A. E. (1988). “Introduction to the Shapley Value”, The Shapley Value: Essays in Honor of Lloyd S. Shapley, A. E. Roth (ed), New York: Cambridge University.
 
Schmeidler, D. (1962). “The Nucleolus of a Characteristic Function Game”, SIAM Journal on Applied Mathematics, Vol. 17.
 
Serrano, R. and O. Volij (1998). “Axiomatizations of Neoclassical Concepts for Economies”, Journal of Mathematical Economics, Vol. 30.
 
Shapley, L. S. (1953). “A Value for N-Person Games”, Contributions to the Theory of Games II (Annuals of Mathematics Studies No. 28), A. W. Kuhn and A. W. Tucker (eds), Princeton: Princeton University.