درآمدی بر عوامل افول و نوزایش جامعه‌شناسی اقتصادی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده
جامعه‌شناسی اقتصادی از زمان پیدایش در اواخر دهۀ 1890 تا دورۀ معاصر تحولات چشمگیری داشته است. جامعه‌شناسان اقتصادی این تحولات را در قالب سه دورۀ زمانی دسته‌بندی کرده‌اند: 1890 تا اواخر 1920 یا دورۀ ظهور، 1930 تا 1960 یا دورۀ افول، و پس از دهۀ 1970 یا دورۀ نوزایش جامعه‌شناسی اقتصادی. درحالی‌که این دسته‌بندی در جامعه‌شناسی اقتصادی تاحدی مرسوم است، بحث دربارۀ علل و عوامل افول و نوزایش یا وجوه تبیینی جامعه‌شناسی اقتصادی نامشخص و نیازمند بررسی دیده شده است. در این مقاله، با تمرکز بر همین نیاز، اولاً علل افول و نوزایش جامعه‌شناسی اقتصادی بررسی و در این باره در حوزه‌های گوناگون بحث شده، ثانیاً در فرایند این بررسی مشخص شده که افول و نوزایش جامعه‌شناسی اقتصادی اساساً برایند یا نتیجۀ پررنگ و کم‌رنگ‌شدن مرزبندی‌های میان اقتصاد و جامعه‌شناسی بوده، ثالثاً از طریق همین موضوع بر این ایدۀ کلیدی تأکید شده است که در جامعه‌شناسی اقتصادی مرزبندی‌های میان جامعه‌شناسی و اقتصاد را نباید ازپیش‌ تعیین‌شده، ثابت و مشخص بلکه برعکس باید متغیر، انعطاف‌پذیر و تاریخ‌مند دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Renaissance of Economic Sociology

نویسنده [English]

  • Abbas Hatami
Ph.D Assistant Professor, Department of Political Sciences, University of Isfahan
چکیده [English]

Since its emergence in the late 1890's until the contemporary period, economic sociology has witnessed remarkable developments. Economic sociologists have classified these developments into three chronological periods: The Emergence Period from 1890 to the late 1920; the Decline Period from 1930 to 1960; and the Renaissance Period following the 1970's. Such a classification is more or less common in the economic sociology; however, there is a lack of vivid discussion on the reasons and factors that contributed to the decline and then the rebirth of economic sociology, which needs to be investigated.
Focusing on this need, this article first explores the reasons for the decline and renaissance of economic sociology in different areas. Then, it explains that the decline and renaissance of economic sociology are basically the result or outcome of thickening and thinning boundaries between economy and sociology. And finally, by emphasizing this key idea, the article argues that the boundaries between sociology and economy are not pre-defined, solid and clear-cut, rather they should be considered flexible, changing, and historical.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: sociology
  • Economy
  • classic economic sociology
  • modern economic sociology
آرون، ریموند (1386). مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی، ترجمۀ باقر پرهام، تهران: علمی و فرهنگی.
 
دورکیم، امیل (1378). خودکشی، ترجمۀ امیر سالارزاده، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
 
دورکیم، امیل (1390). دربارۀ تقسیم کار اجتماعی، ترجمۀ باقر پرهام، تهران: مرکز.
 
کلارک، باری (1389). اقتصاد سیاسی تطبیقی، ترجمۀ عباس حاتمی، تهران: کویر.
 
وبر، مارکس (1384). اقتصاد و جامعه، ترجمۀ ترابی‌نژاد و دیگران، تهران: سمت.
 
وبر، مارکس (1385). اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری، ترجمۀ رشیدیان و دیگران، تهران: علمی و فرهنگی.
 
Baron, J. (1994). “The Impact of Economics on Contemporary Sociology”, Journal of Economic Literature, XXXII, 1111-1146.
 
Becker, G. (1957). The Economic Approach to Human Behavior, Chicago: Chicago University Press.
 
Becker, G. (1976). The Economics of Discrimination, Chicago: Chicago University Press.
 
Buchanan, J. (1966). “Economic and Its Scientific Neighbors”, The Structure of Economics Science, S. R. Krupp (ed.), Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
 
Burgenmeier, B. (1992). Socio-Economics: An Interdisciplinary Approach, Boston: Kluwer Academic Publisher.
 
Burt, R. (1992). Structural Holes, Cambridge: Harvard University Press.
 
Chavagneux, Ch. (Winter 2001). “Economics and Politics, Some Bad Reason for a Divorce”, Review of International Political Economy 8, 4.
 
Coase, R. (1984). “The New Institutional Economics”, Journal of Institutional & Theoretical Economics 140.
 
Coleman, J. (1992). Rational Choice Theory, London: Sage.
 
Davern, M. E. and D. S. Eitzen (1995). “Economic Sociology: An Examination of Intellectual Exchange”, American Journal of Economics and Sociology 54(1).
 
Downs, A. (1957). An Economic Theory of Democracy, New York: Harper and Row Press.
 
Fligstein, N. (1990). The Transformation of Corporate Control, Cambridge: Harvard University Press.
 
Granovetter, M. (1974). Getting A Job, Chicago: Chicago University Press.
 
Granovetter, M. (1985). “Economic Action and Social Structure”, Department of Sociology, V. 91, N. 3.
 
Granovetter, M. (1987). “On Economic Sociology: An Interview with Mark Granovetter Research Reports from the Department of Sociology”, Uppsala University, 1: 1-26.
 
Granovetter, M. (1990). “The Old and the New Economic Sociology” in Beyond the Market Place, R. Friedland and A. F. Rabertson (eds.), New York: Gruter Press.
 
Granovetter, M. (1992). “Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddness”, The Sociology of Economic Life, M. Granovetter & R. Swedberg (eds.), West View Press.
 
Granovetter, M. and R. Swedberg (1992). The Sociology of Economic Life, West View Press.
 
Hirsch, P., S. Michaels and R. Friedman (1987). “Dirty Hands Versus Clean Models”, Theory and Society 16.
 
Jeovns, S. ([1879] 1965). “Preface to the Second Edition”, The Theory of Political Economy, New York: Augustus, M. Kelley Press.
 
Kallberg, A. (1995). “Sociology and Economics: Crossing the Boundaries”, Social Forces 73(4).
 
Lin, Justin Yifu (2011). “New Structural Economics: A Framework for Rethinking Development”, The World Bank Research Observer 26, 2; Available at http://www.relooney.info/0_NS4053_1995.pdf
 
Lin, Justin Yifu (2012). New Structural Economics: A Framework for Rethinking Development and Policy, Washington: World Bank.
 
Nee, V. (2005). “The New Institutionalism in Economics and Sociology”, The Handbook of Economic Sociology, N. Smelser & R. Swedberg (eds.), Princeton: Princeton University Press.
 
Parsons, T. (1937). The Structure of Social Action, New York: McGraw-Hill.
 
Parsons, T. and N. Smelser (1956). Economy and Society: A Study in the Integration of Economic and Social Theory, New York: Free Press.
 
Poggi, G. (1993). Georg Simmel’s Philosophy of Money, Berkley: California University Press.
 
Polanyi, K. ([1944] 1957). The Great Transformation, New York: Renihart Press.
 
Samuelson, P. (1974). Foundation of Economic Analysis, Cambridge: Harvard University Press.
 
Samuelson, P. (1983). “Frank Night, 1885-1972”, Economic from the Heart, New York: Harcourt Brace Jovanivich.
 
Schumpeter, J. (1954). History of Economic Analysis, London: Allen and Unwin Press.
 
Schwartz, M. (1985). The Power Structure of American Business, Chicago: Chicago University Press.
 
Simmel, G. (1971). “The Problem of Sociology”, On Individuality and Social Forms, George Simmel and et al. (eds.), Chicago: Chicago University Press.
 
Simmel, G. (1978). The Philosophy of Money, London: Rutledge Press.
 
Smelser, N. and R. Swedberg (2005). The Handbook of Economic Sociology, Princeton: Princeton University Press.
 
Swedberg, R. (1990a). “Interview”, R. Swedberg (ed.), Economics and Sociology: Redefining Their Boundaries, Princeton: Princeton University Press.
 
Swedberg, R. (1990b). “The New Battle of Method”, Challenge, Vol. 33, N. 1.
 
Swedberg, R. (1991). “Major Traditions of Economic Sociology”, Annual Review of Sociology 17.
 
Swedberg, R. (1997). “New Economic Sociology”, Acta Sociologica 40.
 
Swedberg, R. (2003). Principle of Economic Sociology, Princeton: Princeton University Press.
 
Weber, M. (1949). “Objectivity in Social Science and Social Policy”, The Methodology of the Social Science, New York: Free Press.
 
White, H. (1978). “Market as Social Structures”, Paper Presented at the Annual Meeting of the American Sociological Association, Boston.
 
Wicksteed, Ph. (1934). The Common Sense of Political Economy, London: Rutledge Press.
 
Williamson, O. (1975). Markets & Hierarchies, New York: Free Press.
 
Williamson, O. (2000). “The New Institutional Economics”, Journal of Economic Literature 38.
 
Zafirovski, M. (1999). “Economic Sociology in Retrospect and Prospect”, American Journal of Economics and Sociology, 58(4).
 
Zafirovski. M. and et al. (1997). “Economic Sociology Reformulated: The Interface Between Economic and Sociology”, American Journal of Economics and Sociology, 56(3).
 
Zukin, S. and P. Dimaggio (1990). Introduction in Structures of Capital, S. Zukin and et al. (ed.), Cambridge: Cambridge University Press.