اقتصاد اسلامی، تخصیص درآمد و رفتار مصرفی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده
مصرف بخش عمده‌ای از مباحث اقتصادی را به خود اختصاص داده است که این خود حاکی از اهمیت آن در عرصة اقتصاد است. یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در نحوة مصرف، درآمد است، از این رو این مقاله تلاش دارد رفتار مصرف‌کننده و چگونگی تخصیص درآمد در اقتصاد اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. با توجه به این‌که ملاک رفتار عقلایی در اقتصاد اسلامی، تطابق آن با معیارها و ارزش‌های اسلامی است، این مقاله نشان می‌دهد که هدف مصرف‌کننده در جامعة اسلامی حداکثرکردن رضایت خداوند است و با توجه به این هدف درآمد خود را در سه حوزة مخارج مصرفی، مخارج مشارکت اجتماعی (انفاق فی سبیل‌‌الله) و مخارج سرمایه‌‌گذاری تخصیص می‌‌دهد. الگوی تخصیص درآمد در اقتصاد اسلامی کارکرد‌های اقتصادی مهمی همچون کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد، افزایش کارایی بازار، رشد اقتصادی، تعدیل نوسانات اقتصادی، افزایش سطح رفاه عمومی، عدم‌‌ تخریب محیط زیست و ... دارد. بنابراین اگر فرد فرد اعضای جامعة اسلامی با توجه به دستورات قرآن ‌‌کریم‌‌ و پیامبر اکرم (ص) و ائمة اطهار (ع)، خود را ملزم به رعایت احکام و دستورات دین مبین اسلام بنمایند (رعایت مواردی چون؛ حرمت اسراف، و تبذیر، حرمت اتلاف، حرمت اتراف و ...) ـ جامعة اسلامی به رشد و بالندگی و سرافرازی در برابر جوامع غیر اسلامی خواهد رسید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Economics; Allocation of Income and Consumption Behavior

نویسندگان [English]

  • Seyed Sajad Alam-al-Hoda 1
  • Abdolazim Agh-atabai 2
1 Research Fellow of Economics Department in Istitute for Humanities and Cultural Studies
2 Graduale student of Economics in Shahid Beheshti university
چکیده [English]

Consumption has attracted much attention among economics arguments which indicates its importance among economic subjects. One of the most important factors influencing consumption pattern is income. This article is to examine the allocation of income in the Islamic economics. Considering that in Islamic economics the criterion of rational behavior is its correspondence with Islamic values and standards, therefore, the present article is to show that the goal in the Islamic society is to satisfy the Almighty to its fullest. With this goal in mind the income is to be spent in three areas; consumption, expenditure in the social sharing (to give and donate in order to please God) and investment. The allocation of the income in the Islamic economics is to be spent for functionally and economically important matters like: easing poverty and improvement of the distribution of income, increment in the efficiency of Bazar (business), improvement of economy, regulating economic irregularities, improving the standard of living for all, preserving the environment and the like. Therefore, if each individual follows the instruction of the Quran and the direction given by the Prophet (B) and observes the strict rules of the true religion (like avoiding the conspicuous consumption, prodigal spending, wastage and overspending), the Islamic society will witness the, improvement, development and glory.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: rational behavior
  • the theory of the behavior of consumers
  • allocation of income
  • economic man
  • Islamic man
  • Moslem consumer
ابراهیمی، محمدحسین (1375). اقتصاد در قرآن: تولید، توزیع، مصرف، رشد، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم.
 
بهاروندی، احمد (1386). «پژوهشی پیرامون الگوی مصرف مورد نظر در نظام اقتصادی اسلام»، فصلنامة راهبرد یاس، ش 12.
 
توتونچیان، ایرج (1363). تئورى تقاضا و تحلیل اقتصادى انفاق، تهران: مرکز اطّلاعات فنّى ایران.
 
حسینی، سیدرضا (1379). الگوی تخصیص درآمد و رفتار مصرف‌کنندة مسلمان، تهران: مؤسسة فرهنگی دانش و اندیشة معاصر.
 
حسینی، سیدرضا (1382). «مفروضات نظریة رفتار مصرف‌کننده در اقتصاد اسلامی»، فصلنامة اقتصاد اسلامی، ش 9
 
دادگر، یداللّه (1378)‏. نگرشى بر اقتصاد اسلامى: معرفت‏ها، ارزش‏ها و روش‏ها، تهران: پژوهشکدة اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.
 
الزامل یوسف بن عبدالله و بوعلام بن جیلانی. اقتصاد کلان با نگرش اسلامی، ترجمة نصرالله خلیلی تیر تاشی، قم: مؤسسة آموزشی و پرورشی امام خمینی (ره).
 
سیزده اندیشمند و اقتصاددان اسلامی (1375). مباحثی در اقتصاد خرد، نگرش اسلامی، ترجمة حسین صادقی، تهران: مؤسسة تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس.
 
صدر، سیدکاظم (1375). اقتصاد صدر اسلام، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 
قحف، منذر (1385). «مروری بر الگوهای اقتصاد اسلامی»، ترجمة سیدحسین میرمعزی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، ش 21
.
میرمعزی، سیدحسین (1381). ساختار کلان نظام اقتصادی اسلام. تهران: مؤسسة فرهنگی دانش و اندیشة معاصر.
 
میرمعزی، سیدحسین (1384). «الگوی مصرف کلان در جامعه اسلامی»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، س 5.
 
Kahf, Monzer (1974). “A Model of the Household Decisions in Islamic Economy”, in: Association of Muslem Social Scientists; Procceding Third National Seminar, Gary Indiana.
 
Kahf, Monzer (1973). A Contribution to the study of the.Islam, Utah U.S.A., Univ. of Utah July.
 
Kahf, Monzer (1981). “A Contribution to the Theory of Islamic Consumer Behaviour in an Islamic Society” Studies in Islamic Economics, Ed. Khurshid Ahmad, Islamic Foundation, Leciestr, uk.
 
Kahf, Monzer (2002). Islamic Economics, Book in Process, 2001.
 
Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money, Har Court. Brace and Jovanovich, New York.
 
Khan, Mohammad Fahim (1987). “Theory of Consumer Behavior in Islamic Perspective” Lectures on Islamic Eeconomics, Jeddah, Saudi Arabia; Islamic D.B.
 
Khan, M. Fahim (1984). “Macro Consumption Function in an Islamic Framework”, Journal of Research in Islamic Economics, Vol. 1, No. 2, 1404.
 
Mannan, M. A. (1984). The Making of Islamic Economic Society: Islamic, Dimensions in Economic Analysis, International Association of Islamic Banks, Cairo.
 
Siddiqi, M. N. et al. (1992). Readings in Microeconomics: An Islamic Perspective, Longman, Malaysia.