دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-180 
4. تبیین و ارزیابی نظریۀ انتخاب عمومی

صفحه 89-114

محمدجواد رضائی؛ مهدی موحدی بک‌نظر