دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 (شماره پیاپی:7)، شهریور 1396، صفحه 1-180 
تبیین و ارزیابی نظریۀ انتخاب عمومی

صفحه 89-114

محمدجواد رضائی؛ مهدی موحدی بک‌نظر