الگوهای اقتصاد رفتاری و ظرفیت اصلاح رویکردحاکم

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسنده

استاد اقتصاد گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

الگوهای اقتصاد رفتاری از یافته های پژوهشی علم اقتصاد هستند که می توانند ظرفیت تحلیلی این علم را بالا برند. زیرا شکل گیری اقتصاد رفتاری هم نوعی تحول معرفت شناختی و روش شناختی در علم اقتصاد به حساب می آید و هم به توسعه قلمرو آن  کمک می کند. اهمیت پیدایش این گرایش جدید اقتصادی چنان برجسته گردیده که سخن از انقلاب اقتصاد رفتاری در میان پژوهشگران اقتصاد را معنا دار نموده است. اهمیت این موضوع بویژه پس از بحران مالی و اقتصادی 2012-2007 بیشتر شده است.این مقاله بر مبنای روش های تحلیلی، تحلیل محتوا و با کمک نظریه های اقتصادی و نظریه های علوم شناختی به کنکاشی در اقتصاد رفتاری و ظرفیت اصلاح گری آن می پردازد. تبیین چارچوب الگوهای اقتصاد رفتاری، رفع برخی سوء برداشت ها وتحلیل روند تکاملی آن از محورهای کلیدی این مقاله هستند. یک یافته این پژوهش آن است که رویکرد اقتصاد رفتاری این قابلیت را دارد که به اصلاح برخی دشواری های الگوهای حاکم اقدام کند. از این رو (و برخلاف برداشت های غیر کارشناسانه) اقتصاد رفتاری می تواند همگرایی کارسازی با رویکرد حاکم داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

...

نویسنده [English]

  • null null
استاد اقتصاد گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
چکیده [English]

...

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
انصاری، حبیب (1390)، مقدمه ای بر اقتصاد رفتاری، مجله اقتصاد تطبیقی، سال دوم، شماره اول، 61-29.
تفضلی، فریدون (1391)، تاریخ عقاید اقتصادی، تهران، نشر نی
تمدن، محمد حسین (1389)، گفتارهایی در زمینه اقتصاد، علوم اجتماعی و شناخت روش علم، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.
دادگر، یداله (1391)، درآمدی بر روش شناسی اقتصاد، تهران، نشر نی، چاپ سوم.
سن، آمارتیا (1377)، اخلاق و اقتصاد، ترجمه حسن فشارکی، تهران، نشر شیرازه.
مردوخی، بایزید (1390)، روش شناسی آینده نگری، تهران، نشر نی.
نوفرستی، محمد (1390)، مبانی اقتصاد خرد، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا.
Akerlof, G (2003), behavioral macroeconomics and macroeconomic behavior, the American economist 47 (1), 25-47.
Alexander, P (2015), corporate social irresponsibility, Routledge publishing
Baumol, W (1967), business behavior, Harcourt Brace publishing.
Baumol, W and Blinder, A (2015), micro economics, south western college publishing.
Baumol, W.J (1959), business behavior, value and growth, New York, MacMillan.
Becker, G (1962), irrational behavior and economic theory, the journal of political economy 70 (1), 1-13.
Becker, G (1992), the economic way of looking at lie, Nobel lecture, University of Chicago press.
Becker, G (1993), a treatise on the family, Harvard, University Press.
Camerer, C, Loewenstein, G, Mathew, R (2004), advances in behavioral economics, Princeton University Press.
Cassidy, J (2009), how markets fail, Allen lane publishing.
Cassidy, J (2010), interview with Gary Beeker, the New Yorker, January 14.
Chen S, Tung, C, Yeh J (2016), foundations of prediction markets, springer publishing. 
Collard, D (1981), altruism and economy, a study in non- selfish economics, Oxford University Press.
Cyert R and March J (2013), behavioral theory of the firm Martino fine.
Czerniawski, A.M (2015), fashioning fate inside plus- size modeling, New York University Press.
Dearborn, D and Simon, H (1958), selected perception, sociometry, 21, 140-144.
Diamond, P and Vartiainen (2016), behavioral economics and its application, Princeton University Press.
Diclement D, Hantula, D (2003), applied behavioral economics, journal of economic psychology, 24, 589-602.
Ellis, P (2010), the essential guide to effect sizes, Cambridge University Press.
 Ferber, M and Nelson J (2003), beyond economic man, university of Chicago press.
Frantz, R and Marsh, L (2016), minds, models and milieu, Palgrave, MacMillan.
Friedman M (1953), essays in positive economics, Chicago University Press.
Grabisch, M (2016), set functions, games and capabilities in decision making, springer publishing.
Gregory, G.H and Chapman, C.M (2012), differentiated instructional strategies: one size does not fit all, Crowin publishing. 
Grieco, C (2015), assessing social impact of social enterprises, springer publishing.
Griffiths, S and Elfman, E (2012), beyond genius, Author house publishing.
Hao, J and Leung H (2016), interactions in Multi agent systems, springer publishing.
Heidl, S (2016), philosophical problems of behavioral economics, Routledge publishing. 
Hill, B (2016), decision making: how to make the right decision every time, create space independent publishing.
Hopkins, B and Blazek, J (2015), private foundations, Wiley publishing.
Ikeda S, Kato H, Ohtake F, Tsutsui Y (2016), behavioral economics of preferences, choices and happiness, springer publishing.
Kahenman, D and Tversky, A (1979), prospect theory, econometrica 47 (2), 263-291
Kahneman, D (2002), maps pf bounded rationality, Nobel lecture, Princeton University Press.
Katona, G (1951), psychological analysis of economic behavior, McGraw-Hill publishing.
Kolm, S and Ythier, J (2006), handbook of the economics of giving, altruism and reciprocity, north Holland publishing. 
Kopelman, K.L (2016), understanding human differences, Pearson publishing.
Kunreuther, H (1987), disaster insurance protection, Johan Wiley publishing.
Lawson, J, Ergavec, J (2016), experimental strategies and data analysis for research, Chapman and Hall publishing.
Leibenstein, H (1976), beyond economic man, Harvard University Press.
Li, D (2016), models and methods for interval- valued cooperative games in economic management, springer publishing.
Loewenstein, G (2007), exotic preferences, Oup Oxford publishing.  
 Lucas, R (1978), on the size of distribution of business firms, Bell journal of economics, 9, 508-523.
Lucas, R.E (2004), lectures on economic, growth Harvard University Press.
Macci, L and Bagassi, M (2016), cognitive unconscious and human rationality, MIT press.
Malabou, C (2016), before tomorrow, polity press.    
Manski, C (2013), public policy in uncertain world, Harvard University Press.
Marris, R (1964), the economic theory of managerial capitalism, New York, MacMillan. 
 Marris, R (1998), managerial capitalism in retrospect, Palgrave, MacMillan.
  Marshal, A (1920), principles of economics, New York, MacMillan.
Mass H (2009), disciplining boundaries, journal of history of economic thought, 31(4), 500-517.
Mazarr, M (2016), rethinking risk in national security, Palgrave MacMillan.
Mccachern, W (2016), south western college publishing.
Mechlinski, J and Green, C (2013), grow regard less, Morgan James publishing.
Moffatt, P, G (2016), econometrics for experimental economics, Palgrave, MacMillan.
Nelson, R and winter, S (1985), an evolutionary theory of economic change, Belknap press.
North, D (1990), institutions, institutional change and economic performance, Cambridge University Press.
North, D and Wallis, J (2013), violence and social orders, Cambridge University Press. 
Perloff, J.M, Brander, J.A (2016), managerial economics and strategy, prentice hall publishing.
Peterson, M (2008), Non- Bayesian decision theory, springer publishing.
Phelps, E (1975), altruism, morality and economic theory, Russell sage foundation publishing.
Rabin. M (1994), cognitive dissonance and social change, journal of economic behavior and organization, 230, 177-194.
Reuter, M and Montage, C (2016), Neuro economics, springer publishing.
 Robbins, S.P and Judge, T.A (2016), organizational behavior, prentice hall publishing.
Samuelson, P and Nordhaus W (1895), economics, McGraw-Hill, publishing.
Savage, L.J (1954), the foundations of statistics, New York, Wiley.
Shefrin, H (2016), behavioral risk management, Palgrave, MacMillan.
Simon, H (1978), rational decision making in business organization: ,noble price lecture in economics, Pittsburgh, Carnegie, Mellon university.
Simon, H. A (1955), a behavioral models of rational choice, quarterly journal of economics, 69, 99-118. 
Smith, K and Hitt, M (2007), grate minds in management, Oxford University Press.
Sunstein, C.R (2016), the ethics of influence, Cambridge University Press.
Teraji, S (2016), evolving norms, Palgrave, MacMillan.
Thaler, R and Ganser, L.J (2015), misbehaving, the making of behavioral economic, audible studio publishing.
Thaler, R and Sunstein, C (2009), Nudge: improving decisions about health, wealth and happiness, penguin books. 
Tokumaru, N (2016), social preference institution and distribution, springer publishing.
Velupillai, K.V (2016), models of Simon, Routledge publishing.
Veries, P (2016), new institutional economics as situational logic, Routledge publishing. 
Vernon, L.S (1991), papers in experimental economics, Cambridge University Press.
Webb, C (2016), how to have a good day, Grown Business publishing.  
Williamson, O (1975), markets and hierarchies, New York, free press.
Xiao, J.J (2016), handbook of consumer finance research, springer publishing.