رابطۀ مهاجرت ورودی و خروجی کل و تحصیل‌کرده با رشد اقتصادی: مطالعه‌ای میان کشوری

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشیار پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی سرمایه انسانی است که طی چند دهه گذشته با بروز پدیده مهاجرت به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی تاثیر مهاجرت بر رشد اقتصادی کشورها و آزمون نظریه‌های سنتی و جدید مهاجرت، در طی دوره زمانی 1965 تا 2015 با استفاده از داده‌های تابلویی بین کشوری، با در نظر گرفتن داده­های 180 کشور است. در این مقاله، مهاجرت به سه صورت مهاجران وارد شده، کل مهاجران خارج شده و مهاجران خارج شده تحصیل کرده مد نظر قرار می‌گیرد. یافته‌های پژوهش بیانگر این است که وارد شدن مهاجران بدون در نظر گرفتن سطح تحصیلات، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. ولی اثر متقاطع کشورهای در حال توسعه و وارد شدن مهاجران مثبت است. خارج شدن مهاجران، بدون در نظر گرفتن سطح تحصیلات آنان بر رشد اقتصادی کشور مبدا تاثیر منفی و معنی‌دار دارد. ولی در نظر گرفتن متغیر نسبت وجوه ارسالی نیروی کار به تولید ناخالص داخلی باعث می‌شود که تأثیر منفی معنادار نباشد که می‌تواند تأییدی بر نظریه‌های جدید درباره آثار مهاجرت باشد. همچنین خارج شدن مهاجران تحصیل کرده اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد و در این حالت حتی در نظر گرفتن وجوه ارسالی مهاجران نیز از آثار منفی یاد شده نمی‌کاهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Immigration and Emigration, Total and Educated, and Economic Growth: A Cross-Country Study

نویسندگان [English]

  • narges sharifi 1
  • Ebrahim Eltejaei 2
1 کارشناس ارشد اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2 Associate Professor, Faculty of Economics and Management, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

The main concern of economists is recognizing the determinants of economic growth. One of the most important determinants is human capital. This factor has been seriously affected by migration globally during past decades. This paper aims to examine the impact of migration on economic growth using a panel data model on the data of 180 countries during 1965-2015. Total emigrants and immigrants relative to population and educated emigrants relative to total emigrants are the main regressors. Findings show that immigration regardless of educational level has a negative effect on economic growth. But considering interaction effects of developing countries and immigration shows positive coefficient. Emigration regardless of educational level has a negative and significant impact on economic growth. But taking into account the immigrant remittances reduces the negative effect and makes it insignificant. This result support new theories on migration. Educated emigrants have negative effect on economic growth. In this case, even taking into account the remittances does not reduce this negative effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • « Migration»
  • «Immigration»
  • «Emigration»
  • «Human Capital»
  • «Economic Growth»
  • «Panel Data Model»
اصغر‌پور، حسین و تیموری لله لو،سجاد (1390)، «بررسی اثر نیروهای متخصص بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه»، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز.
چلبی،‌ مسعود و عباسی، ‌رسول (1383)، «تحلیل تطبیقی فرار مغزها در سطوح خرد و کلان» پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 42-41،‌ صص13-36.
حر‌ی، حمیدرضا، جلایی، سید ا‌لمجید و حمزه نژاد، نسیم(1394)، «بررسی تاثیر فرار مغزها بر تولید و تجارت خارجی ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه»، فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، سال دوم، شماره1، صفحات25-44.
رستمی حصو‌ری، هاجر(1393)، «اثر مهاجرت نیروی انسانی متخصص(فرار مغزها) بر فقر در کشورهای در حال توسعه»، فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی، سال دوم، شماره 5، صفحات93-104.
رحمانی تیمور و مظا‌هری ما‌ربری، مرتضی (1393)، «بررسی تاثیر مهاجرت بر انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه(1975-2000)»، فصلنامه پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی سال پنجم، شماره 17.
شاه آبادی، ‌ابوالفضل و پوران،ر‌قیه(1388)، «اثر مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی ایران)»، پژوهشنا‌مه بازرگانی، شماره 52، صفحات35-63.
شاه آبادی،‌ ابوالفضل و پورمتقی،‌ صفیه (1388)، «نقش مهاجرت مغزها بر بهره وری کل عوامل اقتصاد ایران(1345-1385)»، ‌فصلنامه رفاه اجتماعی، سال 11، شماره42.
شهرام نیا، سید امیر مسعود و اسکندری،مجید(1389)،«ناکارآمدی نخبگان سیاسی در کارآمد سازی روند توسعه ایران عصر پهلوی»، گنجینه اسناد، شماره 77، صفحات74-105.
رستمی حصو‌ری، هاجر، طیبی،کمیل و عمادزاده، مصطفی(1390)،«اثرفرارمغزها بر رشداقتصادی کشورهای درحال توسعه»، نشریه پژوهشهای رشدوتوسعه اقتصادی، شماره 2.
گجراتی، دامودار (1389)، «مبانی اقتصادسنجی»، حمید ابریشمی ، جلد دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
متوسلی، محمود(1382)، «توسعه اقتصادی»، تهران، سمت، 634.
Adams,R. (2003). "International Migration, Remittances and the Brain Drain" A study of 24 labor- Exporting countries- policy Reserch working paper 2972, world Bank, Washington, D.C
Agrawal, A., Kapur, D., McHale, J. &Oettl, A. (2011), “Brain Drain or Brain Bank? The impact of skilled emigration on poor-country innovation”, Journal of Urban Economics, 69(1), 43-55.
  Bass,T., and Brucker,H.(2011). "The macro economic consequences of migration dive rsion: evidence for germany and vk", Norface Migration Discussion paper,n.2012-10.
Beine, M., Docquier, D.& Rappaport, H.(2008) ," the Brain Drain and Human capital Formation in Developing countries: winners and losers",The Economic Journal, 14, 631-652.
Biene.M, Docquier.F, Rapoport.H,(2003), "Brain Drain and  LDCS Growth: winners and Loser ", IZA Discussion Paper, No819
Bhagwati, J. N., and Hamada, K. (1974)" the brain drain, international integration of  markets for professional and unemployment  athortical analysis". Journal of Development Economics, 1(1), 19-42.
 Bohlman, H. (2010). The macroeconomic impact ofskilled emigration from south Africa: centreof policy studies, monash university, march, 2.
Christopoulos A.G and al (2014)" The migration of greek scientists Abroad and the phenomenon of  Brain Drain in the current crisis" International Journal of  business, Humanities and Technology, Vol.4 No.2 ; march 2014.
data.worldbank.org.
De Gregorio, j, 1993, Inflation taxation and long run corowth, Journal of monetary Economics, 31.
  Gomme, P, 1993, Money and Growth Revisited, Jounal of monetary Economics, 32.
 Lodigiani,E.,Marchiori, L.,8 shen, L.(2015). "Revisiting the Brain Drain Literature with insights from a Dynamic general Equilibrium world model".The world Economy, 39(4), 557-573.
 Lund borg.P ,Rechea. C, (2002) "will Tranistion countries Benefit or Lose from the Brain Drain?" FIEF Working paper, No.187.
Lucas,R.E.(1988). " on the mechainics on Economic development" Jurnal of mdnetary Economics, 22, 3-42.
 Johnson, Bryan T. & Holmes, KimR(1999). 1999 Index of Economic Freedom. Trans lated by Amin, MohamadEbrahim. Barnameh va Budjeh Quarterly Magazine. No48.( inpersian)
Kaiessamet(2014). "Brain Gain, Technology Transfer and Economic Growth: case of  Tunisia" International journal of Economics and Finance; Vol. 6, No. 9;2014
 Miyagiwa, K. (1991)" scale economies in education and the drain drain problem" International Economic Review, 32(3), 743-303.
Michel beine& Frederic Docquier& Hillel Rapoport "brain Drain and  LDCS growth" CADRE University of Hillel , France. Development of economics .landau building, stanfard university.
www. Univlillel. Fr/ medee/ uiute/ docs ferrier 2002/ 2002 . 9 ab. Df.
Mountford, A., (1997) .can a drain drain be good for growth in the source economy?, jounal of development  Economics. 53, 287-303.
 Romer, P. (1990). “Endogenous Technological Change”.Journal of Political Economics.No.32. P.P77-100.
Wong, K. Y. & Yip, K. (1999) "Education, economic growth  and brain drain". Journal of Economic Dinomics and control, 23(5-6), 699-726.
 world  Development  indicators.