مقایسه تطبیقی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و مؤلفه‌های آن بر مصرف انرژی در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه لرستان

چکیده

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) می‌تواند از طریق کانال‌های متعددی مصرف انرژی را افزایش و یا کاهش دهد. از این‌رو، اثر کلی آن بر مصرف انرژی مبهم بوده است. در این راستا، هدف اصلی این مقاله بررسی و مقایسه تطبیقی تأثیر ICT و مؤلفه‌های اساسی آن بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب درحال‌توسعه و توسعه‌یافته می‌باشد. به این منظور از شاخص توسعه‌یافتگی ICT (IDI) به‌عنوان متغیر اندازه‌گیری ICT استفاده شده است. هم‌چنین، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی (GMM-SYS) کشش‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بین متغیرهای مدل برآورد شده و مورد تجزیه‌ و ‌تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که گسترش ICT، در کوتاه‌مدت و بلندمدت مصرف انرژی سرانه را در کشورهای منتخب درحال‌توسعه افزایش و در کشورهای منتخب توسعه‌یافته، کاهش داده است. همچنین، مؤلفه دسترسی در کشورهای درحال‌توسعه، بیش‌ترین اثرگذاری را در افزایش مصرف انرژی و مؤلفه استفاده در کشورهای توسعه‌یافته، بیش‌ترین اثرگذاری را در کاهش مصرف انرژی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

....

نویسنده [English]

  • null null
....
چکیده [English]

....

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
کرامتی عباس؛ گل‌خندان، ابوالقاسم و خوانساری مجتبی (1394). "تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی در ایران (رویکرد آزمون باند)"، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، شماره 16، صص 126-103.
محمودزاده، محمود و شاه‌بیکی، حامد (1390). "آثار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شدت انرژی در کشورهای در حال توسعه"، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره‌های 23 و 24، صص 88-67.
هوشمند، محمود؛ دانش‌نیا، محمد؛ ستوده، علی و قزلیاش، اعظم (1392). "بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمت‌ها با استفاده از داده‌های تابلویی در کشورهای عضو اوپک"، دو فصلنامه اقتصاد پولی، مالی، شماره 5، صص 256-234.
Anderson, T.W. & Hsiao, C. (1981). "Estimation of dynamic models with error components", Journal of the American Statistical Association, 76, 589-606.
Arellano, M. & Bond, S. (1991). "Some test of specification for panel data: Monte Carlo evidence and application to employment equations", Review of Economic Studies, 58, 277-297.
Arellano, M. & Bover, O. (1995). "Another look at the instrumental variable estimation of error compo net models", Journal of Econometrics, 68, 29-51.
Baltagi, B. (2005). Econometric analysis of panel data, John Wiley & Sons Ltd.
Barratt, R.S. (2006). "Meeting lifelong learning needs by distance teaching - clean technology", J. Cleaner Product, 14, 906–915.
Blundell, R. & Bond, S. (1998). "Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models", Journal of Econometrics, 87, 115-143.
Bond, R. (2002). "Dynamic panel data model: A guide to micro data methods and practice", The Institute for Fiscal Studies Department of Economics, 1-34.
Cho, Y., Lee, J. & Kim, T. (2007). "The impact of ICT investment and energy price on industrial electricity demand: dynamic growth model approach", Energy Policy, 35, 4730–4738.
Collard, F., Feve, P. & Portier, F. (2005). "Electricity consumption and ICT in the French service sector", Energy Economics, 27(3), 541-550.
European Commission e-Business Watch. (2008). "The implications of ICT for energy consumption", Impact study no.09/2008.
Green, W.H. (2012). Econometric analysis, 7th Ed, New Jersey, Upper Saddle River: Pearson International.
Hilty, L.M. (2008). Information Technology and Sustainability, Books on Demand.
Ishida, H. (2014). "The effect of ICT development on economic growth and energy consumption in Japan", Telematics and Informatics, 1–10.
Odhiambo, N.M. (2010). "Energy consumption, prices and economic growth in three SSA countries: a comparative study", Energy Policy, 38, 2463–2469.
Sadorsky, P. (2012). "Information communication technology and electricity consumption in emerging economies", Energy Policy, 48, 130–136.
Takase, K. & Murota, Y. (2004). "The impact of IT investment on energy: Japan and US comparison in 2010", Energy Policy, 32(11), 1291–1301.
Toffel, M.W. & Horvath, A. (2004). "Environmental implications of wireless technologies: News delivery and business meetings", Environ. Sci. Technol, 38, 2961–2970.
http://www.itu.int/ict/statistics