دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی تاثیر قیمت نفت بر احتمال تحقق رژیم‌های مختلف استرس مالی: رویکرد انتقال رژیم مارکوف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1402

10.30465/ce.2022.38294.1710

الیکا صبحی؛ تیمور محمدی؛ عباس شاکری


سرایت بحران مالی به بازار سهام ایران: رویکرد شبکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.30465/ce.2022.7344

سمانه باقری؛ حبیب انصاری سامانی


بررسی اثر بحران مالی بر شبکه بازارهای نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1400

10.30465/ce.2021.35949.1648

سمانه باقری؛ حبیب انصاری سامانی


تأثیر نااطمینانی سیاست اقتصادی بر انتشار دی ‌اکسید کربن در خاورمیانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401

10.30465/ce.2022.39870.1747

علی علی صوفی؛ سید مهدی حسینی؛ امیر دادرس مقدم