دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی اثر بحران مالی بر شبکه بازارهای نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.30465/ce.2021.35949.1648

سمانه باقری؛ حبیب انصاری سامانی


سرایت بحران مالی به بازار سهام ایران: رویکرد شبکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1402

10.30465/ce.2022.38169.1705

سمانه باقری؛ حبیب انصاری سامانی


مصرف آب و رشد اقتصادی در استان‌های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.30465/ce.2024.45155.1875

محبوبه حشمت پور؛ زهرا دهقان شبانی؛ ابراهیم هادیان


تاثیر بیماری هلندی بر صنعتی شدن ایران رویکردی از قضیه ریبجنسکی (1397-1357)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.30465/ce.2024.41456.1789

عبدالله شایان؛ میلاد غلامی


ارزیابی رفتار ریسک سیستمیک در صنعت بانک و بیمه کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.30465/ce.2024.43897.1843

یزدان گودرزی فراهانی؛ محسن مهرآرا


پیشران های رشد بهره وری بخش مسکن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1402

10.30465/ce.2024.46765.1925

رستم نادری؛ پروانه سلاطین؛ محمود محمودزاده؛ امیر غلام ابری


تابع واکنش سیاست‌گذار پولی در اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1402

10.30465/ce.2024.43982.1847

اصغر ابوالحسنی؛ محسن مهرآرا؛ علی خواجه محمدلو


اثرات اقتصادی ورود گردشگران داخلی به استان یزد (رویکرد داده-ستانده دو منطقه‌ای)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1402

10.30465/ce.2024.46640.1920

زهرا نصراللهی؛ فرناز دهقان بنادکوکی؛ راضیه علی محمدی