دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

سرایت بحران مالی به بازار سهام ایران: رویکرد شبکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1402

10.30465/ce.2022.38169.1705

سمانه باقری؛ حبیب انصاری سامانی