دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

سرایت بحران مالی به بازار سهام ایران: رویکرد شبکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1400

10.30465/ce.2022.7344

سمانه باقری؛ حبیب انصاری سامانی


بررسی اثر بحران مالی بر شبکه بازارهای نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1400

10.30465/ce.2021.35949.1648

سمانه باقری؛ حبیب انصاری سامانی