دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. پیش بینی انتشار گاز کربنیک در ایران و بخش های آلاینده: رویکرد حافظه بلندمدت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.30465/ce.2021.6691

سمانه باقری؛ حبیب انصاری سامانی


2. آسیب شناسی موافقتنامه‌های ترجیحی، بازرگانی و گمرکی در تجارت خارجی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1400

10.30465/ce.2021.6291

حسین هرورانی؛ سعید فراهانی فرد


3. زیرساختارهای بازار هنر، چندشغلگی، و درآمد هنری:مورد مطالعه بازار خوش‏نویسی شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1400

10.30465/ce.2021.7197

سمیرا اجتهادی؛ محمد علی ابوترابی؛ حمیدرضا ششجوانی


4. بررسی اثرات سرریزی سرمایه انسانی بر رقابت پذیری جهانی کشورها: کاربرد اقتصاد سنجی فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

10.30465/ce.2022.7289

معصومه قرنجیک؛ مصیب پهلوانی؛ غلامرضا زمانیان


5. اثر همه‌گیری ویروس کرونا بر بخش‌های اقتصاد ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

10.30465/ce.2021.6982

فاطمه رجبی؛ جواد طاهرپور؛ حجت الله میرزائی؛ حبیب سهیلی احمدی


6. مدلسازی اثرات تکانه‌های قیمت نفت و ارتقای تکنولوژی تولید آن بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: رویکرد DSGE

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

10.30465/ce.2021.6975

حسین توکلیان؛ تیمور محمدی؛ یونس خداپرست