دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

سرایت بحران مالی به بازار سهام ایران: رویکرد شبکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1400

10.30465/ce.2022.7344

سمانه باقری؛ حبیب انصاری سامانی


بررسی اثر بحران مالی بر شبکه بازارهای نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1400

10.30465/ce.2021.35949.1648

سمانه باقری؛ حبیب انصاری سامانی


بررسی پایداری بدهی های دولت در ایران با استفاده از تابع واکنش سیاستگذار و آزمون علیت غیر خطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.30465/ce.2022.38944.1721

محمد حسین معماریان؛ علی طیب نیا؛ محسن مهرآرا


اندازه‌گیری فقر چندبعدی در ایران با روش تحلیل تناظر چندگانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.30465/ce.2022.39520.1736

حسین ربیعی؛ سید محمد علی کفایی


تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازار نیروی کار ایران با تأکید بر متغیرهای سن و مهاجرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.30465/ce.2022.39824.1745

ملیحه حداد مقدم


مدلسازی اثرات تکانه‌های قیمت نفت و ارتقای تکنولوژی تولید آن بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: رویکرد DSGE

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.30465/ce.2021.36053.1649

حسین توکلیان؛ تیمور محمدی؛ یونس خداپرست