دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. پیش بینی انتشار گاز کربنیک در ایران و بخش های آلاینده: رویکرد حافظه بلندمدت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.30465/ce.2021.6691

سمانه باقری؛ حبیب انصاری سامانی


2. بررسی اثر توسعه اقتصادی بر دموکراسی در چارچوب نظریه نوسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

10.30465/ce.2021.6980

معصومه بشیریان؛ مسعود نیکوقدم؛ عبدالله خوشنودی


3. آسیب شناسی موافقتنامه‌های ترجیحی، بازرگانی و گمرکی در تجارت خارجی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1400

10.30465/ce.2021.6291

حسین هرورانی؛ سعید فراهانی فرد


4. اثر همه‌گیری ویروس کرونا بر بخش‌های اقتصاد ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

10.30465/ce.2021.6982

فاطمه رجبی؛ جواد طاهرپور؛ حجت الله میرزائی؛ حبیب سهیلی احمدی