دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

1. سرایت بحران مالی به بازار سهام ایران: رویکرد شبکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1400

10.30465/ce.2022.7344

سمانه باقری؛ حبیب انصاری سامانی


2. مدلسازی اثرات تکانه‌های قیمت نفت و ارتقای تکنولوژی تولید آن بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: رویکرد DSGE

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

10.30465/ce.2021.6975

حسین توکلیان؛ تیمور محمدی؛ یونس خداپرست


3. بررسی اثر بحران مالی بر شبکه بازارهای نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1400

10.30465/ce.2021.35949.1648

سمانه باقری؛ حبیب انصاری سامانی