کلیدواژه‌ها = اقتصاد هزینه مبادله
تعداد مقالات: 1
1. سرمایۀ اجتماعی: تحدید دارایی یا پارامتر انتقال؟ با رویکرد اقتصاد هزینه مبادله

دوره 1، شماره 2 (شماره پیاپی:2)، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-16

هادی امیری؛ زهره رضاپور