کلیدواژه‌ها = شکست در ساختار مالی
توسعه مالی و رشد اقتصادی در شرایط شکست ساختاری: رهیافت علّیت گرنجر مارکوف سوئیچینگ

دوره 10، 1 (شماره پیاپی 19)، فروردین 1402، صفحه 87-117

10.30465/ce.2023.42726.1829

صدیقه دودانگه؛ سید شمس الدین حسینی؛ عباس معمارنژاد؛ فرهاد غفاری