کلیدواژه‌ها = H51
اثرات شیوع ویروس کرونا بر بودجه دولت در سال 1399

دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، مهر 1399، صفحه 181-221

10.30465/ce.2021.6303

جواد طاهرپور؛ حجت الله میرزائی؛ یونس خداپرست؛ صادق رضایی