نویسنده = معصومه بشیریان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر توسعه اقتصادی بر دموکراسی در چارچوب نظریه نوسازی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 20-40

10.30465/ce.2021.6690

معصومه بشیریان؛ مسعود نیکو قدم؛ عبدالله خوشنودی