نویسنده = حجت الله میرزائی
اثر همه‌گیری ویروس کرونا بر بخش‌های اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، بهمن 1400، صفحه 159-187

10.30465/ce.2021.6982

فاطمه رجبی؛ جواد طاهرپور؛ حجت الله میرزائی؛ حبیب سهیلی احمدی


اثرات شیوع ویروس کرونا بر بودجه دولت در سال 1399

دوره 7، شماره 2 (شماره پیاپی:14)، مهر 1399، صفحه 181-221

10.30465/ce.2021.6303

جواد طاهرپور؛ حجت الله میرزائی؛ یونس خداپرست؛ صادق رضایی