نویسنده = مهدی محمدی
تعداد مقالات: 2
1. ارزش گذاری اقتصادی: رویکردهای بدیل

دوره 4، شماره ۲ (شماره پیاپی:8)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 60-72

مهدی محمدی


2. نقدی بر توجیهات معاصر پیرامون تفاوت بهرۀ طبیعی از ربا در نگاه اندیشمندان اقتصاد اسلامی

دوره 1، شماره 1 (شماره پیاپی:1)، بهار و تابستان 1393، صفحه 49-80

رسول بخشی دستجردی؛ سیدعقیل حسینی؛ مهدی محمدی؛ عبدالمحمد کاشیان