ارزش گذاری اقتصادی: رویکردهای بدیل

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسنده

کارشناس اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی

چکیده

یکی از موضوعات علم اقتصاد، ارزش€گذاری اقتصادی کالاها و خدماتی است که ارزش بازاری معینی ندارند. مطالعات کاربردی در ‌خصوص تخمین ارزش اقتصادی این دسته از کالاها و خدمات، به‌ویژه منابع طبیعی، نشان می‌دهد که روش‌های مختلف تخمین، از وجود ناسازگاری‌های متعددی در تخمین‌ها با یکدیگر حکایت دارند. به‌منظور درک بهتر این موضوع و تلاش برای رفع تناقضات، در این مقاله سعی شده است تا با دیدگاه نهادگرایی، فرایند ارزش€گذاری اقتصادی با توجه به حضور ذی‌نفعان و زمینۀ آنان جهت شناسایی عوامل تأثیرگذار در فرایند ارزش€گذاری ارزیابی شود. بر اساس این دیدگاه، نهادهای رسمی همچون قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به محیط و فرایند ارزش€گذاری و نهادهای غیررسمی شامل الگوهای علمی، سیاسی و طرز تفکر محیطی اطراف ذی‌نفعان، بر انتخاب‌های آنان در فرایند ارزش€گذاری تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این نهادها، ویژگی‌های ابزار اقتصادی که ارزش€گذاری جزئی از آن است، نقش تعیین€کنندۀ مهمی در انتخاب‌های ذی‌نفعان در ارزش€گذاری دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Valuation: Alternative Approaches

نویسنده [English]

  • .. ..
..
چکیده [English]

The economic valuation of goods and services with no given market value is related to economics. The studies covering the valuation of these goods, especially the natural resources show that different valuation methods reveal inconsistencies in the valuation processes. In order to have a better understanding of the subject and through an institutional point of view the present article tries to assess the process of economic valuation through the presence of beneficiaries and their background for the realization of effective factors involved in this process. Based on this point of view, the official institutions such as laws and the related instructions of environment and the process of valuation and non-official institutions including scientific and political paradigms and the ideology of the beneficiaries affects their choice of the valuation process. In addition to these institutions, the characteristics of the economic instrument are also important determinants of choices of beneficiaries in the valuation process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Valuation
  • Institutional Theory
  • Economic Instrument. JEL Classifications: B15
  • O22
نورث، داگلاس سسیل (1990). نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، ترجمۀ محمدرضا معینی، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
محمدی، مهدی و علیرضا قدیمی (1389). راهنمای ارزش€گذاری اقتصادی آب در مصارف کشاورزی، شرکت توسعۀ منابع آب ایران.
کوهن، توماس (1970). ساختار انقلاب‌های علمی، ترجمۀ عباس طاهری، نشر قصه.
 Barbier, E. B.,  Acreman, M., & Knowler, D. (1997). Economic Valuation of Wetland: A Guide for Policy Makers and Planners, Ramsar Convention Bureau, Gland.
Carter, N. (2001). The politics of the Environment – Ideas, Activism, Policy, Cambridge University Press, Cambridge.
Hanley, N. & Spash, C.L. (1993). Cost – Benefit Analysis and the Environment, Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham.
James, L.D. & Lee, R.R. (1971). Economics of Water Resources Planning,  New York: McGraw – Hill Book Company.
Lipton, D.W.; Wellman, KF.; Sheifer, I.C.; & Weiher, R.F. (1995). Economic Valuation of Natural Resources: A Handbook for Coastal Resource Policy Makers, Silver Spring, Maryland, US.
Navrud, S. (1992). Pricing the European Environment, Oxford University Press, Inc., New York.
North, D, C. (1994). “Economic Performance through Time”, The American Economic Review, 84(3) pp. 359-368.
Ruijgork, E.C.M. (1999). Valuation of Nature in Coastal Zones, Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam, Elinkwijk bv, Utrecht.
Scheierling, Susanne, M., John, B. Loomis & Robert, A. Young (2006). “ Irrigation water demand: A Meta-analysis of Price Elasticities”, Water Resources Research 42(4) pp. 1411-20.
Williamson, Oliver E. (2000). “The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead”, Journal of Economic Literature 38(3) pp. 595-613.
Young, A. Robert (2005). Determining the Economic Value of Water, Resources for Future, Washington, DC, USA.
Young, A. Robert (1996). Measuring Economic Benefits for Water Investment and Policies”,  World Bank Technical Paper, no. 338.