اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید سجاد علم الهدی

اقتصاد اسلامی استادیار
پژوهشکده اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

alamolhodagmail.com

سردبیر

ابراهیم التجائی

اقتصاد کلان و اقتصاد پولی دانشیار
پژوهشکده اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

e.eltejaeigmail.com

اعضای هیات تحریریه

ابراهیم التجائی

اقتصاد کلان و اقتصاد پولی دانشیار
پژوهشکده اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

e.eltejaeigmail.com

مهدی تقوی

اقتصاد کلان استاد
دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

m.taghavi1400gmail.com

فرهاد خداداد کاشی

علوم اقتصادی استاد
سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

khodadadpnu.ac.ir

عباس شاکری حسین آباد

علوم اقتصادی استاد
دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

shakeri.abbasgmail.com

زهرا (میلا) علمی

علوم اقتصادی استاد
دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~zelmi/
z.elmiumz.ac.ir

مصطفی عمادزاده

استاد
دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشکاه اصفهان

emazirgmail.com

احمد کتابی

اقتصاد اجتماعی استاد
پژوهشکده اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ketabi2021gmail.com

کامبیز هژبر کیانی

اقتصاد کلان و اقتصاد سنجی استاد
دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی

kianikhgmail.com

پرویز محمد زاده

استاد
دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

pmpmohamadzadehgmail.com

سیدحسین میرجلیلی

اقتصاد کلان و تجارت استاد
پژوهشکده اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

h.jaliliyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

سعید مشیری

اقتصاد انرژی، رشد و نوآوری استاد
دانشگاه ساسکاچوان، کانادا

saeedmoshirihotmail.com

مهدیه انتظار خیر

سازمان صنعتی دانشیار
هیوران در دانشگاه وسترن انتاریو (کانادا)

mentezauwo.ca
0000-0001-8613-7224

مدیر اجرایی

زهرا صادقی

تاریخ اقتصادی کارشناس
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/economics/fa/page/1903/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C
z1358.sadeghiyahoo.com

سرویراستار

رضا حسینی

فلسفه سر ویراستار نشریات علمی - پژوهشی پژوهشگاه علومانسانی و مطالعات فرهنگی

rezahosseini.rhgmail.com