بررسی رابطه تورم و رشد اقتصادی در ایران رهیافت فیلتر کالمن و مفهوم روند ضمنی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم اقتصادی، رئیس گروه حساب‌های فصلی دفترحساب‌های اقتصادی مرکز آمار ایران، تهران

2 دکتری علوم اقتصادی، کارشناس بانک ملی ایران، تهران

10.30465/ce.2024.48159.1950

چکیده

در پژوهش حاضر با بکارگیری الگوی بَرو و با استفاده از رهیافت فیلترکالمن و مفهوم روند ضمنی با وارد کردن متغیر غیرقابل مشاهده به بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1401-1353 پرداخته شد. در این پژوهش از متغیرهای موجودی سرمایه، نیروی کار، امید به زندگی، نرخ باسوادی، حاشیه نرخ ارز، نرخ تورم، مجذور تورم و تولید ناخالص داخلی استفاده شد. همچنین به منظورمقایسه نتایج حاصل از برآورد اثر تورم بر رشد اقتصادی و بررسی نتایج بلندمدت از مدل خودرگرسیون با وقفه‌های گسترده (ARDL) استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که سطح آستانه تورم در کوتاه‌مدت 16/9 درصد و در بلندمت 9/4 درصد است. بنابراین توصیه می‌شود هدف گذاری نرخ تورم پایین‌تر از این سطوح بایستی مورد توجه قرار گیرد. همچنین رابطه متغیرهای نیروی کار، سرمایه، امید به زندگی و نرخ باسوادی با رشد اقتصادی مثبت و معنی‌دار برآورد شد و رابطه منفی حاشیه نرخ ارز و رشد اقتصادی تایید شد. لذا برای افزایش رشد اقتصادی در ایران سیاست‌های افزایش اشتغال، افزایش موجودی سرمایه و کاهش حاشیه نرخ ارز توصیه می‌شود.
طبقه بندی JEL:
E31،F43، C33

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

study of relationship between inflation and economic growth in Iran Kalman filter approach and implicit trend concept

نویسندگان [English]

  • Meysam Hadad 1
  • Sara Salehi abar 2
1 PhD in Economic Sciences, Head of the Quarterly Accounts of the Economic Accounts Department in Statistics Center of Iran
2 PhD in Economic Sciences, Expert of Meli Bank of Iran
چکیده [English]

In the current research, by applying the Barrow model and using the Kalman filter approach and the concept of implicit trend by introducing an unobservable variable, the relationship between inflation and economic growth in Iran during the period of 1353-1401 was investigated. In this research, the variables of capital stock, labor force, life expectancy, literacy rate, exchange rate margin, inflation rate, inflation squared and gross domestic product were used. Also, in order to compare the results of estimating the effect of inflation on economic growth and to examine the long-term results, the autoregressive distributed lag model (ARDL) was used. The results indicate that the threshold level of inflation is 16.9% in the short term and 9.4% in the long term. Therefore, it is recommended that the targeting of the inflation rate lower than these levels should be considered. Also, the relationship between labor force, capital, life expectancy and literacy rate variables with positive and significant economic growth was estimated and the negative relationship between exchange rate margin and economic growth was confirmed. Therefore, to increase economic growth in Iran, the policies of increasing employment, increasing capital stock and reducing the exchange rate margin are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation؛ threshold point of inflation؛ economic growth؛ concept of implicit trend؛ Kalman filter JEL Classifications: E31
  • F43
  • C33