تأثیر مصرف سرانه انرژی‌های تجدیدپذیر بر امید به زندگی در ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل در کوانتایل (QQR)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

10.30465/ce.2024.47170.1931

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش مصرف سرانه انرژی‌های تجدیدپذیر، انتشار سرانه کربن، بازبودن تجاری و نرخ رشد شهرنشینی بر امید به زندگی کشور ایران با بهره‌گیری از رویکرد رگرسیون کوانتایل در کوانتایل (QQR) در بازه زمانی سالانه 1965 الی 2022 است. نتایج حاصله مبین آن است که مصرف سرانه انرژی‌های تجدیدپذیر تأثیر مثبتی بر امید به زندگی داشته و این ارتباط مثبت در کوانتایل‌های (0.6 تا 0.95) مصرف سرانه انرژی‌های تجدیدپذیر و کوانتایل‌های (0.7 تا 0.95) امید به زندگی قوی‌تر بوده است. همچنین، انتشار سرانه کربن در برخی از کوانتایل‌ها تأثیر منفی و در برخی از کوانتایل‌ها تأثیر مثبت بر امید به زندگی داشته و این ارتباط منفی در کوانتایل‌های (0.05 تا 0.95) انتشار سرانه کربن و کوانتایل‌های (0.6 تا 0.95) امید به زندگی قوی‌تر بوده است. همینطور بازبودن تجاری و نیز نرخ رشد شهرنشینی تأثیر مثبتی بر امید به زندگی داشته‌اند. بدین ترتیب، یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که دولت‌ها باید پتانسیل خود را در منابع انرژی تجدیدپذیر شناسایی کرده و سیاست‌هایی مانند مقررات مربوط به مالیات یا مشوق‌های مربوطه را برای تشویق سرمایه‌گذاری‌، مصرف و تولید انرژی‌های تجدیدپذیر طراحی کنند که این مهم می‌تواند به دستیابی به هدف توسعه پایدار و امید به زندگی کمک کند.
طبقه‌بندی JEL:
Q42, D12, I31

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Per Capita Consumption of Renewable Energy on Life Expectancy in Iran: Quantile-on-Quantile Regression (QQR) Approach

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Ghaem Zabihi 1
  • Fatemeh Akbari 2
  • Narges Salehnia 3
1 Ph.D. Candidate in Economics, Department of Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 M.A student in Economics, Department of Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Associate Professor, Department of Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Current research seeks to investigate the role of per capita consumption of renewable energy, carbon emissions per capita, trade openness, and urbanization growth rate on life expectancy by using quantile-on-quantile regression (QQR) modeling in the annual time frame from 1965 to 2022 for Iran. The results show that the per capita consumption of renewable energy has a positive effect on life expectancy. This positive relationship was stronger in the quantiles (0.6 to 0.95) of per capita consumption of renewable energy and the quantiles (0.7 to 0.95) of life expectancy. Also, carbon emissions per capita hurt life expectancy in some quantiles and have a positive effect in some quantiles, and this negative relationship in quantiles (0.05 to 0.95) of carbon emissions per capita and quantiles (0.6 to 0.95) life expectancy has been stronger. Also, trade openness and urbanization growth rate have positively affected life expectancy. Thus, the findings of this research show that governments should identify their potential in renewable energy sources and design policies such as tax regulations or relevant incentives to encourage investment, consumption, and production of renewable energy, which can help achieve the goal of sustainable development and life expectancy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life expectancy
  • Per capita consumption of renewable energy
  • Carbon emissions per capita
  • Trade openness
  • Quantile-on-quantile regression JEL Classification: Q42
  • D12
  • I31