بررسی فرضیه چرخ دنده ای دوزنبری در ایران با استفاده ازسه رویکرد ARDL ، BMA_ADL و LSTM

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد مالی، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

2 - استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

3 استاد اقتصاد دانشگاه پرتلند آمریکا

4 دانشجوی دکتری کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک، دانشگاه تبریز

10.30465/ce.2024.43643.1839

چکیده

مصرف خصوصی به عنوان باثبات‌ترین و مهمترین جزء تولید ناخالص داخلی محسوب شده و نقش مهمی در اقتصاد ایفا می‌کند. براساس نظریه‌های مصرف، چگونگی شکل تابع مصرف در کوتاه‌مدت و بلندمدت موجب تغییر ضرایب فزاینده‌ کلان می‌شود؛ که این امر به نوبه خود بر نحوه اثرگذاری سیاست‌های کلان بر متغیرهای کلان اقتصادی موثر است. در این راستا، در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از داده‌های سری زمانی اقتصاد ایران طی سال‌های 1976-2020، فرضیه الگوی مصرف چرخ دنده‌ای دوزنبری مورد آزمون تجربی قرار گیرد. برای این منظور، از سه روش؛ مدل خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیع شده، مدل میانگین گیری بیزین خود رگرسیون با وقفه‌های توزیع شده، روش یادگیری عمیق ماشینی )حافظه طولانی کوتاه‌مدت( استفاده شده است. نتایج به دست آمده از هر سه روش نشان می‌دهد که این فرضیه در ایران سازگار نیست. به بیان دیگر، شواهد تجربی تحقیق نشان می‌دهد برخلاف نظریه دوزنبری، شیب تابع مصرف در کوتاه‌مدت بیشتر از شیب تابع بلندمدت بوده و ضرایب فزاینده سیاست‌های مدیریت تقاضا در کوتاه‌مدت بیشتر از بلندمدت است. این نوع الگوی رفتاری مصرفی خانوارهای ایرانی را می‌توان رفتار احتیاطی نامید.
طبقه بندی JEL :
E21, C11, E2,C5

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Duesenberry's ratch effect hypothesis in Iran using three approaches: ARDL, BMA_ADL and LSTM

نویسندگان [English]

  • saman Hatamerad 1
  • Hossein Asgharpur 2
  • Bahram Adrangi 3
  • mohammad_salar shahryari 4
1 Ph.D. Student of Economics , Faculty of Economics and Management, University of Tabriz
2 Professor of Economics ,Faculty of Economics and Management, University of Tabriz
3 Professor of Economics , University of Portland, USA
4 Ph.D. Student of Computer at, Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tabriz
چکیده [English]

Consumption as the most stable variable of GDP, plays an important role in the economy. According to consumption theories, the form of the consumption function in the short and long run changes the coefficients of macro-variables multiplier, This has an effect on how macro policies affect economic variables. In this regard, in the present study, an attempt has been made to empirically test the hypothesis of the ratch effect of Duesenberry consumption using annual time series data of the Iranian economy during the period 1976-2020. For this purpose, the Autoregressive Distributed Lag (ARDL), BMA_ADL and deep learning method LSTM (Long short term memory) has been used. results indicate that this hypothesis is not consistent for Iran. In other words, empirical evidence shows that, contrary to Dusenberry's theory, the slope of the consumption function in the short term is higher than the slope of the long-run function. As a result, the Multiplier coefficient of demand management policies in the short run is more than the long run. This pattern of consumption behavior can be called the precautionary behavior of households, which originates from Iran's economic conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • consumption؛ relative income؛ ARDL؛ machine learning؛ LSTM JEL Classification: E21
  • C11
  • E2
  • C5