تأثیر شاخص های توسعۀ زنان بر رانت نفتی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بازاریابی، گروه مدیریت، واحد بوئین زهرا، دانشگاه آزاد اسلامی، بوئین زهرا، ایران

2 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، ایران

3 استادیار اقتصاد، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

4 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، گروه مدیریت کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ایران

10.30465/ce.2024.41816.1802

چکیده

گذار از اقتصاد نفتی سال‌ها است که اولویت‌ اصلی سیاستگذاری کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت جهت نیل به رشد و توسعه متوازن محسوب میشود. از سویی، شواهد تجربی نشان می‌دهد این کشورها از نیمی از سرمایه انسانی خود بهره چندانی نمیبرند و شاخص‌های توسعه انسانی زنان در این کشورها وضعیت مطلوبی ندارد. بنابراین، هدف این مطالعه شناسایی اثرات شاخص توسعه زنان بر عدم وابستگی اقتصاد کشورها به رانت نفتی است از این روتحقیق حاضر با رهیافت داده‌های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته به بررسی تأثیر شاخصهای توسعه زنان بر رانت نفتی در 17 کشوردرحال توسعه صادرکننده نفت طی دوره 2018-2011 پرداخته و نتایج نشان داد، ضریب اثرگذاری توسعه شاخص‌های زنان شامل کارآفرینی زنان، مشارکت سیاسی زنان، آموزش زنان وبهداشت زنان بر رانت نفتی در کشورهای منتخب منفی و معنادار شده ودر این بین، اثر تخمینی توسعه آموزش زنان از سایر شاخص‌ها بزرگتر بوده است. همچنین، دیگر نتایج تخمینی نشان داد شاخص‌های حکمرانی خوب، توسعه فناوری و توسعه مالی بر رانت نفتی تأثیر منفی و معناداری داشته‌اند. نتایج بصورت کلی نشاندهنده این واقعیت است که با اهمیت به زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال و افزایش بهره‌وری ناشی از فعالیت آنها، تولید در بخش‌های دانش‌بنیان و غیرنفتی افزایش پیداکند.
طبقه­ بندی JEL:
E23، J16، I14، I24

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Women's Development Indicators on Oil Rent

نویسندگان [English]

  • Behnaz Khoshtinat 1
  • Abolfazl Shahabadi 2
  • Samineh Ghasemifar 3
  • Neda Kozegari 4
1 Assistant Professor of Marketing, Department of Management, Buinzahra Branch, Islamic Azad University, Buinzahra, Iran
2 Professor, Department of Economics, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Economics, Faculty of Managmanet, Economy and Accunting, Hormozgan University, Bandarabbas, Iran
4 MA in Entrepreneurship Management, Department of Entrepreneurship Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Iran
چکیده [English]

In most developingcountries that export oil and have weak institutional quality,oil plays a hindering role in their economic growth and development.Therefore,these countries prioritize enhancing the value of their oil products and diversifying their offerings to gain a competitive edge in the global markets and achieve sustained economic growth and development.Numerous other research articlesexamining economic growth have reached the consensus that empowering women,who comprise half of a country's human resources,yields beneficial outcomes inshaping the planning of the development process and its effectiveness.Additionally, achieving balanced growth and sustainable development is akey objective that involves adopting a positive and equitable approach towards addressing women's issues and empowering them to assume diverseroles in the developmentprocess (Khosravi etal.,2011:125).However,it appears that the impact of key measures of women's progress on the shift from an oil-based economy has not been examined using actual evidence from developing nationsthat export oil, particularly Iran.The significance ofwomen in a country's economy lies inthefact thatthey constitute half of the population and have the potential toliberate oil-exporting economies from reliance on oil revenue whilemitigating potential adverse effects ofoil income.Consequently, this study aims tofill this research gap by investigating the subject using data from17chosen developing oil-exporting countries,for which the required data was available between2011and2018.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil Economics؛ Women Entrepreneurship؛ Women's Political Participation؛ Women's Education؛ Women's Health JEL Classification: E23
  • J16
  • I14، I24