بررسی اثرات نرخ شهرنشینی بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای درحال توسعه: روش رگرسیون چندکی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.30465/ce.2022.39238.1729

چکیده

شاخص توسعه انسانی یکی از شاخص‌های پیشرفت در جنبه‌های کیفیت انسانی در یک کشور است. توسعه انسانی تحت تاثیر متغیرهای زیادی قرار دارد. از اصلی‌ترین متغیرها، شهرنشینی است. شهرنشینی از یک‌سو با بهیود سطح درآمد، خدمات آموزشی و بهداشتی، توسعه انسانی را ارتقاء می‌دهد و از سوی دیگر با رشد سریع شهرنشینی، افزایش ازدحام شهری، آلوگی و انتشار گازهای گلخانه‌ای به صورت منفی آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از آنجا که شهرنشینی سریع و ناقص دارای اثرات و پیامدهای مثبت و منفی برای اقتصاد است، هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر شهرنشینی بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 2017-1990 با رویکرد رگرسیون چندکی است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که تاثیر نرخ شهرنشینی بر شاخص توسعه انسانی، متقارن، منفی و معنا‌دار بوده و در چندک‌های بالا این اثر بیشتر شده است. همچنین مخارج بهداشتی، آموزشی و رشد اقتصادی نیز تاثیر مثبتی بر شاخص توسعه انسانی داشته و انتشار co2، شاخص توسعه انسانی را کاهش داده است. بر اساس یافته های مطالعه، تدوین برنامه توسعه شهرها منطبق با الگوی رشد جمعیت و مهاجرت و تغییر قوانین مربوط به ایجاد شهرهای جدید در راستای انطباق سرعت شهرنشینی با توسعه انسانی می تواند راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Urbanization on Human Development Index in the Provinces of Iran: Quantile Regression Method

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Daneshmand Naruee 1
  • Mosayeb Pahlavani 2
  • Marziyeh Esfandiari 3
1 Ph.D. Candidate in Economics, University of Sistan and Baluchestan
2 Associate Professor, Department of Economics, University of Sistan and Baluchestan
3 Associate Professor, Department of Economics, University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

Human development index is based on aspects of human quality in a country. Human development is affected by many variables. One of the main variables is urbanization. On the one hand, urbanization promotes human development by improving the level of income, educational and health services, and on the other hand, with the rapid growth of urbanization, increasing urban congestion, pollution and greenhouse gas emissions negatively affect it. Since rapid and incomplete urbanization has positive and negative effects on the economy, the purpose of this study is to investigate the impact of urbanization on the human development index during the period 1990-2017 with a multiple regression approach. The results show that the effect of urbanization rate on human development index is symmetric, negative and significant, which has become stronger in the upper quantiles. According to other results of this study, health, education and economic growth expenditures have also had a positive effect and CO2 emissions have also had a significant negative impact on the human development index; the pattern of population growth and migration be considered to changing the laws concerning the creation of new cities in order to adapt the urbanization rate to human development in the cities development plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rate of Urbanization؛ Human Development Index؛ Health Expenditure؛ Education Expenditure؛ Quantile Regression JEL Classification: R11
  • R13
  • I15
  • I25
  • O15
احمدی، علی محمد؛ حضار‌مقدم، نسرین. (1392). بررسی اثر آزادسازی تجاری روی شاخص توسعه انسانی در کشورهای در حال توسعه. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دوره چهارم، شماره یازدهم، صص 134-109.
بارونی، محسن؛ هراتی خلیل آباد، تورج؛ هراتی، خلیل. (1394). تاثیر مخارج بهداشتی (دولتی - خصوصی) بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب با سطوح درآمدی بالا، متوسط و پایین: 2010 2000. فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان.صص 91-81.
جعفری‌صمیمی، احمد و احمدپور، سید‌محی‌الدین. (1390). بررسی رابطه شاخص عملکرد محیط زیست و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته. فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی، سال اول، شماره اول، صص 72-55.
شکوهی فرد، سیامک و فرزاد رحیم زاده. (1394). تحلیل عوامل موثر بر توسعه انسانی در کشورهای منتخب عضو منا 1 باتاکید بر حجم تجارت: رهیافت داده های پانل پویا، اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی، آموزش و استاندارد سازی ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
فرازمند، حسن؛ کامران‌پور، سعیده و قربان‌نژاد، مجتبی. (1392). ارتباط بین توسعه مالی، رشد اقتصادی و مصرف انرژی؛رویکرد آزمون باند و علیت تودا و یاماموتو. فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، دوره دهم، شماره اول، صص 58-33.
مرکز آمار ایران، سالنامه آماری سال­های مختلف.
مکیان، سید نظام‌الدین؛ مصطفوی، سید محمد‌حسن؛ حاتمی، راضیه و دهقانپور، محمدرضا. (1391). بررسی اثر رشد تجارت بر رشد توسعه انسانی در کشورهای منتخب آسیایی: رهیافت داده‌های تابلویی. فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، دوره نهم، شماره اول، صص 70-55.
مکیان، سید‌‌‌نظام‌الدین و  بی‌باک، مژده. (1394). تاثیر حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی: یک تحلیل بین کشوری. فصلنامه مدلسازی اقتصادی. سال نهم. شماره دوم. صص 147-131.
نوری نائینی محمدسعید، قاسمی، حسام­الدین، کاظمی تربقان، مریم سادات. (1396). بررسی عوامل مؤثر بر شاخص توسعه انسانی در ایران با استفاده از رویکرد میانگین‌گیری بیزی، فصلنامه علمی - پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، صص: 60-45.
Bocquier, P.  (2015). World urbanization prospects: an   alternative   to   the   UN   model   of   projection compatible   with   urban   transition   theory.  Demographic Research 12(9): 197-236.
Cetin, M; Bakirtas, I. (2019). Does Urbanization Induce the Health Expenditures? A Dynamic Macro-Panel Analysis for Developing Countries, Journal of Urban Economic, 61, 208-222.
Chandler, T. (1987). Four Thousand Years of Urban Growth: An Historical Census. The Edwin Mellen Press, Lampeter, UK.
Chen, K; Zhou, L; Chen, X; Ma, Z; Liu, Y; Huang, L; Bi, J; Kinney, P. (2016). Urbanization level and vulnerability to heat-related mortality in Jiangsu Province, China. Environ Health Perspect 124:1863–1869.
Chen, K; Zhou, L; Chen, X; Ma, Z; Liu, Y; Huang, L; Bi, J; Kinney, P. (2016). Urbanization level and vulnerability to heat-related mortality in Jiangsu Province, China. Environ Health Perspect 124:1863–1869.
Chen, Z.  Liu, X. M. Lu. (2013). Beyond Lewis: Rural-to-Urban Migration with Endogenous Policy Change. China Agricultural Economic Review 5(2): 213– 230.
Choy, L. H; Li, V. J. (2019). The role of higher education in China's inclusive urbanization. Cities, 60, 504-510.
Crimmins E.M., Preston S.H., Cohen B. (2011). Explaining Divergent Levels of Longevity in High-Income Countries. National Academies Press; Washington, DC, USA: PP: 17-28
Ezzati M., Friedman A., Kulkarni S., Murray C. The Reversal of Fortunes: Trends in County Mortality and Cross-County Mortality Disparities in the United States. PLoS Med. 2008;5: 557–568.
Fujita, M. and J.-F.Thisse. (2002). Economics of Agglomeration: Cities, Industrial Location, and Regional Growth, Cambridge, Cambridge University Press.
Glaeser, E. L. (1998). 'Are Cities Dying?', Journal of Economic Perspectives, 122.2, 139-160.
Henderson, V. (2003). The urbanization process and economic growth: The so-what question. Journal of Economic Growth VOL. 8, 47–71.
Jensen, C. (2011). Marketization via compensation: health care and the politics of the right in advanced industrialized nations. British Journal of Political Science 41, pp. 907-926.
Ji, L., & Zhang, W. (2020). Fiscal Incentives and sustainable urbanization: Evidence from China. Sustainability, 12(1), 103-114.
Khan, U. (2020). The nexus between urbanization, gross capital formation, and economic growth: A study of Saudi Arabia. The Journal of Asian Finance, Economics, and Business, 7(12), 677-682.
Kindig D.A., Cheng, E.R. (2017) Even as mortality fell in most US counties, female mortality nonetheless rose in 42.8 percent of counties from 1992 to 2011. Health Aff. 2013;32: 451–458.
Koenker, R; Bassett, G. (1978). Regression Quantiles,” Econometrica, 46(1), 33-50.
Mirowsky J., Ross C. (2016). Socioeconomic Status and Subjective Life Expectancy. Soc. Psychol. Q; vol 63: PP:133–151.
Murray C.J., Kulkarni S.C., Michaud C., Tomijima N., Bulzacchelli M.T., Iandiorio T.J., Ezzati M.  (2006). Eight Americas: Investigating mortality disparities across races, counties, and race-counties in the United States. PLoS Med. 2006;3: PP: 260-273.
Okpala, A., & Okpala, C. (2009). Economics & religious implications on adult literacy in sub- Saharan Africa. The Journal of Applied Business Research, 25(1), 83-90.
Olshansky S.J., Antonucci T., Berkman L., Binstock R.H., Boersch-Supan A., Cacioppo J.T., Carnes B.A., Carstensen L.L., Fried L.P., Goldman D.P. (2012). Differences in life expectancy due to race and educational differences are widening, and many may not catch up. Health Aff. 2012; 31:1803–1813.
Tolley, G.S., and G.K, Kripalani. (1974). Stages of Development and Urbanization. In A.A. Brown, J.A. Licori, and E. Neuberger, eds., Urban and Social Economics in Market and Planned Economies. New York: Praeger.
Tripathi, S. (2013). Do Large Agglomerations Lead to Economic Growth? Evidence from Urban India. Review of Urban & Regional Development Studies 25, 176–200.
Tripathi, S. (2019). Urbanization and Human Development Index: Cross-country evidence, MPRA Paper No. 97474, Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/97474/.
United   Nations. (2020).  World   Urbanization, Prospects: XX Revision.
World Bank (2019). World Development Report 2019.
Zi, L.Y. (2017). Urbanization and economic growth in China: An empirical research based on VAR Model. International Journal of Economics and Finance, 9(3), 210-219.