شبیه‌سازی مکانیسم خلق پول توسط سیستم بانکی و گردش آن در یک سیستم پویای اقتصاد اعتباری

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی

4 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی

10.30465/ce.2022.40355.1762

چکیده

هدف این پژوهش شبیه‌سازی مکانیسم خلق پول توسط سیستم بانکی در قالب یک سیستم پویای اقتصاد اعتباری بر مبنای پارامترهای اقتصاد کلان و خرد می‌باشد. به همین منظور یک شبیه‌سازی کامپیوتری طراحی و پیاده‌سازی شده است. توجه ویژه به نقش بدهی و عوامل موثر در ایجاد و از بین رفتن آن می‌باشد. بیان جدیدی از ضریب فزاینده پولی و سرعت گردش پول ارائه می‌شود. جهت نمایش نتایج از شیوه سنتی مقایسه اعداد استفاده نشده بلکه با هدف فهم عمیق و آسان، نتایج در نمودارهای دوبعدی و سه‌بعدی به صورت طیفی از رنگ‌ها نمایش داده شده است. بر اساس نتایج هرچه میل نهایی به مصرف از ثروت و درآمد بیشتر شود، منجر به افزایش مخارج برنامه‌ریزی‌شده کارگزاران، درخواست وام بیشتر و درنهایت افزایش حجم پول می‌گردد. میزان بدهی در سیستم با بازپرداخت‌های بیشتر کاهش می‌یابد چرا که هرچه نرخ بازپرداخت بدهی‌ها بیشتر باشد، کارگزاران ملزم به بازپرداخت نسبت بیشتری از بدهی‌های سررسید شده‌ی خود بوده که منجر به از بین رفتن بدهی‌ها و کاهش حجم پول می‌گردد. همچنین افزایش نرخ بازپرداخت‌ها به دلیل پرداخت‌های بیشترکارگزاران، منجر به افزایش سرعت گردش پول نیز می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of the mechanism of money creation by the banking system and its circulation in a dynamic system of credit economy

نویسندگان [English]

 • Mohammad Raeisi 1
 • Hashem Zare 2
 • Mehrzad Ebrahimi 3
 • Abbas Aminifard 4
1 Phd Student of Department of Economics and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University
2 Assistant Professor of Department of Economics and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University
3 Assistant Professor of Department of Economics and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University
4 Assistant Professor of Department of Economics and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

This study aims to simulate the money creation mechanism by the banking system in the form of a dynamic system of credit economy based on macroeconomic and microeconomic parameters. For this, a computer simulation has been designed and implemented. special attentions are to the role of debt and the factors influencing its creation and its disappearance. A new expression of the money multiplier and the velocity of money are presented. The traditional method of comparing numbers is not used to display the results, but with the aim of deep and easy understanding , the results are shown in 2D,3D plots as a range of colors. According to the results, whatever the agents' income and wealth, the more marginal propensity for consuming leads to increasing their planned expenses and consequently more requests for loans and increasing the money volume. Debt volume in the system decreases with more repayments, because the higher the debt repayment rate, the brokers are required to repay a larger proportion of their overdue debts, and this leads to the disappearance of debts and a reduction in the volume of money. Increasing the repayment rate due to higher payments leads to an increase in the velocity of money.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Money creation
 • Debt
 • Repayment of debt
 • Money multiplier
 • Velocity of money JEL Classification: E47
 • E51
 • E52
 • C53
 • P51
بخشی دستجردی، رسول، طالب باغبانی، محمدرضا، مجاهدی مؤخر، محمدمهدی و  احمدنیا، محمدصالح. (1398). نگرش پویایی سیستم به اثر خلق پول بانکی بر تورم در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی, 27(89), 99-137.
تقوی، مهدی و لطفی، علی اصغر. (1385). بررسی اثرات سیاست پولی بر حجم سپرده‌ها، تسهیلات اعطایی و نقدینگی نظام بانکی کشور (طی سالهای 1382-1374). پژوهشنامه اقتصادی، 6(20)، 131-165.
حیدری، علی عباس و یوسفی زاده فرد، حسین.(1395). کارایی ابزارهای سیاستهای پولی و اعتباری در کنترل نقدینگی و تورم. اولین همایش ملی اقتصاد خلاق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، اسفند ماه 1395
دادگر، یدالله، و رحمانی، تیمور.(1382). مبانی و اصول علم اقتصاد، قم، بوستان کتاب، 1382، چاپ سوم.
رفیعی، ثریا، امامی، کریم و غفاری، فرهاد.(1398). شناسایی عوامل تاثیرگذار سیاست های پولی بر سیستم بانکی. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 13(2)، 1-23.
سبحانی، حسن و درودیان، حسین. (1395). ارزیابی توجیه پذیری خلق پول به وسیله سیستم بانکی در نظام بانکداری اسلامی. اقتصاد اسلامی، 64(16)، 31-54.
شاهچرا، مهشید و طاهری، ماندانا.(1394). تأثیر ساختار سرمایه بانکی بر نقش خلق نقدینگی بانک‌ها در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی، 8(23)، 59-81.
عاقلی، لطفعلی و امامقلی‌پور، سارا. (1391) اهمیت ثروت‌های مالی در مصرف بخش خصوصی کشور: نگاهی استراتژیک در راستای اصلاح الگوی مصرف. فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی، 1(1) ، 125-144.
صمصامی، حسین و کیانپور، ‌فرشته. (1394). بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسلامی. معرفت اقتصاد اسلامی، 13(7)، 109-130.
صمصامی، حسین، داودی، پرویزو جهانی گوروان، جلال. (1393). هزینه های خلق پول در نظام بانکداری متعارف و راهکار تأمین مالی اسلامی. پژوهشنامه اقتصادی، 14(55)، 71-103.
کمیجانی، اکبر، ابریشمی، حمید و روحانی، سیدعلی.(1397). ماهیت بانک و فرآیند خلق پول بانکی؛ نقد دیدگاه‌های رایج و دلالت‌ها. جستارهای اقتصادی، 15(29)، 9-38.
مجاهدی‌موخر، ‌محمد‌مهدی، دلالی‌اصفهانی، ‌رحیم، صمدی، سعید، و بخشی‌دستجردی، ‌رسول. (1390). مدل سازی الگوی رفتار بین نسلی از عملکرد بانکداری ذخیره‌ی جزئی با تاکید بر رهیافت" موریس آله". تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 5(2)، 47-74.
محمودی‌نیا، داود، حسینی کندلجی، میرهادی و برهانی، لیلا. (1400). تبیین مفهوم خلق پول از هیچ در نظام بانکداری متعارف و حرکت به‌سمت بانکداری اصل ذخیره کامل: کاربردی از مدل سازگار جریان ـ سهام. مطالعات اقتصاد اسلامی، 13(2)، 33-80.
Bernanke, B. S. (1983). Non-monetary effects of the financial crisis in the propagation of the Great Depression.‏ The American Economic Review, 73(3), 257-276.
Bezemer, D. J. (2016). Towards an ‘accounting view’ on money, banking and the macroeconomy: history, empirics, theory. Cambridge Journal of Economics, 40(5), 1275-1295.‏
Borio, C. E. V., and Lowe, P. W. (2004). Securing Sustainable Price Stability:  Should Credit Come Back From the Wilderness? Bis Working Papers, 68(157).
Brun, F. M. (2022). Credit Creation Banking: a license to print money within the paradox of debt (Doctoral dissertation).‏ University of Sydney.
Cecchetti, S. G., Mohanty, M. S., & Zampolli, F. (2011). The real effects of debt.‏ Bis Working Papers, 68(352). URL https://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=1946170.
Dietsch, P. (2021). Money creation, debt, and justice. Politics, Philosophy & Economics, 20(2), 151-179.‏
Ehnst, D. (2022). Modern Monetary Theory: The Right Compass for Decision-Making. Intereconomics, 57(2), 128-134.‏
Faure, S., & Gersbach, H. (2021). On the money creation approach to banking. Annals of Finance, 17(3), 265-318.‏
Feinig, J. (2020). Toward a moral economy of money? Money as a creature of democracy. Journal of Cultural Economy, 13(5), 531-547.‏
Fischer, R., & Braun, D. (2003). Transfer potentials shape and equilibrate monetary systems. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 321(3-4), 605-618.‏
Friedman, B. M. (1982). Introduction, An Overview of the NBER's Research Project on The Changing Roles Debt and Equity in Financing US Capital Formation. The Changing Roles of Debt and Equity in Financing US Capital Formation (pp. 1-14). University of Chicago Press.‏
Gersbach, H., & Zelzner, S. (2022). Why bank money creation?. Center for Financial Studies Working Paper, (678).‏ CFS Working Paper Series.
Godley, W., & Lavoie, M. (2010). Monetary economics: an integrated approach to credit, money, income, production and wealth. Palgrave Macmillan. URL http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-4932.2010.00644.x/full.
Hook, A. (2022). Examining modern money creation: An institution-centered explanation and visualization of the “credit theory” of money and some reflections on its significance. The Journal of Economic Education, 1-22.‏
Kapadia, A. (2022). Society is debt. In A Handbook of Economic Anthropology (pp. 433-446). Edward Elgar Publishing.‏
McLeay, M., Radia, A., & Thomas, R. (2014). Money creation in the modern economy.‏  Quarterly Bulletin, Q1, 14-27
Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2011). From financial crash to debt crisis. American Economic Review, 101(5), 1676-1706.‏
Rochon, L. P. (1999). The creation and circulation of endogenous money: A circuit dynamique approach. Journal of economic issues, 33(1), 1-21.‏
Rolnick, A. J., Smith, B. D., & Weber, W. E. (1998). Lessons from a laissez-faire payments system: The Suffolk Banking System (1825-58). Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 22, 11-21.‏
Ryan-Collins, J., Greenham, T., Werner, R., & Jackson, A. (2012). Where does money come from. A guide to the UK monetary and banking system.  London: New Economics Foundation.
Stellinga, B., De Hoog, J., van Riel, A., & de Vries, C. (2021). Money and Debt: The Public Role of Banks. Springer Nature.‏ the Netherlands scientist council for government policy.
Tobin, J. (1969). A general equilibrium approach to monetary theory. Journal of money, credit and banking, 1(1), 15-29.‏
Van Eeghen, P. H. (2021). Funding money-creating banks: Cash funding, balance sheet funding and the moral hazard of currency elasticity. International Review of Financial Analysis, 76, 101736.‏
Werner, R. A. (2014). Can banks individually create money out of nothing?—The theories and the empirical evidence. International Review of Financial Analysis, 36, 1-19.‏
Xing, X., Wang, M., Wang, Y., & Stanley, H. E. (2020). Credit creation under multiple banking regulations: The impact of balance sheet diversity on money supply. Economic Modelling, 91, 720-735.‏
Xiong, W., Fu, H., & Wang, Y. (2017). Money creation and circulation in a credit economy. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 465, 425-437.‏