تأثیر نامتقارن قیمت نفت، نااطمینانی قیمت نفت و نرخ بهره بر بیکاری در ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‎آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه بجنورد

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد

10.30465/ce.2022.41708.1798

چکیده

نرخ بیکاری یکی از شاخص‌های اقتصادی است که همواره مورد توجه سیاست‎گذاران و اقتصاددانان بوده است. عوامل مختلفی بر نرخ بیکاری اثرگذار هستند. با توجه به شرایط اقتصادی ایران به‌عنوان یک کشور صادرکننده نفت، هدف این پژوهش بررسی اثرات نامتقارن قیمت نفت، نااطمینانی قیمت نفت و نرخ بهره بر بیکاری در ایران بااستفاده از داده‌های فصلی، طی دوره زمانی 1382:1 تا 1399:4 است. در این راستا با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی غیرخطی (NARDL)، ارتباط بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که اثر تغییرات مثبت و منفی قیمت نفت و نرخ بهره بر نرخ بیکاری نامتقارن بوده، اما اثر تغییرات مثبت و منفی متغیر نااطمینانی قیمت نفت بر نرخ بیکاری، متقارن است.
در این راستا با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی غیرخطی (NARDL)، ارتباط بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که اثر تغییرات مثبت و منفی قیمت نفت و نرخ بهره بر نرخ بیکاری نامتقارن بوده، اما اثر تغییرات مثبت و منفی متغیر نااطمینانی قیمت نفت بر نرخ بیکاری، متقارن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The asymmetric effect of oil prices, oil price uncertainty and interest rates on unemployment in Iran

نویسندگان [English]

 • narges sanjari konar sandal 1
 • behnam elyaspour 2
 • masoud nikooghadam 2
1 master's degree in economics/University of Bojnord
2 Assistant professor of economics, University of Bojnord, Iran.
چکیده [English]

Unemployment rate, as an important economic indicator, has always been one of the main issues of policymakers and economists. Various factors affect the unemployment rate. Considering the economic conditions of Iran as an oil exporting country the purpose of this study is to investigate the asymmetric effects of oil price, oil price uncertainty and interest rate on unemployment in Iran using seasonal data, during the period from 1382:1 to 1399:4. In this regard, using the Nonlinear Autoregressive Distributed Lag method (NARDL), the relationship between variables has been investigated. The results show that the effect of positive and negative changes in oil prices and interest rates on the unemployment rate is asymmetric, but the effect of positive and negative changes in the oil price uncertainty variable on the unemployment rate is symmetric.
The results show that the effect of positive and negative changes in oil prices and interest rates on the unemployment rate is asymmetric, but the effect of positive and negative changes in the oil price uncertainty variable on the unemployment rate is symmetric.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Unemployment rate
 • oil price
 • oil price uncertainty
 • interest rate
 • method (NARDL)
 • تاریخ دریافت: 26 خرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 05 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 20 شهریور 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 20 شهریور 1401