مدلسازی اثرات تکانه‌های قیمت نفت و ارتقای تکنولوژی تولید آن بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: رویکرد DSGE

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده اقتصاد

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده اقتصاد

3 دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

10.30465/ce.2021.36053.1649

چکیده

نقش و جایگاه کلیدی صنعت نفت در اقتصاد ایران موجب شده که تکانه‌های وارد بر این صنعت، بر کل اقتصاد اثرگذار باشد. از‌این‌رو، در این مطالعه سعی شده که با طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، اثرات تکانه‌های قیمت نفت و ارتقای تکنولوژی تولید آن، بر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی ‌شود. دراین‌راستا، برای برآورد پارامترها از داده‌های سال‌های 1352-1396 استفاده شده است. طبق نتایج به‌دست آمده، هر دو تکانه‌، اثر مثبت و معنی‌داری بر سرمایه‌گذاری نفتی، اشتغال، مخارج دولت، مصرف و اثر منفی بر سرمایه‌گذاری و GDP غیرنفتی دارد. تکانه مثبت قیمت نفت، بر تولید و صادرات نفت و GDP کل، اثر منفی دارد، اما اثر تکانه تکنولوژی بر این متغیرها مثبت است. با توجه به نقش مهم تکانه‌های تکنولوژی بر صنعت نفت و اقتصاد کلان، ارتقای تکنولوژی و توجه به جنبه‌های توسعه توان علمی و فنی این صنعت باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین به‌دلیل اینکه هر دو تکانه، اثر منفی بر تولید و سرمایه‌گذاری بخش غیرنفتی دارند، می‌توان گفت که درآمدهای نفتی نه تنها در جهت تقویت بخش غیرنفتی نبوده، بلکه موجب تضعیف آن شده است. بنابراین بازنگری اساسی در مدیریت منابع صندوق و اختصاص سهم بیش‌تری از تسهیلات به بخش غیرنفتی، ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the effects of oil price and It's production technology shocks on Iran's macroeconomic variables: DSGE approach

نویسندگان [English]

 • Hossein Tavakolian 1
 • Teimor mohammadi 2
 • younes khodaparast 3
1 Associate Professor Allameh Tabatabaee University Faculty of Economics
2 Associate Professor Allameh Tabatabaee University Faculty of Economics
3 Allameh Tabatabaee University Faculty of Economics
چکیده [English]

The Key Role of the Oil Industry in the Iranian Economy Has Caused the Shocks in This Industry to Affect the Entire Economy. In this Study, We have investigated the Effects of Oil Price and Production Technology Shocks on Macroeconomic Variables by Designing a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Model. This Model Includes the Household, Firm, Oil, National Development Fund, Government, and Foreign Sectors and the Data of the Years 1352-1396 have been used to Estimate the Parameters. The Results have shown that Oil Price and Technological Shocks have a Positive and Significant Effect on Oil Investment, Employment, Consumption, Government Expenditure, and a Negative Effect on non-oil Investment and GDP. According to Negative Consequence of Oil Price and Technological Shocks on Macroeconomic Situation, Oil Revenue Weaken non-oil Sector. Contrary to Technological Sock, Oil Price Shock has a Negative Impact on Oil Production and Export. The Macroeconomics Mechanism explains that at First Steps Inflation Would Stable Due to the Inflow of Oil Revenues and Increased Imports but then it will Increase Due to High Liquidity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • DSGE Model
 • Oil Industry
 • Technology Shock
 • Oil Price Shock
 • Macroeconomic Variables
 • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 12 مهر 1400
 • تاریخ پذیرش: 04 آبان 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1401