تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازار نیروی کار ایران با تأکید بر متغیرهای سن و مهاجرت

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

موسسه تحقیقات جمعیت کشور

10.30465/ce.2022.39824.1745

چکیده

زنان حدوداً نیمی از جمعیت فعال جوامع را تشکیل می‌دهند و عمدتاً مشارکت پایینی در بازار نیروی کار دارند. این پژوهش به‌منظور تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازار نیروی کار از داده‌های خام طرح آمارگیری نیروی کار در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ استفاده می‌نماید. نتایج تحقیق که از مدل لاجیت استفاده می‌نماید، نشان می‌دهد که معادلات روستا و شهر علی‌رغم شباهت‌های موجود (معنی‌داری و جهت تأثیرگذاری متغیرهای فرزندان زیر هفت سال، سن، توان دوم سن و تحصیلات) دارای تفاوت‌هایی هست؛ از جمله اینکه مهاجر خارجی بودن، در روستاها منجر به افزایش مشارکت زنان نشده در حالی‌که در شهرها داشتن تابعیت غیر ایرانی منجر به افزایش مشارکت زنان شده است. همچنین احتمال مشارکت زنان روستایی در مقایسه با زنان شهری در بازار نیروی کار تا سنین بالاتری، افزایشی خواهد بود. نتایج نشان می‌دهد، افزایش تحصیلات در زنان قدرتمندترین عامل مشارکت زنان شهری در بازار نیروی کار است. به گواه آمار، عمده دلیل افزایش جمعیت غیرفعال زنان، وظایف و مسئولیت‌های خانوادگی است که در این پژوهش هم افزایش تعداد فرزندان زیر هفت سال هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی و متأهل بودن در مناطق شهری منجر به کاهش حضور زنان در بازار نیروی کار خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Factors Affecting Women Labor Force Participation in Iran’s Labor Market; emphasizing age and migration variables

نویسنده [English]

  • Mlaihe Hadadmoghadam
Assistant professor, National Institute for Population Research (NIPR), IRAN
چکیده [English]

Women comprise roughly half of active population of societies. Although the education of women is costly, they mainly have low rate of participation in the labor market. Using raw data of labor force surveys for Iran labor market during period 1397 to 1398, this paper investigates factors affecting Women Labor Force Participation (WLFP). The results of this research, which uses logit model for analyzing its data, elaborate that despite similarities (significance and the same direction of effectiveness in the number of children under seven, age, age square, and education variables), there are differences in urban and rural estimation results. While non-Iranian nationality in urban areas has increased WLFP, it is not true for rural equation. Also, the probability of rural women participation in the labor market will increase till a higher age in comparison to urban sample. It is noteworthy that education is the most powerful factor in the participation of urban women in the labor market. According to Iran statistics, the main reason of increased non-active population is family responsibilities. As results show, increasing the number of children under seven, in urban and rural areas will decrease WLFP and being married will decrease WLFP in urban regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women Studies
  • Labor Market
  • Labor Force Participation Rate
  • Unemployment
  • Logit Model
  • تاریخ دریافت: 28 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 07 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 07 خرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1401