اندازه‌گیری فقر چندبعدی در ایران با روش تحلیل تناظر چندگانه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد توسعه، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

10.30465/ce.2022.39520.1736

چکیده

در این مقاله فقر چندبعدیِ سال‌های 1383 الی 1398 ایران مطالعه شده است. ابتدا از 13 نماگر ترتیبی در چهار بعد «رفاه اقتصادی»، «مسکن»، «سلامت» و «آموزش» استفاده و برای تعیین وزن نماگرها روش تحلیل تناظر چندگانه (MCA) به کار گرفته شد. سپس بر پایه این وزن‌ها یک نماگر مرکب فقر محاسبه ‌گردید و با 5 نوع خط فقر شامل ملاک اجتماع، ملاک اشتراک، 60 درصد میانه، 3 دهک اول و خط فقر مطلق شاخص‌های فقر به تفکیک مناطق شهری و روستایی به‌صورت مقطعی و سری زمانی به دست آمد. نتایج نشان داد که فقر چندبعدی مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است. همچنین قدرت جبران فقر در مناطق شهری بالاتر از مناطق روستایی است، به این معنی که در مناطق شهری خانوارها بهتر می‌توانند محرومیت در یک بعد را در بعد دیگر جبران کنند. روند فقر در 16 سال مورد بررسی به‌صورت نزولیِ محدب است که در سال‌های انتهایی تقریباً افقی شده است. بررسی فقر استان‌ها نیز نشان داد که استان‌های سیستان و بلوچستان و مازندران به ترتیب بیشترین و کمترین نسبت سرشمار فقر را داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multidimensional Poverty Measurement in Iran with Multiple Correspondence Analysis Method

نویسندگان [English]

  • Hosein Rabiee 1
  • Seyyed Mohammad Ali Kafaie 2
1 Ph.D. Student, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University
2 Assistant Professor, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

This paper measures multidimensional poverty from 2004 to 2019. 13 ordinal categorical indicators in four dimensions of "economic welfare," "housing," "health," and "education" are used and to determine the weight of the indicators, the method of multiple correspondence analysis (MAC) is used. Based on these weights, a composite poverty indicator is calculated. With five types of poverty lines, including union criterion, intersection criterion, 60% median, first three deciles, and the absolute poverty line, poverty indicators are obtained cross-sectionally and in time series by urban and rural areas. The results show that multidimensional poverty is higher in rural areas than in urban areas. The Compensating power of poverty is also higher in urban areas than in rural areas. This means that urban households can better compensate for deprivation in one dimension by another. In the 16 years under study, the poverty trend is a convex downward trend that has become almost horizontal in the last years. The study of poverty of the provinces also shows that the provinces of Sistan & Baluchestan and Mazandaran have the highest and lowest headcount ratio of the poverty, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multidimensional Poverty
  • Multiple Correspondence Analysis (MCA)
  • Composite Indicator of Poverty
  • Compensated Poverty
  • Weight of Indicator JEL Classification: I32
  • I3
  • D63
  • O1
اندایش، یعقوب، افقه، سید مرتضی و حسن زاده، فروزان. (1400). اندازه‌گیری شاخص‌های‌ فقر چندبعدی در استان خوزستان با استفاده از تعدیل روش آلکایر - فوستر و با در نظر گرفتن ابعاد اشتغال و مسکن، اقتصاد مقداری (درحال انتشار).
خداداد کاشی، فرهاد و حیدری، خلیل. (1388). اندازه‌گیری شاخص‌های فقر بر اساس عملکرد تغذیه‌ای خانوارهای ایرانی، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 9 (3)، 231-205.
دادگر، یدالله، نوفرستی، محمد و مختاری، محمدعلی. (1399). یک ارزیابی از سطح، روند، و توزیع فقر چندبعدی در ایران، برنامه‌ریزی و بودجه، 25 (2)، 43-25.
راغفر، حسین و اسفندیارپور، مهدیه. (1394). اندازه‌گیری فقر چندبعدی در ایران طی سال‌های 1388-1392 (با استفاده از روش آلکایر-فوستر)، فصلنامه راهبرد اقتصادی، 13، 233-201.
سالم، علی‌اصغر، ابونوری، اسمعیل و عرب یارمحمدی، جواد. (1397). رویکرد چندبعدی به اندازه‌گیری فقر؛ مفاهیم نظری و شواهد تجربی از اقتصاد ایران در سال‌های 1370-1392، فصلنامه رفاه اجتماعی، 68، 41-9.
سن، آمارتیا. (1396). توسعه یعنی آزادی (ترجمه محمدسعید نوری نائینی). چاپ هفتم. تهران: نشر نی. (انتشار به زبان اصلی، 1999).
شیروانیان، عبدالرسول؛ بخشوده، محمد و مهرجو، سعید. (1392). مقایسه رویکرد فقر درآمدی و رویکرد چندبعدی فقر مسکن در برنامه حمایت از مسکن روستایی در ایران، مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 5 (3)، 81-65.
عرب یارمحمدی، جواد. (1397). رویکرد چندبعدی به اندازه‌گیری فقر مفاهیم نظری و شواهد تجربی از اقتصاد ایران. رساله دکتری علوم اقتصادی. دانشگاه سمنان، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری.
عظیمی، حسین. (1371). مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران. چاپ نهم. تهران: نشر نی.
علی‌نیا، پریسا. (1388). اندازه‌گیری چندبعدی فقر توسط مدل معادلات ساختاری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شریف، دانشکده اقتصاد و مدیریت.
فطرس، محمدحسن و شهبازی، فاطمه. (1395). بررسی روند فقر و نابرابری در مناطق روستایی ایران دوره زمانی 1363-1393، تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 8 (2)، 155-133.
فطرس، محمدحسن و قدسی، سوده. (1396). مقایسه عملکرد برنامه‌های توسعه ایران با شاخص فقر چندبعدی محاسبه شده به روش آلکایر و فوستر. فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 27، 45-64.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. (1397). خط فقر ایران در سال 1395 و مروری بر روش محاسبه آن. مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت پژوهش‌های اقتصادی، دفتر مطالعات اقتصادی، گزارش شماره 16159.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (1399). مجموعه گزارش‌های اسناد پشتیبان تدوین برنامه هفتم توسعه در حوزه رفاه و تامین اجتماعی: ۳. تصویر ابعاد فقر در ایران. تهران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. (1400). مجموعه گزارش‌های پایش فقر: ۱. پایش فقر در سال 1399. تهران: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت رفاه اجتماعی.
 Alkire, S. (2007). Choosing Dimensions: The Capability Approach and Multidimensional Poverty. In N. Kakwani, & J. Silber (Eds.), The Many Dimensions of Poverty (pp. 89–119). New York: Palgrave Macmillan.
Alkire, S., Foster, J., Seth, S., Emma Santos, M., Roche, J. M. & Ballon, P. (2015). Multidimensional Poverty Measurement and Analysis. Oxford University Press.
Asselin, L. M. & Anh V. T. (2008). Multidimensional Poverty and Multiple Correspondence Analysis. In N. Kakwani, & J. Silber (Eds.), Quantitative Approaches to Multidimensional Poverty Measurement (pp. 80-103). New York: Palgrave Macmillan.
Asselin, L. M. (2009). Analysis of multidimensional poverty: Theory and case studies. Springer Science & Business Media.
Atkinson, A. B. (1987). Poverty. In J. Eatwell, M. Milgate and P. Newman (Eds.), The New Palgrave: A Dictionary of Economics, Vol. 3 (pp. 928-933).
Barnes, H., Wright, G., Noble, M., & Dawes, A. (2007). The South African Index of Multiple Deprivation for Children: Census 2001. Cape Town: HSRC Press.
Chakravarty, S. R., & Silber, J. (2008). Measuring multidimensional poverty: the axiomatic approach. In N. Kakwani, & J. Silber (Eds.), Quantitative approaches to multidimensional poverty measurement (pp. 192-209). New York: Palgrave Macmillan.
Ciani, M., Gagliardi, F., Riccarelli, S., & Betti, G. (2019). Fuzzy measures of multidimensional poverty in the Mediterranean Area: A focus on financial dimension. Sustainability, 11(1), 143.
El Bouhadi, A., Elkhider, A., & Kchirid, E. M. (2012). The Multidimensional Approach to Poverty Measurement: Case of Morocco.        Applied Econometrics and International Development, 12(2).
Ezzrari, A., & Verme, P. (2012). A multiple correspondence analysis approach to the measurement of multidimensional poverty in Morocco, 2001–2007. The World Bank.
Steinert, J. I., Cluver, L. D., Melendez-Torres, G. J., & Vollmer, S. (2016). One Size Fits All? The Validity of a Composite Poverty Index Across Urban and Rural Households in South Africa. Soc Indic Res 136 (1), 51–72.
Njong, A. M., & Ningaye, P. (2008). Characterizing weights in the measurement of multidimensional poverty: An application of data-driven approaches to Cameroonian data. OPHI working paper No. 21.
Thorbecke, E. (2007). Multidimensional Poverty: Conceptual and Measurement Issues. In N. Kakwani, & J. Silber (Eds.), The Many Dimensions of Poverty (pp. 3–19). New York: Palgrave Macmillan.
World Bank (2020). Poverty and Shared Prosperity 2020: Reversals of Fortune. The World Bank.