بررسی پایداری بدهی های دولت در ایران با استفاده از تابع واکنش سیاستگذار و آزمون علیت غیر خطی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو- دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

10.30465/ce.2022.38944.1721

چکیده

پایداری بدهی‌های دولت در حقیقت هسته مرکزی پایداری مالیه عمومی را تشکیل می‌دهد. کشورهای زیادی تا کنون به دلیل سطح بالای بدهی‌های خود دچار بحران شده‌اند. روند افزایش بدهی‌های دولت در ایران نشان می دهد که مساله پایداری بدهی‌ها به زودی به یکی از چالش های کشور مبدل خواهد شد. در این مطالعه پایداری بدهی‌های دولت در ایران در بازه زمانی سال‌های 1353 تا 1398 با استفاده از داده‌های اصلاح شده موسوی نیک و باقری پرمهر (1398) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از روش بوهن (2008) و برآورد تابع واکنش تراز بودجه دولت به انباشت بدهی ها با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری استفاده شده است تا مشخص شود که آیا دولت در پاسخ به افزایش انباشت بدهی های خود کسری بودجه را کاهش می دهد یا اینکه نسبت به انباشت بدهی هایش بی تفاوت است. همچنین به منظور بررسی بیشتر ارتباط غیر خطی تراز بودجه دولت و انباشت بدهی ها نیز از آزمون علیت گرنجری غیر خطی به دو روش هیمسترا و جونز (1994) و نسخه اصلاح شده آن توسط دیکز و پانچنکو (2006) استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از عدم واکنش تراز بودجه دولت به انباشت بدهی هایش در هر دو روش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Iran's debt sustainability using policymaker reaction function and nonlinear causality

نویسندگان [English]

 • mohammad hossein memarian 1
 • Ali Taiebnia, 2
 • mohsen Mehrara 2
1 student- university of Tehran
2 University of Tehran
چکیده [English]

Debt sustainability is the core part of government fiscal sustainability in theory. Many countries have faced economic crises due to the high level of public debt. The rising trend of Iran’s public debt shows that in a short time debt sustainability is going to be a policy challenge. This study investigates the debt sustainability in Iran in the 1353 to 1398 period. In this regard, Bohn's (2008) method has been used to reveal if the government responds properly to rising Debt by reducing the primary deficit. In order to check for nonlinear relation, Hemistra and Jones (1994) test for nonlinear Granger causality, and the newer version of it by Diks and Panchenko (2006) was applied to the data series. The result indicates no response to the rising debt. I other words, the government does not care about the debt level and the primary deficit is not affected by the debt level.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Debt Sustainability
 • Structural Vector Autoregressive Model
 • Nonlinear Granger Causality
 • Iran
 • primary deficit
 • تاریخ دریافت: 21 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 20 فروردین 1401
 • تاریخ پذیرش: 18 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1401