بررسی پایداری بدهی های دولت در ایران با استفاده از تابع واکنش سیاستگذار و آزمون علیت غیر خطی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه تهران

2 استاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

10.30465/ce.2022.38944.1721

چکیده

پایداری بدهی‌های دولت در حقیقت هسته مرکزی پایداری مالیه عمومی را تشکیل می‌دهد. کشورهای زیادی تا کنون به دلیل سطح بالای بدهی‌های خود دچار بحران شده‌اند. روند افزایش بدهی‌های دولت در ایران نشان می دهد که مساله پایداری بدهی‌ها به زودی به یکی از چالش های کشور مبدل خواهد شد. در این مطالعه پایداری بدهی‌های دولت در ایران در بازه زمانی سال‌های 1353 تا 1398 با استفاده از داده‌های اصلاح شده موسوی نیک و باقری پرمهر (1398) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از روش بوهن (2008) و برآورد تابع واکنش تراز بودجه دولت به انباشت بدهی ها با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری استفاده شده است تا مشخص شود که آیا دولت در پاسخ به افزایش انباشت بدهی های خود کسری بودجه را کاهش می دهد یا اینکه نسبت به انباشت بدهی هایش بی تفاوت است. همچنین به منظور بررسی بیشتر ارتباط غیر خطی تراز بودجه دولت و انباشت بدهی ها نیز از آزمون علیت گرنجری غیر خطی به دو روش هیمسترا و جونز (1994) و نسخه اصلاح شده آن توسط دیکز و پانچنکو (2006) استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از عدم واکنش تراز بودجه دولت به انباشت بدهی هایش در هر دو روش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Iran's debt sustainability using policymaker reaction function and nonlinear causality

نویسندگان [English]

  • mohammad hossein memarian 1
  • Ali Taiebnia, 2
  • mohsen Mehrara 2
1 PhD Candidate, University of Tehran
2 Professor, University of Tehran
چکیده [English]

Debt sustainability is the core part of government fiscal sustainability in theory. Many countries have faced economic crises due to the high level of public debt. The rising trend of Iran’s public debt shows that in a short time debt sustainability is going to be a policy challenge. This study investigates the debt sustainability in Iran in the 1353 to 1398 period. In this regard, Bohn's (2008) method has been used to reveal if the government responds properly to rising Debt by reducing the primary deficit. In order to check for nonlinear relation, Hemistra and Jones (1994) test for nonlinear Granger causality, and the newer version of it by Diks and Panchenko (2006) was applied to the data series. The result indicates no response to the rising debt. I other words, the government does not care about the debt level and the primary deficit is not affected by the debt level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Debt Sustainability
  • Structural Vector Autoregressive Model
  • Nonlinear Granger Causality
  • Iran
  • primary deficit JEL Classification: H63
بوستانی رضا ، صلوی تبار شیرین. بررسی استقلال بانک مرکزی از بعد مالی. فصلنامه روند. شماره 78. 1396. ص108-75
خانمیرزایی، فرهاد. دمنه، نیلوفر. (1397)/ تحلیل پایداری بدهی دولت و ارائه راهکار خروج از مسیر ناپایداری مالی / بیست و هشتمین همایش سالانه پولی- ارزی/
خیابانی، ناصر، کریمی پتانلار، سعید و موتمنی، مانی (1391). بررسی پایداری مالی دولت ایران با روش همچمعی چند جانبه، فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه، 17(1)، 89-73
روزنامه دنیای اقتصاد، 25/02/1400
فتاحی، شهرام، حیدری دیزگرانی، علی، عسگری، الناز.(1393)/ بررسی پایداری بدهی دولت در اقتصاد ایران/ فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی/ سال دوم شماره 6، ص 86-67
فلاحتی، علی، فتاحی، شهرام، حیدری دیزگرانی، علی، شکری، نعیم (1396)/ بررسی پایداری مالی و تکانه های گذرا در اقتصاد ایران/ اقتصاد مالی و توسعه/ دوره 11، شماره 41 ص 154-123
کمیجانی، اکبر و گودرزی فراهانی، یزدان (1394)، پایداری مالی دولت در اقتصاد ایران با رویکرد مدل هم­انباشتگی، دو فصلنامه مطالعات و سیاست­های اقتصادی، 11(2):26-3.
کریمی پتانلار، سعید، جعفری صمیمی، احمد، منتظری شورکچالی، جلال (1396)/ پایداری بدهی دولت در ایران: شواهد جدید از تابع واکنش مالی/ پژوهش های اقتصاد پولی، مالی/ سال 24، شماره 14
پورمحمدی، سید حمید (1398)/ رساله دکتری- پردیس کیش دانشگاه تهران
مجاری ایجاد بدهی های دولت- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی- 1398
بدهی عمومی به زبان ساده - مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی- 1399
ممی پور، سیاب، گودرزی، فرزانه (1399)/ بررسی پایداری مالی دولت در ایران با استفاده از آزمون ریشه واحد مارکف سویچینگ/ تحقیقات اقتصادی (دانشگاه تهران)/ دوره 55، شماره 2، ص 462-437
موسوی نیک، سید هادی، باقری پرمهر، شعله (1398)/ ساخت سری زمانی بدهی دولت و برآورد نسبت بهینه بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی و فضای مالی در اقتصاد ایران/ فصلنامه پژوهش های اقتصاد (رشد و توسعه پایدار)/ سال 19، شمار 1، ص 52-29
 Bohn, H. (2008). The sustainability of fiscal policy in the United States. Sustainability of public debt, 15-49.
Pradhan, K. (2014). Is India’s public debt sustainable?. South Asian Journal of Macroeconomics and Public Finance, 3(2), 241-266.
Bostan, I., & Toderașcu, C. (2018). Challenges and Vulnerabilities on Public Finance Sustainability. A Romanian Case Study. Journal of Risk and Financial Management, 11(3), 55.
Hamilton, J. D., & Flavin, M. A. (1985). On the limitations of government borrowing: A framework for empirical testing (No. w1632). National Bureau of Economic Research.
Baek, E., & Brock, W. (1992). A general test for nonlinear Granger causality: Bivariate model. Iowa State University and University of Wisconsin at Madison Working Paper.
Bekiros, S. D., & Diks, C. G. (2008). The relationship between crude oil spot and futures prices: Cointegration, linear and nonlinear causality. Energy Economics, 30(5), 2673-2685.
Brady, G. L., & Magazzino, C. (2017). The sustainability of Italian public debt and deficit. International Advances in Economic Research, 23(1), 9-20.
Burret, H. T., Feld, L. P., & Köhler, E. A. (2013). Sustainability of public debt in Germany–Historical considerations and time series evidence. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 233(3), 291-335.
Chiou-Wei, S. Z., Chen, C. F., & Zhu, Z. (2008). Economic growth and energy consumption revisited—evidence from linear and nonlinear Granger causality. Energy Economics, 30(6), 3063-3076.
Cuestas, J. C., & Regis, P. J. (2018). On the dynamics of sovereign debt in China: sustainability and structural change. Economic Modelling, 68, 356-359.
Cuestas, J. C., & Regis, P. J. (2018). On the dynamics of sovereign debt in China: sustainability and structural change. Economic Modelling, 68, 356-359.
Dhamala, M., Rangarajan, G., & Ding, M. (2008). Estimating Granger causality from Fourier and wavelet transforms of time series data. Physical review letters, 100(1), 018701.
Diks, C., & Panchenko, V. (2006). A new statistic and practical guidelines for nonparametric Granger causality testing. Journal of Economic Dynamics and Control, 30(9-10), 1647-1669.
Franses, P. H., & Van Dijk, D. (2000). Non-linear time series models in empirical finance. Cambridge university press.
Ghosh, A. R., Kim, J. I., Mendoza, E. G., Ostry, J. D., & Qureshi, M. S. (2013). Fiscal fatigue, fiscal space and debt sustainability in advanced economies. The Economic Journal, 123(566), F4-F30.
Hiemstra, C., & Jones, J. D. (1994). Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price‐volume relation. The Journal of Finance, 49(5), 1639-1664.
Hlaváčková-Schindler, K., Paluš, M., Vejmelka, M., & Bhattacharya, J. (2007). Causality detection based on information-theoretic approaches in time series analysis. Physics Reports, 441(1), 1-46.

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2013/fiscal-sustainability_gov_glance-2013-11-en

IMF, B. (2011). Public Sector Debt Statistics: Guide for Compilers and Users-2011.

IMF Fiscal Monitor 2020

Lankester-Campos, V., Loaiza-Marín, K., & Monge-Badilla, C. (2020). Assessing public debt sustainability for Costa Rica using the fiscal reaction function. Latin American Journal of Central Banking, 1(1-4), 100014.
Mahdavi, S. (2014). Bohn's test of fiscal sustainability of the American state governments. Southern Economic Journal, 80(4), 1028-1054.
Mendoza, E. G., & Ostry, J. D. (2008). International evidence on fiscal solvency: Is fiscal policy “responsible”?. Journal of Monetary Economics, 55(6), 1081-1093.
Nazlioglu, S. (2011). World oil and agricultural commodity prices: Evidence from nonlinear causality. Energy policy, 39(5), 2935-2943.
Papadopoulos, A. P., & Sidiropoulos, M. G. (1999). The sustainability of fiscal policies in the European Union. International Advances in Economic Research, 5(3), 289-307.
Pradhan, K. (2014). Is India’s public debt sustainable?. South Asian Journal of Macroeconomics and Public Finance, 3(2), 241-266
Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2010). Growth in a Time of Debt. American economic review, 100(2), 573-78.
Trehan, B., & Walsh, C. E. (1988). Common trends, the government's budget constraint, and revenue smoothing. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 425-444.
Trehan, B., & Walsh, C. E. (1991). Testing intertemporal budget onstraints: Theory and applications to US federal budget and current account deficits. Journal of Money, Credit and banking, 23(2), 206-223.
Yilanci, V., & Ozcan, B. (2008). External debt sustainability of Turkey: A nonlinear approach. International Research Journal of Finance and Economics, 20(10), 91-99.
Yilanci, V., & Ozcan, B. (2008). External debt sustainability of Turkey: A nonlinear approach. International Research Journal of Finance and Economics, 20(10), 91-99