بررسی اثر بحران مالی بر شبکه بازارهای نفت

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

2 دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

چکیده

بحران‌های مالی می‌توانند، به تغییرات گسترده‌ای در اقتصاد کشورها و بازارهای مالی منجر شوند. اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد وابسته به نفت است و به عنوان بخشی از بازار نفت اوپک، تحت تأثیر بحران‌های وارد بر بازار نفت اوپک است، پس پژوهش در این باره ضرورت می‌یابد. این پژوهش، برای نخستین بار به بررسی بازارهای نفت، با رویکرد شبکه پیچیده در دوران بحران های مالی و مقایسه با قبل از بحران و بعد از بحران مالی برای دوره زمانی 2/1/2003 تا 26/8/2019 می‌پردازد. نتایج نشان دادند، در بحران مالی، طول مسیر میانگین شبکه بازارهای نفتی، در حداقل قرار دارد، چگالی و وزن شبکه، در بحران‌های مالی حداقل است و به این معنی است که یک نوسان در زمان بحران‌های مالی سریع‌تر و مستقیم در بازارهای نفت گسترش می‌یابد. ارتباط بازارهای مالی و شبکه سرریز، در زمان بحران‌های مالی کاهش می‌یابد. تعداد یال‌ها در زمان بحران مالی، کاهش یافته است. ارتباط بازارهای نفت، با رویکرد GARCH-BEKK برای چهار مرحله، قبل از بحران، بحران مالی آمریکا، بحران مالی اروپا و بعد از بحران مالی بررسی شد. در بحران مالی، تأثیرپذیری بازار اوپک بیش‌تر از سایر بازارهای نفتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

effect of financial crisis on oil market network

نویسندگان [English]

  • samaneh bagheri 1
  • habib ansari samani 2
1 Ph.D.Student in Economics, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University
2 Associate Professor of Economics, Faculty of Economics, Management and Accounting, University of yazd
چکیده [English]

Financial crises can lead to Extensive changes in countries' economies and financial markets. Iran's economy is an oil-dependent economy and, as part of the OPEC oil market, is affected by crises in the OPEC oil market, so research is needed. This study, for the first time, examines the oil markets, with a complex network approach during the financial crisis and compares with pre-crisis and post-crisis for the period 2/1/2003 to 26/8/2019. The results showed that in the financial crisis, the average path length of the oil market network is at a minimum, the density and weight of the network are minimal in the financial crisis, which means that a fluctuation in times of financial crisis is faster and more direct in the markets. Oil is expanding. The relationship between financial markets and the overflow network is reduced during financial crises. The number of ridges has decreased during the financial crisis. The relationship between oil markets and the GARCH-BEKK approach was examined for four phases: pre-crisis, US financial crisis, European financial crisis and post-financial crisis. In the financial crisis, the OPEC market is more affected than other oil markets

کلیدواژه‌ها [English]

  • Garch-Bekk
  • complex network
  • financial crisis
  • oil markets
  • opec oil