بررسی تطبیقی سه چهرۀ عمدۀ لیبرالیسم در اقتصاد

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسنده

دانشیار روابط بین‌الملل، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

لیبرالیسم مجموعۀ متنوعی از ارزش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی را در بر می‌گیرد که در گذر زمان به اشکال مختلفی تفسیر شده‌ و شاخه‌های مختلفی را ایجاد کرده است. این مقاله به بررسی وجوه اصلی لیبرالیسم اقتصادی در عصر مدرن اختصاص دارد. سؤال اصلی این است که شاخه‌های اصلی تحقق‌یافتۀ لیبرالیسم اقتصادی در دورۀ مدرن چه بوده‌اند. در پاسخ به سؤال بر سه گرایش اصلی آن شامل لیبرالیسم کلاسیک، لیبرالیسم برابری‌گرا، و نئولیبرالیسم تأکید شده است. گرایش اول در سده‌های هجده و نوزده و دو گرایش بعدی در سدۀ بیست تحقق یافتند. این مقاله به‌روش توصیفی ـ تحلیلی فرازوفرود‌های لیبرالیسم طی سده‌های اخیر را تحلیل کرده است. این مقاله توضیح می‌دهد که منطق بازار آزاد در لیبرالیسم پس از تضعیف در نیمۀ اول سدۀ بیستم مجدداً تقویت شد و در دورۀ نئولیبرالیسم به اوج رسید.1

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of the Three Main Faces of Economic Liberalism

نویسنده [English]

  • Abdollah Ghanbarloo
Associate professor in International political economics , institute for humanities and cultural studies
چکیده [English]

Liberalism encompasses a diverse range of political, economic, social, and cultural values that have been interpreted over time in various ways and have created various branches. This article deals with the main faces of economic liberalism. There have been three main branches of economic liberalism: Classical liberalism, egalitarian liberalism, and neo-liberalism. Classical liberalism has been developed in 19th century emphasizing the negative nature of freedom in the market. During the 20th century, two other faces of economic liberalism have been emerged. Egalitarian liberalism which likes a more equal distribution of benefits, and neo-liberalism which prioritizes economic liberalization policies such as privatization, deregulation, and free trade. Neo-liberalism supports the idea that free market needs a strong state in order to protect it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capitalism
  • Democracy
  • Liberty
  • Classical Liberalism
  • Welfare State
  • Keynesianism
  • Neo-liberalism JEL Classification: B1
  • B2
  • F5
اسمیت، آدام (1357)، ثروت ملل، ترجمۀ سیروس ابراهیم‌زاده، تهران: پیام.
بشیریه، حسین (1378)، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم: لیبرالیسم و محافظه‌کاری، تهران: نی.
تفضلی، فریدون (1385)، تاریخ عقاید اقتصادی: از افلاطون تا دورۀ معاصر، تهران: نی.
عالم، عبدالرحمن (1377)، تاریخ فلسفۀ سیاسی غرب: عصر جدید و سدۀ نوزدهم، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
لیپست، سیمور مارتین (1383)، دایرةالمعارف دموکراسی، ترجمۀ گروهی از مترجمان، ج 3، تهران: کتاب‌خانۀ تخصصی وزارت امور خارجه.
هارت، مایکل و آنتونیو نگری (1387)، انبوه خلق: جنگ و دموکراسی در عصر امپراتوری، ترجمۀ رضا نجف‌زاده، تهران: نی.
 
Butler, Eamonn (2015), Classical Liberalism: A Primer, London: The Institute of Economic Affairs.
Dewey, John (1999), Liberalism and Social Action, Amherst, NY: Prometheus Books.
Friedman, Milton (2002), Capitalism and Freedom, Chicago and London: The University of Chicago Press.
Friedman, Milton and Rose Friedman (1980), Free to Choose: A Personal Statement, New York and London: Harcourt Brace Jovanovich.
Harvey, David (2005), A Brief History of Neoliberalism, Oxford: Oxford University Press.
Hayek, Friedrich A. von (1976), Law, Legislation and Liberty, vol. 2: The Mirage of Social Justice, Chicago: The University of Chicago Press.
Hayek, Friedrich A. von (1991), The Road to Serfdom, London and New York: Routledge.
Merriam, C. E. (Jr.) (1989), “Thomas Paine’s Political Theories”, Political Science Quarterly, vol. 14, no. 3.
Mises, Ludwig von (1996), Human Action: A Treatise on Economics, Bettina Bien Greaves (ed.), San Francisco: Fox & Wilkes.
Mises, Ludwig von (1998), Interventionism: An Economic Analysis, Bettina Bien Greaves (ed.), Irvington-on-Hudson, NY: Foundation for Economic Education.
Nozick, Robert (1974), Anarchy, State, and Utopia, Oxford: Blackwell.
Raico, Ralph (2012), Classical Liberalism and the Austrian School, Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute.
Stringham, Edward P. (2004), “Commerce, Markets, and Peace: Richard Cobden’s Enduring Lessons”, The Independent Review, vol. IX, no. 1.