اقتصاد سیاسی: ابزاری قدرت‌مند برای تحلیل و سیاست‌گذاری در عرصه‌های گوناگون قرن بیست‌و‌یکم

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسنده

استاد اقتصاد، دانشگاه بهشتی

چکیده

اقتصاد سیاسی پارادایمی قوی از مجموعه مطالعات بین‌رشته‌ای اقتصاد است که انواع عرصه‌ها و موضوعات را تحلیل می‌کند. این یک مسئلۀ اساسی است. درعین‌حال‌، یافته‌های اقتصاد سیاسی ابزارهای کارسازی برای سیاست‌گذاری در اختیار مدیران ارشد قرار خواهند داد. در این مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی، روشهای ترکیبی، و کاربرد نظریه‌های اقتصادی و بین‌رشته‌ای اقتصاد سیاسی را تبیین، تحلیل، و ارزیابی می‌کنیم. کاربرد نتایج این اثر باتوجه‌به ماهیت بین‌رشته‌ای اقتصاد سیاسی می‌تواند برای حل مسئله‌های رشتۀ اقتصاد به‌طور خاص و رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی به‌طور کلی کمک‌کننده باشد. یافته‌های این مقاله براساس آخرین پژوهش‌های موجود درخصوص موضوع تا سال 2019 م برای تحلیل ابعاد گوناگون اقتصاد ایران و طراحی ساختار سیاستی باتوجه‌به اصلاح نهادهای بالادستی بسیار کمک‌کننده خواهند بود، زیرا مطالعات نشان می‌دهند که بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران جنبۀ اقتصاد سیاسی دارند و فقط به موضوع اقتصادی مربوط نیستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Economy: A 21-Century Strong Device for Analyzing and Policy Making

نویسنده [English]

  • Yadollah Dadgar
Professor in economics, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Political economy is a strong paradigm in interdisciplinary studies of economics, which can analyze different economic and non- economic issues. In addition, findings of political economy can provide efficient instruments for policy making in economic systems. Using analytical-descriptive method, interdisciplinary method and employing economic theories, this paper is going to explain, analyze and investigate political economy. Considering the interdisciplinary nature of political economy, which is one of the most fruitful scientific disciplines in social science, the findings of this paper can be helpful in solving the problems of economics and also other social science’s disciplines. The findings of this paper, based on the latest available researches on the subject by 2019, can also be helpful in analyzing the various dimensions of Iran's economy and in designing a policy structure considering superior institutions, since many studies show that many of the problems of Iran's economy are political-economic, not only economic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Economy
  • Economic Analyzes
  • Policy Making
  • Policy Implication
  • Economics. JEL Classification: JEL:A11
  • A14
  • B41
اسمیت، آدام (1375)، ثروت ملت‌ها، ترجمۀ سیروس ابراهیم‌زاده، تهران: پیام.
تفضلی، فریدون (1372)، تاریخ عقاید اقتصادی، تهران: نی.
دادگر، یدالله (1391)، درآمدی بر روش‌شناسی علم اقتصاد، تهران: نی.
دادگر، یدالله (1393)، «اقتصاد سیاسی قانون اساسی و انضباط بخش عمومی»، نشریۀ اقتصاد تطبیقی، ش 2.
دادگر، یدالله (1396 الف)، اصول تحلیل اقتصادی: خرد و کلان، تهران: آماره.
دادگر، یدالله (1396 ب)، مالیۀ عمومی و اقتصاد دولت، تهران: نور علم.
دادگر، یدالله (1397)، تاریخ عقاید اقتصادی، تهران: سمت.
شومپیتر، جوزف (1375)، تاریخ تحلیل اقتصادی، ترجمۀ فریدون فاطمی، تهران: مرکز.
کاتوزیان، محمدعلی (1374)، ایدئولوژی و روش در علم اقتصاد، تهران: مرکز.
کوتر، رابرت و تامس یولن (1389)، حقوق و اقتصاد، ترجمۀ یدالله دادگر و حامده اخوان، تهران: تربیت مدرس.
مصلحی‌نژاد، عباس (1395)، اقتصاد سیاسی ایران، تهران: دانشگاه تهران.
منی، پیرو (1375)، فلسفه و اقتصاد، ترجمۀ مرتضی نصرت، تهران: عملی ـ فرهنگی.
میل، استوارت (1358)، تأملاتی در حکومت انتخابی، ترجمۀ علی رامین، تهران: نی.
نورث، داگلاس (1379)، ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی، ترجمۀ آزاد ارمکی، تهران: نی.
 
Acemoglu, D. and J. Robbinson (2012), Why Nations Fail, Crown Business Publishers.
Alesina, A. (2007), Political Economy, NBER.
Alt, J. and K. Shepsle (1990), Prospective on Positive Political Economy, Cambridge University Press.
Becker, G. (1983), “A Theory of Competition among Pressure Group for Political Influencer”, Quarterly Journal of Economics, vol. 98, no. 3.
Benson, J. (2018), Crypto-Currency Investing For Dummies, Create Space Publishers.
Buchanan, J. M. (1990), “The Domain of Constitutional Economics”, Constitutional Political Economy, vol. 1, no. 1.
Butler, C. (2010), Modernism, Oxford University Press.
CMT Level (2018), An Introduction to Technical Analysis, Wiley Publishers.
Coase, R. (1964), “The Regulatory Industries”, in: O. Williamson (2002), the Lens of Contract, American Economic Review, vol. 92, no. 2.
Cohen, B. (1982), “Scientific Revolutions and Creativity in the Enlightenment”, 18th Century Life, vol. 7, no. 2.
Crespo, F. (2013), Philosophy of the Economy, Springer Publishers.
Duke, A. (2018), Thinking in Bets, Portfolio Publishers.
Frieden, J., D. Lake, and L. Broz (2017), International Political Economy, Norton Publishers.
Groenwegen, P. (2008), “Political Economy and Economics”,The New Palgrave: A Dictionary of Economics, vol. 3.
Harari, Y. (2017), Homo, Deus, Harper Publishers.
Hasket, J. (2017), Capitalism without Capital, Princeton University Press.
Henry, J. (2012), The Making of Neoclassical Economics, Rutledge Publishers.
Hunt, E. (2011), History of Economic Thought, Rutledge Publishers.
Jevons, W. S. (1871), The Theory of Political Economy, London, Macmillan.
Katouzian, M. (1980), Ideology and Method in Economics, Macmillan.
Kirchler, E. (2018), Economic Psychology, Cambridge University Press.
Kruger, A. (1974), “The Political Economy of the Rent Seeking”, American Economy Review, vol. 64, no. 3.
Lange, G, Q. Wodon, and K. Carey (2018), The Changing Wealth of Nations, World Bank Publishers.
Madra, Y. (2016), Late Neoclassical Economics, Rutledge Publishers.
Margan, J. (2015), What is Neoclassical Economics, Rutledge Publishers.
Marshal A. (1890), Principles of Economics, London, MacMillan
Mcdowell, J. (2017), Evidence that Demands a Verdict, Thomas Nelson Publishers.
Medma, S. and W. Samuels (2013), The History of Economic Thought, Rutledge Publishers.
Mill, J. (2009), Principles of Political Economy, Gutenberg Publishers.
Moll, D. (2017), Corporations and Other Business Associations, Western Wcademic Publishers.
Musgrave, F, E. Kacapyr, and M. Redelsheimer (2018), Barron Micro Economics, Educational Series Publishers.
Pikkety, T. (2013), Capital in 21 Century, Harvard University Press.
Ringen, S. (2016), The Perfect Dictatorship, Hong Kong University Press.
Robertson, J. (2016), The Enlightenment, Oxford University Press.
Rodrik, D. (2012), The Globalization Paradox, Norton Publishers.
Satoshi, S.) 2018(, Crypto Currency, Create Space Publishers.
Sen, A. (1991), On Ethics and Economics, Blackwell Publisher.
Smith, A. (2001), The Theory of Moral Sentiments, Gutenberg Publishers.
Smith, A. (2009), Wealth of Nations, Thrifty Book Publishers.
Sowell, T. (2019), Discrimination and Disparities, Basic Books.
Thaler, R. (2016), Misbehaving, Norton Publishers.
Tirole, J. (2017), Economics for the Common Good, Princeton University Press.
Uchida, H. (2009), Marx for the 21th Century, Rutledge.
Williamson, O. (1996), The Mechanism of Governance, Oxford University Press.
Williamson, O. (2002), “The Lens of Contract”, American Economic Review, vol. 92, no. 2.
Zak, P. (2017), Trust Factor, American Publishers.