آیا میان تورم و بی‌کاری مبادلۀ سیاستی وجود دارد؟ یک مطالعۀ تطبیقی بین‏کشوری با مدل خودبازگشت برداری جهانی (GVAR)

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

2 استادیار اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

بررسی مبادلۀ سیاستی تورم ـ بی‌کاری سابقۀ طولانی دارد که به پژوهش‏های فیشر (Fischer 1926) و فیلیپس (Phillips 1958) برمی‏گردد. در پژوهش حاضر ارتباط تورم ـ شکاف تولید را طی دورۀ 4Q1988 تا 1Q2013 با استفاده از مدل خودبازگشت برداری جهانی (GVAR) و با درنظرگرفتن تکانه‏های جانب عرضۀ کل آزمون می‏کنیم. این مدل 34 اقتصاد با مجموع سهم بیش از 80 درصد از تولید جهانی را شامل می‏شود. یافته‏های پژوهش بدین‌ شرح است: 1. تورم در اغلب کشورها در بلندمدت با شکاف تولید رابطۀ مستقیم دارد؛ 2. تورم در اغلب کشورها در کوتاه‏مدت در واکنش به تکانۀ مثبت شکاف تولید افزایش می‏یابد، اما در برخی کشورها مانند ایران تکانۀ مثبت شکاف تولید در سال‏های اولیه موجب کاهش تورم می‏شود که با منحنی فیلیپس صعودیِ فریدمن (Friedman 1968b) سازگار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Is There a Trade-Off Between Inflation and Unemployment? A Comparative Cross-Country Analysis Using Global Vector Autoregressive (GVAR) Model

نویسندگان [English]

  • Mehdi Hajamini 1
  • Mohammad Ali Aboutorabi 2
1 Assistant Professor, in Economics, Yazd University
2 Assistant Professor in Economics, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

The inflation-unemployment trade-off investigation has a long history which began with Fisher (1926) and Phillips (1958). This paper examines the trade-off between inflation and output gap for the period 1988Q4-2013Q1 using a Global Vector Autoregressive (GVAR) model and considering the aggregate supply side shocks. Model includes 34 major economies with an accumulative share of more than 80 percent of world GDP. The results are as follows: 1) in most countries, the inflation-output gap trade-off is confirmed in the long-run. 2) The positive relationship between inflation and the output gap is approved in the short-run. A positive shock, however, in the output gap leads to lower inflation in some countries such as Iran which is explainable by upward sloping Philips curve of Friedman (1968b).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phillips Curve
  • Inflation-Output Gap Trade-Off
  • Unemployment
  • Supply-side Shocks
  • Global Vector Autoregressive. JEL Classification: C32
  • E10
  • E30
افشاری، زهرا و مرضیه بیات (1393)، «مقایسۀ قدرت پیش‏بینی منحنی فیلیپس کینزین جدید هایبریدی و مدل ARIMA از تورم»، علوم اقتصادی، دورة 8، ش 26.
امیری، حسین و ابراهیم گرجی (1390)، «برآورد منحنی فیلیپس با استفاده از مدل‏های رگرسیونی انتقال ملایم»، تحقیقات مدل‏سازی اقتصادی، ش 3.
امیری، حسین، تیمور رحمانی، و میثم رافعی (1391)، «استخراج منحنی فیلیپس کینزین‏های جدید و تحلیل مدل قیمت‏گذاری»، مد‌‌‌‌‌ل‌سازی اقتصادی، ش 3.
توکلیان، حسین (1391)، «بررسی منحنی فیلیپس کینزی جدید درقالب یک مدل تعادل عمومی پویایی تصادفی برای ایران»، تحقیقات اقتصادی، ش 3.
جعفری صمیمی، احمد و دیگران (1394)، «استخراج منحنی فیلیپس با استفاده از الگوی باز تعادل عمومی پویای تصادفی: مطالعۀ موردی اقتصاد ایران»، پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعۀ پایدار)، ش 4.
جلائی، سیدعبدالمجید و مهدی شیرافکن (1388)، «تأثیر سیاست‏های پولی بر سطح بی‌کاری ازطریق تحلیل منحنی فیلیپس نیوکینزین در ایران»، پژوهش‌نامۀ علوم اقتصادی، دورة 9، ش 2.
رحمانی، تیمور و حسین امیری (1390)، «تخمین منحنی فیلیپس کیزین‏های جدید در ایران با استفاده از رویکردهای هم‏انباشتگی و VAR»، پژوهش‏ها و سیاست‏‏های اقتصادی، ش 59.
رحمانی، تیمور و حسین امیری (1391)، «منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین‏های جدید و بررسی تجربی آن در ایران»، تحقیقات اقتصادی، ش 1.
عباسی‏نژاد، حسین و غلامرضا کاظمی‏زاده (1379)، «بررسی و تحلیل منحنی فیلیپس و تعیین نرخ طبیعی بی‌کاری در ایران»، تحقیقات اقتصادی، ش 2.
گرجی، ابراهیم و علیرضا اقبالی (1386)، «برآورد منحنی فیلیپس در ایران (با رویکردی به انتظارات تطبیقی و انتظارات عقلایی)»، تحقیقات اقتصادی، ش 3.
گرجی، ابراهیم و مهدی فولادی (1387)، «برآورد منحنی فیلیپس کینزی‏های جدید برای اقتصاد ایران»، نامۀ مفید، ش 66.
گرجی، ابراهیم و مهدی فولادی (1388)، «مقایسۀ تطبیقی منحنی فیلیپس کینزی‏های جدید با منحنی فیلیپس‏های متعارف برای اقتصاد ایران»، تحقیقات اقتصادی، دورة 44، ش 2.
گرجی، ابراهیم (1391)، اقتصاد کلان دینامیک (بی‌کاری، تورم، و رکود تورمی)، سمت.
مرزبان، حسین و مهدی نجاتی (1388)، «شکست ساختاری در ماندگاری تورم و منحنی فیلیپس در ایران»، مدل‏سازی اقتصادی، دورة 3، ش 2.
موسوی محسنی، رضا و مریم سعیدی‏فر (1385)، «منحنی فیلیپس و تأثیرگذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران»، تحقیقات اقتصادی، ش 72.
موسوی محسنی، رضا و دیگران (1389)، «بهره‏وری نیروی کار و بی‌کاری طبیعی در اقتصاد ایران: یک مطالعه بر پایۀ منحنی فیلیپس، مطالعات اقتصاد»، دورة 1، ش 1.
هادیان، ابراهیم و مهدی نجاتی (1388)، «نقد لوکاس و منحنی فیلیپس: مورد مطالعه ایران (1340-1386)»، پژوهش‌نامۀ علوم اقتصادی، دورة 9، ش 2.
 
Badinger, H. (2009), “Globalization, the Output–Inflation Tradeoff and Inflation”, European Economic Review, vol. 53.
Benati, L. (2015), “The Long-Run Phillips Curve: A Structural VAR Investigation”, Journal of Monetary Economics, vol. 76.
Bhattarai, K. (2016), “Unemployment-Inflation Trade-Offs in OECD Countries”, Economic Modelling, vol. 58.
Chletsos, M., V. Drosou, and S. Roupakias (2016), “Can Phillips Curve Explain The Recent Behavior of Inflation? Further Evidence from USA and Canada”, The Journal of Economic Asymmetries, vol. 14, no. A.
Chudik, A., M. H. Pesaran, and E. Tosetti (2011), “Weak and Strong Cross-Section Dependence and Estimation of Large Panels”, Econometrics Journal, vol. 14, no. 1.
Çiçek, S. (2012), “Globalization and Flattening of Phillips Curve in Turkey Between 1987 and 2007”, Economic Modelling, vol. 29.
Dees, S. et al. (2009), “Identification of New Keynesian Phillips Curves From a Global Perspective”, Journal of Money, Credit and Banking, vol. 41, no. 7.
Eijffinger, S. C. W. and Z. Qian (2016), “Trade Openness and the Phillips Curve: The Neglected Heterogeneity and Robustness of Empirical Evidence”, International Review of Economics and Finance, vol. 44.
Fischer, S. (1977), “Long-Term Contracts, Rational Expectations, and the Optimal Money Supply Rule”, Journal of Political Economy, vol. 85.
Fischer, I. (1926), “A Statistical Relation between Unemployment and Price Changes”, International Labour Review, 13. Reprinted as “I Discovered the Phillips Curve”, Journal of Political Economy, vol. 81.
Friedman, M. (1968 a), “The Role of Monetary Policy”, American Economic Review, vol. 58.
Friedman, M. (1968b), Dollars and Deficits: Inflation, Monetary Policy and the Balance of Payments, Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall.
Friedman, M. (1975), Unemployment Versus Inflation?: An Evaluation of the Phillips Curve, Institute of Economic Affairs.
Friedman, M. (1977), “Nobel Lecture: Inflation and Unemployment”, Journal of Political Economy, vol. 85, no. 3.
Friedman, M. and A. J. Schwartz (1982), “The Role of Money”, NBER Chapters, in: Monetary Trends in the UnitedStates and United Kingdom: Their Relation to Income, Prices, and InterestRates, 1867–1975.
Gordon, R. J. (2011), “The History of the Phillips Curve: Consensus and Bifurcation”, Economica, vol. 78.
Hume, D. (1752), Of Money, Reprinted in His Writings on Economics, Eugene Rotwein (ed.), Madison: University of Wisconsin Press.
Humphrey, T. M. (1985), “The Early History of the Phillips Curve”, Federal Reserve Bank of Richmond Economic Review.
Humphrey, T. M. (1991), “Nonneutrality of Money in Classical Monetary Thought”, Federal Reserve Bank of Richmond Economic Review, vol. 77.
International Monetary Fund (2006), “Inflation Targeting and the IMF”, Unpublished Manuscript, Policy and Development Review Department, and Research Department: <http://imf.org/external/np/pp/eng/2006/031606.pdf>.
Jean-Baptiste, F. (2012), “Forecasting With the New Keynesian Phillips Curve: Evidence from Survey Data”, Economics Letters, vol. 117.
Juillard, M. et al. (2008), “Optimal Price Setting and Inflation Inertia in a Rational Expectations Model”, Journal of Economic Dynamics and Control, vol. 32.
Kapur, M. (2013), “Revisiting the Phillips Curve for India and Inflation Forecasting”, Journal of Asian Economics, vol. 25.
Karanassou, M. and H. Sala (2010), “The US Inflation-Unemployment Trade-Off Revisited: New Evidence for Policy-Making”, Journal of Policy Modeling, vol. 32.
Lipsey, R. G. (1960), “The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom”, 1862-1957: A Further Analysis, Economica vol. 27.
Lucas, R. E. Jr. (1972), “Expectations and the Neutrality of Money”, Journal of Economic Theory, vol. 4.
Lucas, R. E. Jr. (1973), “Some International Evidence on Output–Inflation Tradeoffs”, American Economic Review, vol. 63.
Maravall, A. and A. Río (2007), “Temporal Aggregation, Systematic Sampling, and the Hodrick–Prescott Filter”, Computational Statistics and Data Analysis, vol. 52.
Mills, T. C. (2003), Modeling Trend and Cycles in Economic Time Series, Palgrave Macmillan Publication.
Okano, E. (2007), “Inflation–Output Trade-offs in an Optimization-Based Econometric Framework Applied to an Open Economy: The Case of Japan”, Journal of Asian Economics, vol. 18.
Paul, B. P. (2009), “In Search of the Phillips Curve for India”, Journal of Asian Economics, vol. 20.
Pesaran, M. H., T. Schuermann, and S. M. Weiner (2004), “Modeling Regional Interdependencies Using a Global Error Correcting Macroeconometric Model”, Journal of Business and Economic Statistics, vol. 22.
Pesaran, M. H., T. Schuermannd, and L.V. Smith (2009), “Forecasting Economic and Financial Variables with Global VARs”, International Journal of Forecasting, vol. 25.
Phelps, E. S. (1967), “Phillips Curves, Expectations of Inflation and Optimal Unemployment Over Time”, Economica, vol. 34.
Phelps, E. S. (1968), “Money-Wage Dynamics and Labor-Market Equilibrium”, Journal of Political Economy, vol. 76.
Phillips, A. W. (1958), “The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861–1957”, Economica, vol. 25.
Samuelson, P. A. and R. M. Solow (1960), “Analytical Aspects of Anti-Inflation Policy”, American Economic Review, vol. 50.
Sargent, T. J. (1981), “Stopping Moderate Inflations: The Methods of Poincaré and Thatcher”, Working Papers 1, Federal Reserve Bank of Minneapolis.
Sargent, T. J. (1982), The Ends of Four Big Inflations, 1982, in Inflation: Causes and Effects, Robert E. Hall (ed.), Chicago: University. Chicago Press (for NBER).
Schmitt-Grohé, S. and M. Uribe, (2010), “The Optimal Rate of Inflation”, Handbook of Monetary Economics, B. M. Friedman & M. Woodford (ed.), vol. 3.
Smith, R. and M. H. Pesaran (2007), “Monetary Policy Transmission and the Phillips Curve in a Global Context”, Kiel Working Paper, no. 1366.
Smith, R. P. (2013), “The GVAR Approach to Structural Modelling”, Chapter 3 in The GVAR Handbook: Structure and Applications of a Macro Model of the Global Economy for Policy Analysis, OUP Catalogue, Oxford University Press.
Taylor, J. (1980), “Aggregate Dynamics and Staggered Contracts”, Journal of Political Economy, vol. 88.
Thornton, H. (1802), An Enquiry Into the Nature and Effects of the Paper Credit of Great Britain, Edited With an Introduction by F. A. Von Hayek, New York: Rinehart and Company, Inc., 1939.
Tiwari, A. K., C. Oros, and C. T. Albulescu (2014), “Revisiting the Inflation–Output Gap Relationship for France Using a Wavelet Transform Approach”, Economic Modelling, vol. 37.
Zhang, C. and Y. Murasawa (2011), “Output Gap Measurement and the New Keynesian Phillips Curve for China”, Economic Modelling, vol. 28.